Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3607
Title: Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи
Other Titles: Управление трудовым потенциалом железнодорожных предприятий: теоретические основы
Labor Management Potential of Railway Companies: Theoretical Foundations
Authors: Пархоменко, Юлія Юріївна
Keywords: трудовий потенціал
компонентна структура трудового потенціалу
фактори формування трудового потенціалу підприємства
підходи
трудовой потенциал
компонентная структура трудового потенциала
факторы формирования трудового потенциала предприятия
подходы
employment potential
the component structure of the labor potential
factors of the labor potential of the company
approaches
КФЕБ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Пархоменко, Ю. Ю. Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи / Ю. Ю. Пархоменко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 36–43. – DOI: 10.15802/pte.v0i6.23024.
Abstract: UK: Вступ. Розвиток національної економіки визначається мобільністю факторів виробництва, до яких належать капітал, земля, праця, підприємницькі здібності, інформація. Однак реалії сучасності ставлять наголос на ефективності управління не тільки технічним та інноваційним розвитком підприємства, але і його трудовими ресурсами. Мета. Теоретичне дослідження існуючих методів визначення сутності трудового потенціалу та його структурної компоненти для залізничних підприємств. Результати та обговорення. На забезпечення конкурентоспроможності транспортної продукції найбільше впливає людський фактор. Частка витрат людської праці є в даному випадку значною, оскільки у виробництві послуг як специфічного товару практично відсутні сировина й матеріали. Таким чином, аналіз джерел показав, що існує дуже багато поглядів щодо визначення економічної категорії «трудовий потенціал», які у свою чергу можна поділити на категорії за макро-, мезо- та мікрорівнями, оскільки її сутність дещо змінювалась і набувала специфічних рис зі зміною об’єкта. При цьому доцільно розглядати трудовий потенціал працівника як невід’ємну частину трудового потенціалу підприємства, який у складі трудового колективу повинен давати синергетичний ефект. Також слід враховувати особливості сфери діяльності підприємства для визначення складових його трудового потенціалу. Висновки. В основі трудового потенціалу підприємств, зокрема, залізничного транспорту лежить трудовий потенціал працівника, який можна визначити як «здатність працівника до праці певного змісту і складності, глибину і різнобічність його загальних і спеціальних знань, виробничого досвіду, кваліфікації, з одного боку, і здатність вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові завдання , що виникають в ре-зультаті змін у виробництві, – з іншого боку». У ході аналізу компонентної структури трудового потенціалу можна виділити дві основні категорії : індивідуальну та психофізичну. Слід зауважити, що на стан трудового потенціалу підприємства впливають багато елементів, таких як статево-вікові групи, демографічний стан держави, освітньо-кваліфікаційний рівень, професіоналізм працівників тощо.
RU: Введение. Развитие национальной экономики определяется мобильностью факторов производства, к которым относятся капитал, земля, труд, предпринимательские способности, информация. Однако реалии современности делают акцент на эффективности управления не только техническим и инновационным развитием предприятия , но и его трудовыми ресурсами. Цель. Теоретическое исследование существующих методов определения сущности трудового потенциала и его структурной компоненты для железнодорожных предприятий. Результаты и обсуждения. На обеспечение конкурентоспособности транспортной продукции наибольшее влияние оказывает человеческий фактор. Доля затрат человеческого труда является в данном случае значительной, поскольку в производстве услуг как специфического товара практически отсутствуют сырье и материали. Таким образом, анализ источников показал, что существует очень много точек зрения по определению экономической категории «трудовой потенциал». Их в свою очередь можно разделить на категории по макро- , мезо- и микроуровню, поскольку ее сущность несколько изменялась и принимала специфические черты с изменением объекта. При этом целесообразно рассматривать трудовой потенциал работника как составляющую трудового потенциала предприятия, который в составе трудового коллектива должен давать синергетический эффект. Также следует учитывать особенности сферы деятельности предприятия для определения составляющих его трудового потенциала. Выводы. В основе трудового потенциала предприятий, в частности , железнодорожного транспорта лежит трудовой потенциал работника, который можно определить как «способность работника к труду определенного содержания и сложности, глубину и разносторонность его общих и специальных знаний, производственного опыта, квалификации, с одной стороны, и способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые задачи, возникающие в результате изменений в производстве, – с другой стороны». При анализе компонентной структуры трудового потенциала можно выделить основные категории: индивидуальную и психофизическую. Можно отметить, что на состояние трудового потенциала предприятия влияют многие элементы, такие как половозрастные группы, демографическое состояние государств , образовательно-квалификационный уровень, профессионализм работников и т.д.
EN: Introduction: The development of the national economy is determined by the mobility of factors of production , which include capital, land , labor, entrepreneurial skills , information. However, the realities of today put emphasis on effective management not only technological and innovative development company, but also its workforce. Objective: Theoretical study of existing methods for determining the nature of the employment potential and its structural components for railway undertakings . Results and discussion: The competitiveness of transport products most affected by human error , as the share of expenditure of human labor in this case is significant, due to the fact that the production of services as a specific product are virtually no raw and material. In this way analysis sources revealed that there are many points of view to determining the economic category of «working capacity». Which in turn can be divided into categories based on the macro , meso and micro levels , as its meaning has changed slightly and tried to change the specific features of the object. It is helpful to consider the employment potential employee, as part of the employment potential of the company, which is composed of the staff should provide a synergistic effect. Also, tailored to the scope of the enterprise by determining the components of its labor potential. Conclusions based on the employment potential of enterprises, in particular , rail transport is working potential employee, which can be defined as «the ability of the employee to work a certain content and complexity, depth and versatility of its general and specific knowledge, work experience, qualifications, on the one hand, and ability to improve the process of work, solve new problems arising as a result of changes in production – on the other side». In the analysis of the component structure of the labor potential can be divided into main categories: Individual and psychophysical. You can see that the state of the labor potential of the company is affected by many elements such as statevovikovi group demographic state educational qualification level professionalism and more.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3607
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/23024
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/23024/20569
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i6.23024
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Випуск 06 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parkhomenko.pdf275,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.