Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3654
Title: До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм
Other Titles: К вопросу оценки экономической эффективности инвестиционных программ
On The Question of Cost-Effectiveness Analysis of Investment Programs
Authors: Гненний, Олег Миколайович
Гненный, Олег Николаевич
Gnennyi, Oleh M.
Hnennyi, Oleh M.
Чернова, Наталія Сергіївна
Чернова, Наталья Сергеевна
Chernova, Nataliia S.
Keywords: інвестиції
програма інвестицій
економічна ефективність
ризик
синергетичний ефект
чиста приведена вартість
внутрішня норма доходу
инвестиции
программа инвестиций
экономическая эффективность
риск
синергетический эффект
чистая приведенная стоимость
внутренняя норма дохода
investments
investment program
economic effectiveness
risk
synergistic effect
net present value (NPV)
internal revenue rate
КЕМ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Гненний, О. М. До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм / О. М. Гненний, Н. С. Чернова // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ , 2014. – Вип. 7. – С. 37–46. – DOI: 10.15802/pte.v0i7.32093.
Abstract: UK: Мета. Розробка методичного підходу до оцінки економічної ефективності інвестиційної програми як системи взаємопов'язаних проектів з урахуванням синергетичного ефекту їх програмної взаємодії. Методика. Застосовуються системний підхід та комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: наукової абстракції, аналізу та синтезу, сітьового планування, фінансової математики, оцінки економічної ефективності інвестицій, якісного та кількісного оцінювання рівня ризику. Результати. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми вимагає синхронізації інвестиційних проектів, з яких вона складається, для чого доцільно використовувати методи сітьового планування. Синергетичний ефект інвестиційної програми може виявитись у відмінності грошових потоків інвестиційної програми в цілому від суми грошових потоків інвестиційних проектів, що її складають, а також у диверсифікації ризиків. Для врахування останнього необхідно кількісне оцінювання ризикованості кожного з проектів та програми в цілому. Доцільним є врахування рівня ризику шляхом коригування ставки дисконту, для чого в роботі запропоновані відповідні методичні підходи. Основним критерієм ефективності програми є величина її чистої приведеної вартості, що більша або дорівнює нулю. Додатковим критерієм ефективної взаємодії інвестиційних проектів у складі програми є вимога, щоб чиста приведена вартість програми була не нижчою, ніж сумарна чиста поточна вартість включених до неї інвестиційних проектів, оцінених окремо. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних програм, який, на відміну від існуючих, враховує синергетичні ефекти інвестиційної програми, що впливають на її грошові потоки, та такі, що є наслідком диверсифікації ризиків у межах інвестиційної програми, що дозволяє підвищити точність оцінки економічної ефективності інвестиційних програм як системи взаємопов'язаних проектів з урахуванням синергетичного ефекту їх програмної взаємодії. Практична значущість. Отримані результати можуть використовуватись для формування інвестиційних програм, оцінки їх економічної ефективності, а також для оптимізації складу інвестиційної програми.
RU: Цель. Разработка методического подхода к оценке экономической эффективности инвестиционной программы как системы взаимосвязанных проектов с учетом синергетического эффекта их программного взаимодействия. Методика. Применяются системный подход и комплекс общенаучных и специальных методов исследования: научной абстракции, анализа и синтеза, сетевого планирования, финансовой математики, оценки экономической эффективности инвестиций, качественного и количественного оценивания уровня риска. Результаты. Оценка экономической эффективности инвестиционной программы требует синхронизации составляющих инвестиционных проектов, для чего целесообразно использовать методы сетевого планирования. Синергетический эффект инвестиционной программы может выражаться в отличии денежных потоков инвестиционной программы в целом от суммы денежный потоков составляющих ее инвестицион-ных проектов, а также в диверсификации рисков. Для учета последнего необходимо количественное оцени-вание рискованности каждого из проектов и программы в целом. Целесообразным является учет уровня риска путем корректировки ставки дисконта, для чего в работе предложены соответствующие методические подходы. Основным критерием эффективности программы является величина ее чистой приведенной стоимости, превыщающая или равная нулю. Дополнительным критерием эффективного взаимодействия инвестиционных проектов в составе программы является требование, чтобы чистая приведенная стоимость программы была не ниже, чем суммарная чистая текущая стоимость включенных в нее инвестиционных проектов, оцененных отдельно. Научная новизна. Усовершенствован методический подход к оценке экономической эффективности инвестиционных программ, который, в отличие от существующих, учитывает синергетические эффекты инвестиционной программы, влияющие на ее денежные потоки, и являющиеся следствием диверсификации рисков в рамках инвестиционной программы, что позволяет повысить точность оценки экономической эффективности инвестиционных программ как системы взаимосвязанных проектов. Практическая значимость. Полученные результаты могут использоваться для формирования инвестиционных программ, оценки их экономической эффективности, а также для оптимизации состав инвестиционных программ.
EN: Objective. Development of methodological approach to the cost-effectiveness of investment program as a system of interrelated projects taking into account synergistic effect of their program interaction. Methodology. Used system approach and complex of general scientific and specialized methods of the research such as scientific obstruction, analyze and synthesis, network planning, quantitative finance, cost-effectiveness analysis of investments, qualitative and numerical scoring of risk level. Results. Cost-effectiveness analysis of investment program requires synchronization of investment projects, of which it consists, in this regard it is essential to use method of networking planning. Synergistic effect of investment program can be found in the dissimilarity of cash flow of investment program in general from the sum of cash flow of investment projects, which amounts it, and also from diversification of risks. To assess the last one, it is essential to do numerical risk scoring of each project and the program in general. It is efficient to take into account risk level by means of correcting discount rate, in this regard appropriate methodological approaches were offered in the research work. Major criterion of program effectiveness is value of its NPV, which is more or equal to zero. Additional criterion of effective interaction of investment projects as a part of program is requirement that program NPV will not be lower than integrated NPV of included investment projects, which were evaluated separately. Scientific novelty. There was updated methodological approach to cost-effectiveness analysis of investment programs, which unlike the existing, takes into account synergistic effects of investment program, which influence on its cash flow, and such effects, which are consequences of risks diversification within the framework of investment program. It allows to improve accuracy of cost-effectiveness analyses of investment programs as a system of interactive projects taking into account synergistic effect of their program interaction. Practical implication. Obtained results can be used to form investment programs, cost-effectiveness analysis, and also to optimize the content of investment program.
Description: О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105, Н. Чернова: ORCID 0000-0001-8461-498X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3654
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/32093
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/32093/28766
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i7.32093
Appears in Collections:Статті КЕМ
Випуск 07 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnennyi.pdf321,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.