Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3620
Title: Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку
Other Titles: Методы и подходы оценки уровня развития регионального страхового рынка
Methods and Approaches of the Regional Insurance Market Assessment
Authors: Железняк, Вікторія Валеріївна
Аберніхіна, І. Г.
Keywords: страхування
регіональний страховий ринок
методи оцінки регіонального страхового ринку
страхование
региональный страховой рынок
методы оценки регионального страхового рынка
insurance
regional insurance market
methods of the regional insurance market assessment
КФЕБ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Железняк, В. В. Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку / В. В. Железняк, І. Г. Аберніхіна // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 76–82. – DOI: 10.15802/pte.v0i6.23035.
Abstract: UK: Вступ. Страховий ринок відіграє важливу роль у формуванні умов сталого функціонування економіки країни і, зокрема, економіки окремих її регіонів. Необхідно здійснювати оцінку рівня цих змін з метою своєчасного реагування та формування напрямів державної страхової політики, а також векторів розвитку національного страхового ринку. Мета. Теоретичне дослідження існуючих методів оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку та розробка алгоритму виконання такої оцінки. Результати та обговорення. Оцінка рівня та тенденцій розвитку регіонального страхового ринку здійснюється різними методами, вибір яких залежить від конкретних завдань дослідження. Можна виділити три групи методів оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку: аналітичні методи, методи соціології, методи економіко-математичного моделювання. До аналітичних методів належить більшість традиційних методів регіонального і відтворювального аналізу. Зазначені методи базуються на різних операціях зі статистичними даними. Методи соціології використовують засоби оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку, основою яких є узагальнення інформації та оцінок, що надані респондентами. Методи економіко-математичного моделювання використовуються для прогнозування оцінних показників-індикаторів та визначення тенденцій розвитку регіонального страхового ринку. Найсуттєвішою проблемою при оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку є формування сукупності оцінних показників-індикаторів, що його характеризують. Висновки. Страхова послуга – «вторинна послуга», попит на яку багато в чому залежить від стану «первинного ринку» товарів і послуг. Тому використання більшості методів і методик потребують коригування і трансформації з урахуванням змін інформаційної бази, законодавчої бази України, кредитно-грошової та соціальної політики держави, а також повинні враховувати рівень добробуту нації. Найбільш перспективними і результативними в практичному плані є інтегральні підходи, а серед них – соціологічні методи і методи експертних оцінок, побудовані з використанням економіко-математичних методів на основі думок респондентів і фахівців-експертів.
RU: Введение. Страховой рынок играет важную роль в формировании условий устойчивого функционирования экономики страны и, в частности, экономики отдельных ее регионов. Необходимо осуществлять оценку уровня этих изменений в целях своевременного реагирования и формирования направлений государственной страховой политики, а также векторов развития национального страхового рынка. Цель. Теоретическое исследование существующих методов оценки уровня развития регионального страхового рынка и разработка алгоритма проведения такой оценки. Результаты и обсуждения. Оценка уровня и тенденций развития регионального страхового рынка осуществляется различными методами, выбор которых зависит от конкретных задач исследования. Можно выделить три группы методов оценки уровня развития регионального страхового рынка: аналитические методы, методы социологии, методы экономико-математического моделирования. К аналитическим методам относится большинство традиционных методов регионального и воспроизводственного анализа. Указанные методы основаны на различных операциях со статистическими данными. Методы социологии используют средства оценки уровня развития регионального страхового рынка, основой которых является обобщение информации и оценок, предоставленных респондентами. Методы экономико-математического моделирования используются для прогнозирования оценочных показателей-индикаторов и определения тенденций развития регионального страхового рынка. Существенной проблемой при оценке уровня развития регионального страхового рынка является формирование совокупности оценочных показателей-индикаторов, которые его характеризуют. Выводы. Страховая услуга – «вторичная услуга», спрос на которую во многом зависит от состояния «первичного рынка» товаров и услуг. Поэтому использование большинства методов и методик требуют корректировки и трансформации с учетом изменений информационной базы, законодательной базы Украины, кредитно-денежной и социальной политики государства, а также должны учитывать уровень благосостояния нации. Наиболее перспективными и результативными в практическом плане есть интегральные подходы, а среди них – социологические методы и методы экспертных оценок, построенные с использованием экономико-математических методов на основе мнений респондентов и специалистов-экспертов.
EN: Introduction: The insurance market plays an important role in shaping the conditions for sustainable functioning of the economy in general and the economy of its individual regions. There is a need to assess the level of the insurance market changes in order to respond timely and form the directions of the state insurance policy as well as the vectors of the national insurance market development. Objective: to provide a theoretical study of existing methods for estimation of the regional insurance market development and to develop an algorithm for such an assessment. Results and Discussion: assessment of the level and trends of the regional insurance market is carried out by various methods, the choice of which depends on the specific objectives of the study. Methods used for the analysis and estimation of the market performance can be divided into three groups to assess the level of the regional insurance market development: analytical methods, methods of sociology, economic and mathematical modeling methods. Analytic methods include most traditional methods of regional and reproduction analysis. These methods are based on different operations with statistic data. Methods of sociology use tools of assessment of the regional insurance market development level on a base of the generalization of information and rating provided by the respondents. Methods of economic and mathematical modeling are used to predict the performance indicators and to determine the trends of the regional insurance market. Significant problem in assessing the level of the regional insurance market development is the formation of the set of performance indicators, which characterize it. Conclusions: Insurance service is "secondary service", and the demand for it largely dependents on the state of "primary market" of goods and services. Therefore, the use of most of the methods and techniques require adjustment and transformation according to the knowledge base changes, changes in the legislative system of Ukraine, changes in monetary policy, social policy, and should also take into account the welfare of the nation. The most promising in practical terms are the integral approaches as the most productive ones, and among them - sociological methods and techniques of expert assessments based on economic and mathematical methods used the views of respondents and experts.
Description: В. Железняк: ORCID 0000-0002-0224-4178
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3620
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/23035
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/23035/20580
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i6.23035
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Випуск 06 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zheleznyak.pdf257,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.