Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3688
Title: Дослідження напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій при взаємодії з ґрунтом засипки
Other Titles: Исследование напряженно-деформированного состояния металлических гофрированных конструкций при взаимодействии с грунтом засыпки
Investigation of Stress-Strain State Corrugated Metal Structures under Interaction with Soil Backfill
Authors: Стасюк, Богдан Мирославович
Станкевич, Володимир Зенонович
Ковальчук, Віталій Володимирович
Лучко, Йосип Йосипович
Keywords: металева гофрована конструкція (МГК)
ступінь ущільнення ґрунтової засипки
динамічне навантаження
деформації
переміщення
напруження
метод скінченних елементів
металлическая гофрированная конструкция (МГК)
степень уплотнения грунтовой засыпки
динамическая нагрузка
деформации
перемещения
напряжения
метод конечных элементов
corrugated metal structure
degree of compaction of backfill soil
dynamic load
strain
displacement
finite element method
КРС (ЛФ)
КФД (ЛФ)
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Дослідження напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій при взаємодії з ґрунтом засипки / Б. М. Стасюк, В. З. Станкевич, В. В. Ковальчук, Й. Й. Лучко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2014. – Вип. 5. – С. 105–111. – DOI: 10.15802/bttrp2014/40783.
Abstract: UA: Мета. Метою роботи є проведення досліджень напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій (МГК) при їх взаємодії з ґрунтом засипки. Такі дослідження необхідні для встановлення причин появи дефектів металевих гофрованих конструкцій, своєчасного прийняття відповідних інженерних рішень з метою підвищення несучої здатності МГК. Методика. Розрахунки напружено-деформованого стану металевої гофрованої конструкції проведено методом скінчених елементів за допомогою ліцензійної програми FEMAP with MSC NASTRAN. Під час проведення розрахунків враховано ступінь ущільнення ґрунтової засипки та величину динамічного навантаження від рухомого складу залізниць. Результати. Згідно проведених розрахунків запас міцності споруди становить від 34 % до 45 % залежно від ступеня ущільнення ґрунтової засипки; для виникнення початку пластичних деформацій зовнішнє навантаження повинно бути перевищене більш як у 2,48 рази порівняно з навантаженням при проектному стані колії та навантаженнями на колію, що має допустимі нерівності. Наукова новизна. Вперше проведені розрахунки напружено-деформованого стану МГК при взаємодії з ґрунтом засипки із врахуванням комплексу факторів – ступеня ущільнення ґрунтової засипки та величини динамічного навантаження від рухомого складу залізниць. Практична значимість. Отримані результати напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій можуть бути використані проектувальниками та інженерами Мостовипробувальних станцій Укрзалізниці та Укравтодору.
RU: Цель. Целью данной работы является проведение исследования напряженно-деформированного состояния металлических гофрированных конструкций при их взаимодействии с грунтом засыпки. Такие исследования необходимы для установления причин появления дефектов металлических гофрированных конструкций, своевременного принятия соответствующих инженерных решений с целью повышения несущей способности МГК. Методика. Расчеты напряженно-деформированного состояния металлической гофрированной конструкции проведены методом конечных элементов с помощью лицензионной программы FEMAP with MSC NASTRAN. При проведении расчетов учтено степень уплотнения грунтовой засыпки и величина динамической нагрузки от подвижного состава железных дорог. Результаты. Согласно проведенных расчетов запас прочности сооружения составляет от 45 % до 34 % в зависимости от степени уплотнения грунтовой засыпки; для возникновения начала пластических деформаций внешняя нагрузка должна быть превышена более чем в 2,48 раза по сравнению с нагрузкой при проектном состоянии пути и нагрузками на путь, имеющем допустимые неровности. Научная новизна. Впервые проведены расчеты напряженно-деформированного состояния МГК при взаимодействия с грунтом засыпки с учетом комплекса факторов – степени уплотнения грунтовой засыпки и величины динамической нагрузки от подвижного состава железных дорог. Практическая значимость. Полученные результаты напряженно-деформированного состояния металлических гофрированных конструкций могут быть использованы проектировщиками и инженерами Мостоиспытательных станций Укрзализныци и Укравтодора.
EN: Purpose. The purpose of this paper is to conduct a study of the stress-strain state corrugated metal structures in the interaction with the soil backfill. Such studies will help to establish the causes of defects corrugated metal structures, which help to provide timely engineering solutions, which in turn can lead to increased carrying capacity of the CIM. Methodоlogy. Calculations of the stress-strain state corrugated metal structures made by finite element method using the licensed program FEMAP with MSC NASTRAN. In carrying out these calculations take into account the degree of compaction of backfill soil and the magnitude of the dynamic load of rail transport. Findings. According to the calculations, the margin structures ranging from 45% to 34%, depending on the degree of compaction of backfill soil, and for the emergence of early irreversible plastic deformation, an external load to be exceeded more than 2.48 times compared to the load at the design state track and loads on the track, which has allowed inequality. Originality. First Settlements stress-strain state corrugated metal structures under interaction backfill with soil, taking into account the complex factors such as the degree of compaction of backfill soil and the magnitude of the dynamic load of rail transport. Practical value. The results of the stress-strain state corrugated metal structures can be used to beat designers and engineers of test bridges stations Railways and Ukravtodor.
Description: В. Станкевич: ORCID 0000-0003-3471-6608; В. Ковальчук: ORCID 0000-0003-4350-1756; Й. Лучко: ORCID 0000-0002-3675-0503
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3688
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/40783/37058
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/40783
ISSN: 2227-1252
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40783
Appears in Collections:Статті КРС (ЛФ)
Статті КФД (ЛФ)
Випуск 05 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf415,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.