Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3660
Title: Формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту
Other Titles: Формирование системы показателей устойчивого развития подразделений железнодорожного транспорта
Forming of System of Indexes of Sustainable Development of Subdivisions of Railway Transport
Authors: Харченко, Олеся Іванівна
Keywords: сталий розвиток
залізничний транспорт
транспортна система
підрозділ залізничного транспорту
економічні показники
екологічні показники
соціальні показники
устойчивое развитие
железнодорожный транспорт
транспортная система
подразделения железнодорожного транспорта
экономические показатели
социальные показатели
экологические показатели
railway transport
sustainable development
transport system
subdivisions of railway transport
economic indicators
social indexes
ecological indexes
КУЕР
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Харченко, О. І. Формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту / О. І. Харченко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 54–60. – DOI: 10.15802/pte.v0i7.32095.
Abstract: UK: Мета. Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що підхід до вивчення проблеми сталого розвитку зараз має подвійний характер. З одного боку, дана проблема на сьогоднішній день є актуальною та є центром уваги вчених. З іншого боку, в існуючих наукових дослідженнях залишається недостатньо розробленою методична та теоретична база питань сталого розвитку підприємств. Метою даної роботи є розробка системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту для подальшої побудови математичних моделей функціонування підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку. Методика. Для досягнення поставленої мети розкривається поняття сталого розвитку транспортного сектору. Під ним розуміється такий розвиток, який здатен забезпечити на перспективу збалансоване рішення проблем соціально-економічного розвитку, скорочення негативного впливу на довкілля, а також забезпечити теперішні та наступні потреби різних галузей та сфер людської діяльності. Як показник, який характеризує розвиток підрозділів залізничного транспорту в напрямку ресурсозбереження, пропонується використовувати інтегральний критерій ефективності; екологічну складову сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту пропонується оцінювати на підставі показників, які відображають приведену до грошового еквіваленту зміну викидів забруднюючих речовин в атмосферу та шумове забруднення довкілля; соціальна складова процесу функціонування підрозділів залізничного транспорту може бути оцінена безпосередньо сумою грошових відрахувань на заходи з підвищення заробітної платні працівників підрозділу, а також на соціальні програми (витрати на охорону здоров’я, санітарно курортні витрати та ін.) та програми по навчанню працівників підрозділу, а також було враховано показник розвитку за напрямком підвищення якості обслуговування. Результати. В результаті формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту було отримано інтегральний показник, який відображає основний принцип сталого розвитку. Наукова новизна. Запропоновано новий підхід до розробки системи показників, які характеризують сталий розвиток підрозділів залізничного транспорту, на відміну від існуючих кількісних показників (зокрема на залізничному транспорті), що не дозволяють оцінити ефективність дій та забезпечити сталий розвиток. Отримані в даній роботі показники дозволяють проводити оцінку функціонуванню підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку, а саме: впровадженню ресурсозберігаючих технологій, зниженню впливу техногенної системи на довкілля, забезпеченню соціальної складової розвитку, підвищенню якості обслуговування клієнтів. Практична значимість. Структурна реформа залізничного транспорту України, яка проводиться у теперішній час, вимагає у найкоротші терміни вирішення задач з підвищення ефективності роботи галузі. Інтегральний показник сталого розвитку запропонований в даній роботі дозволяє оцінювати ефективність функціонування підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку.
