Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3647
Title: Roles and Functions of The Transportation Process Participants and Features of Their Relations under Conditions of The Industry Reforming
Other Titles: Ролі, функції учасників перевізного процесу та особливості їх взаємовідносин в умовах реформування галузі
Роли, функции участников перевозочного процесса и особенности их взаимоотношений в условиях реформирования отрасли
Authors: Blyzniuk, T. M.
Keywords: pricing
infrastructure
marginal costs
natural monopoly
tariff
ринок транспортних послуг
структурна організація галузі
інфраструктура
компанія-перевізник
компанія інфраструктури
ціноутворення
рынок транспортных услуг
структурная организация отрасли
инфраструктура
компания-перевозчик
компания инфраструктуры
ценообразование
КОА
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Blyzniuk, Т. М. Roles and functions of the transportation process participants and features of their relations under conditions of the industry reforming / Т. М. Blyzniuk // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. – Р. 23–28. – 10. DOI: 10.15802/pte.v0i7.32091.
Abstract: EN: Introduction: Effective performance of the transport sector plays an important role in shaping the economic, financial, politically stable and developed country. It increases the competitiveness of the national economy and positively affects the quality of the life. As you know, different actors are involved into providing transportation process, the main purpose of which is to obtain the greatest benefit. Their coordinated activities affect the safety, efficiency, economy and environmental performance of transport services. the relationships between participants of transportation process are changing in modern conditions of reforming. Objective: In order to understand the impact of current trends in the transport market onto the interaction between participants of transportation process is important to identify features of the transportation process. Namely, we need to define their roles, functions and objectives and to analyze the current situation in the transport market. Later it is necessary to predict the trends that will occur in the future, and determine how they will affect the effectiveness of the industry as a whole. Results: Bottlenecks in the structural organization of the railway sector in Europe, America and Asia have been identified and analyzed. Depending on this, roles and functions of the participants of transportation process were identified, which are interacting in the modern market. We also highlighted the basic principles of infrastructure pricing and identified possible common objectives for transportation companies and infrastructure managers that would meet the basic requirements of the end user. Conclusions: Ukraine is at the stage of reform and we should correspond the regulatory framework with the world in order to further integrate in the global plane. This includes conditions of interaction of transportation process participants and its regulation on the transport market.
UK: Вступ. Ефективна діяльність транспортного сектору відіграє важливу роль у формуванні економічно, фінансово, політично стабільної та розвинутої держави, підвищує конкурентоспроможність національної економіки, позитивно впливає на якість життя населення. Як відомо, у забезпеченні перевізного процесу беруть участь різні суб’єкти, основною метою діяльності яких є отримання найбільшої вигоди. Цілі їхньої діяльності можуть не збігатися, але ж саме злагоджена їх діяльність впливає на рівень безпеки, оперативності, економічності та екологічності транспортних послуг. У сучасних умовах глобалізації, реформування галузі характер відносин учасників перевізного процесу змінюється. Мета. Для чіткого розуміння впливу сучасних тенденцій ринку транспортних послуг на ефективність взаємодії учасників перевізного процесу важливо визначити особливості суб’єктів перевізного процесу, а саме їх ролі, функції та цілі, відслідкувати та проаналізувати сучасну ситуацію, що склалася на ринку, зробити прогноз тенденцій, що будуть спостерігатися в майбутньому, та визначити, як саме вони впливатимуть на ефективність галузі в цілому. Результати. Було проаналізовано та виявлено вузькі місця в структурних організаціях залізничної галузі країн Європи, Америки та Азії. Залежно від цього були виявлені ролі та функції суб’єктів сучасного ринку транспортних послуг, а також основні принципи ціноутворення на об’єкти інфраструктури та визначені спільні цілі для компаній-перевізників та компанії інфраструктури, що мають задовольняти основні вимоги кінцевого споживача. Висновки. Україна, перебуваючи на етапі реформування, має узгодити нормативно-правову базу із світовою з метою подальшої інтеграції галузі залізничних перевезень у світову площину. Це стосується і умов функціонування учасників перевізного процесу та регулювання їх взаємодії на ринку транспортних послуг.
RU: Введение. Эффективная деятельность транспортного сектора играет важную роль в формировании экономически, финансово, политически стабильного и развитого государства, повышает конкурентоспособность национальной экономики, положительно влияет на качество жизни населения. Как известно, в обеспечении перевозочного процесса принимают участие различные субъекты, основной целью деятельности которых является получение наибольшей выгоды. Цели их деятельности могут не совпадать, но именно слаженное их взаимодействие влияет на уровень безопасности, оперативности, экономичности и экологичности транспортных услуг. В современных условиях глобализации экономики, реформирования отрасли значительно изменяется характер отношений участников перевозочного процесса. Цель работы. Для четкого понимания влияния современных тенденций рынка транспортных услуг на эффективность взаимодействия участников перевозочного процесса важно определить особенности субъектов перевозочного процесса, а именно их роли, функции и цели. Необходимо отследить и проанализировать современную ситуацию на рынке, сделать прогноз тенденций, которые будут иметь место в будущем, и определить, как они будут влиять на эффективность отрасли в целом. Результаты. Были проанализированы и выявлены узкие места в структурных организациях железнодорожной отрасли стран Европы, Америки и Азии. В зависимости от этого были обнаружены роли и функции субъектов современного рынка транспортных услуг, а также основные принципы ценообразования на объекты инфраструктуры и определены общие цели для компаний-перевозчиков и компании инфраструктуры, которые должны удовлетворять основные требованияе конечного потребителя. Выводы. Украина, находясь на этапе реформирования отрасли, должна привести в соответствие к мировой нормативно-правовую базу страны в целях дальнейшей интеграции отрасли железнодоро-жных перевозок в мировую плоскость. Это касается и условий функционирования участников перевозочного процесса и регулирования их взаимодействия на рынке транспортных услуг.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3647
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/32091
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/32091/28763
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i7.32091
Appears in Collections:Статті КОіО ДІІТ
Випуск 07 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blyzniuk.pdf248,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.