Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3642
Title: Ways to Overcome The Problems of Intangible Assets Accounting of The Ukrainian Enterprises
Other Titles: Шляхи подолання проблем обліку нематеріальних активів підприємств України
Пути преодоления проблем учета нематериальных активов предприятий Украины
Authors: Barash, Yuriy S.
Бараш, Юрій Савелійович
Бараш, Юрий Савельевич
Bulhakova, Yuliya V.
Bulgakova, Yu. V.
Булгакова, Юлія Вадимівна
Булгакова, Юлия Вадимовна
Bozhok, Nataliia O.
Божок, Наталія Олексіївна
Божок, Наталия Алексеевна
Головко, А. П.
Keywords: intangible assets
international accounting standards
goodwill
capitalization of costs
нематеріальні активи
міжнародні стандарти фінансової звітності
гудвіл
капіталізація витрат
нематериальные активы
международные стандарты финансовой отчетности
гудвил
капитализация расходов
КОА
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Ways to overcome the problems of intangible assets accounting of the ukrainian enterprises / Yu. S. Barash, Yu. V. Bulhakova, N. O. Bozhok, A. P. Holovko // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – P. 7–11. – DOI: 10.15802/pte.v0i7.31730.
Abstract: EN: not have a material form. Using intangible assets (IA) is performed the capitalization of enterprises, i.e. the conversion of their capacity in the market outcome. Improvement of intangible assets accounting will enhance the competitiveness of Ukrainian enterprises. Purpose of the article is identification and justification of improvement areas of intangible assets accounting by means of the study and use of the foreign countries experience, taking into account the specific conditions of Ukrainian enterprises activity. Results. The paper analyzes the characteristics of intangible assets (IA) accounting of enterprises in accordance with the national and international accounting standards. The most important aspects of intangible assets accounting in the publications of domestic and foreign scientists are investigated. Designated the unresolved issues related to the development of clear algorithm of crediting, acknowledgement, assessment and accounting of intangible assets. Conclusions. As a result of the study it was found out that the existing problems of intangible assets accounting are related to the complexity of the identification, evaluation and classification of intangible assets. These problems can be eliminated by harmonization of Ukrainian Accounting Standards 8 and the International Financial Reporting Standard 38, the development of a single criterion for inclusion of assets to the intangible ones and determination of the optimal approach to intangible assets evaluation.
UK: Вступ. У сучасних умовах одним з пріоритетних інструментів формування прибутку є використання активів, що не мають матеріальної форми. За допомогою нематеріальних активів (НМА) здійснюється капіталізація підприємств, тобто конвертація їх потенціалу в ринковий результат. Удосконалення обліку НМА дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємств України. Мета статті. Виявлення і обґрунтування напрямків удосконалення обліку нематеріальних активів за рахунок дослідження та використання додвіду зарубіжних країн з урахуванням специфіки умов діяльності українських підприємств. Результати. У статті проаналізовано особливості обліку НМА підприємств відповідно до національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Досліджено найбільш важливі аспекти обліку нематеріальних активів у публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених. Окреслено невирішені питання, які стосуються розробки чіткого алгоритму зарахування, визнання, оцінки та обліку НМА. Обгрунтовано запропоновані напрямки удосконалення обліку НМА. Висновки. У результаті виконаних досліджень встановлено, що існуючі проблеми обліку нематеріальних активів пов′язані зі складністю ідентифікації, оцінки і класифікації НМА. Усунути ці проблеми доцільно шляхом наближення П(С)БО 8 до МСФО 38, розробки єдиного критерію віднесення активів до нематеріальних і визначення оптимального підходу до оцінки вартості НМА.
RU: В современных условиях одним из приоритетных инструментов формирования прибыли является использование активов, не имеющих материальной формы. С помощью нематериальных активов (НМА) осуществляется капитализация предприятий, то есть конвертация их потенциала в рыночный результат. Усовершенствование учета НМА позволит повысить конкурентоспособность предприятий Украины. Цель статьи. Выявление и обоснование направлений усовершенствования учета нематериальных активов за счет изучения и использования опыта зарубежных стран с учетом специфики условий деятельности украинских предприятий. Результаты. В статье проанализированы особенности учета нематериальных активов предприятий в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета. Исследованы наиболее важные аспекты учета нематериальных активов в публикациях отечественных и зарубежных ученых. Обозначены нерешенные вопросы, которые касаются разработки четкого алгоритма зачисления, признания, оценки и учета НМА. Обоснованы предложенные направления усовершенствования учета НМА. Выводы. В результате выполненного исследования установлено, что существующие проблемы учета нематериальных активов связаны со сложностью идентификации, оценки и классификации НМА. Устранить эти проблемы целесообразно путем сближения П(С)БО 8 к МСФО 38, разработки единого критерия отнесения активов к нематериальным и определения оптимального подхода к оценке стоимости НМА.
Description: Yu. Barash: ORCID 0000-0001-5911-9805, N. Bozhok: ORCID: 0000-0003-3566-2381
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3642
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/31730
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/31730/28334
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i7.31730
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 07 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash.pdf247,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.