RU: Цель. Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что проблема выбора показателей устойчивого развития, с одной стороны, является актуальной и находится в центре внимания ученых, а с другой стороны, в существующих научных исследованиях недостаточно разработана методическая и теоретическая база формирования системы показателей устойчивого развития предприятия. Целью данной работы является разработка системы показателей устойчивого развития подразделений железнодорожного транспорта для дальнейшего построения математических моделей функционирования подразделений железнодорожного транспорта с позиции устойчивого развития. Методика. Для достижения поставленной цели раскрывается понятие устойчивого развития транспортного сектора. Под которым понимается такое развитие, которое способно обеспечить на перспективу сбалансированное решение проблем социально-экономического развития, сокращение негативного влияния на окружающую среду, а также внедрение ресурсосберегающих технологий обеспечивая настоящие и будущие потребности различных отраслей и сфер человеческой деятельности. В качестве показателя, который характеризует развитие подразделений железнодорожного транспорта в направлении ресурсосбережения предлагается использовать интегральный критерий эффективности; экологическую составляющую устойчивого развития подразделений железнодорожного транспорта предлагается оценивать на основании показателей, которые отображают приведенные к денежному эквиваленту изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и шумового загрязнения окружающей среды; социальная составляющая процесса функционирования подразделений железнодорожного транспорта оценена непосредственно суммой денежных отчислений на мероприятия по повышению зароботной платы работников подразделений, а также на социальные программы и программы по обучению работников подразделений, а также был учтен показатель развития в направлении повышения качества обслуживания. Результаты. В результате формирования системы показателей устойчивого развития подразделений железнодорожного транспорта был получен интегральный показатель, который отражает основной принцип устойчивого развития. Научная новизна. Предложен новый подход по разработке системы показателей, которые характеризуют устойчивое развитие подразделений железнодорожного транспорта, в отличии от существующих количественных показателей, которые не позволяют оценить эффективность действий и обеспечить устойчивое развитие. Полученные в данной работе система показателей позволяет давать оценку функционированию подразделений железнодорожного транспорта, а именно: внедрению ресурсосберегающих технологий, снижению влияния техногенной системы на окружающую среду, обеспечению социальной составляющей развития, а также повышению качества обслуживания клиентов. Практическая значимость. Структурная реформа железнодорожного транспорта Украины, которая проводится в настоящее время, требует в кратчайшие сроки решение задачи повышения эффективности работы отрасли. Предложенная система показателей, которая характеризует устойчивое развитие подразделений железнодорожного транспорта, позволяет оценивать эффективность функционирования подразделений железнодорожного транспорта с позиции устойчивого развития.
EN: Purpose. The conducted analysis of home and foreign literature shows that a problem of choice of indexes of sustainable development, from one side, is actual and is in the spotlight of scientists, and on the other hand, the methodical and theoretical base of forming of the system of indexes of sustainable development of enterprise is worked not enough out in existent scientific researches. An aim hired is development of the system of indexes of sustainable development of subdivisions of railway transport, for the further construction of mathematical models of functioning of subdivisions of railway transport from position of sustainable development. Methodology. The concept of sustainable development of a transport sector opens up for the achievement of the put aim. Under that such development, that is able to provide on a prospect the balanced decision of problems of socio-economic development, reduction of negative influence on an environment, is understood, and also providing introduction of resources-saving technologies the real and future necessities of different industries and spheres of human activity. As an index that characterizes development of subdivisions of railway transport in the direction of saving of resources it is suggested to use the integral criterion of efficiency; the ecological constituent of sustainable development of subdivisions of railway transport it is suggested to estimate on the basis of indexes that represent the changes over of extrass of contaminents in an atmosphere and noise contamination of environment brought to the money equivalent; the social constituent of process of functioning of subdivisions of railway transport is appraised directly by the sum of the money withholdings on events on the increase of salary of workers of subdivisions, and also on the social programs and programs on educating of workers of subdivisions, and also the index of development in the direction of upgrading of service was taken into account. Findings. As a result of forming of the system of indexes of sustainable development of subdivisions of railway transport an integral index that reflects basic principle of sustainable development was got. Originality. New approach offers on development of the system of indexes that characterize steady development of subdivisions of railway transport. Practical value. Structural reform of railway transport of Ukraine, that is conducted presently, requires the decision of task of increase of efficiency of work of industry in the earliest possible dates. An offer system of indexes, that characterizes sustainable development of subdivisions of railway transport, allows to estimate efficiency of functioning of subdivisions of railway transport from position of sustainable development is introduction of resources-saving technologies, decline of influence of the techno genic system on an environment, providing, and also upgrading of service of customers the social constituent of development.
Description: O. Харченко: ORCID 0000-0003-2068-0640
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3660
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/32095
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/32095/28770
ISSN: 2309-821 X (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i7.32095
Appears in Collections:Статті КУЕР
Випуск 07 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko.pdf267,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.