Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3605
Title: Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією
Other Titles: Логистический менеджмент в системе управления корпорацией
Logistic Management in the Guidance System of Corporation
Authors: Головкова, Людмила Степанівна
Головкова, Людмила Степановна
Holovkova, Liudmyla S.
Golovkova, Lyudmila S.
Головкова, А. Є.
Keywords: логістика
інтегрована логістика
логістичний менеджмент
концепція
логистика
интегрированная логистика
логистический менеджмент
концепция
logistics
integrated logistics
logistics management concept
КФЕБ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Головкова, Л. С. Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією / Л. С. Головкова, А. Є. Головкова // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 25–30. – DOI: 10.15802/pte.v0i6.23022.
Abstract: UK: У статті визначено актуальність впровадження в залізничній корпорації концепції інтегрованої логістики, місце логістичного менеджменту в системі управління корпорацією, ієрархічну структуру логістики корпорації та запропоновано організаційну структуру служби логістики. Зазначено, що логістиці притаманний активний iнтегруючий пoтенціал, здатний поєднати та поліпшити взаємодію між такими базовими функціональними сферами, як постачання, маркетинг, організація перевезень, продаж послуг, та між дочірніми підприємствами корпорації та її структурними підрозділами. Акцентовано увагу на тому, що впровадження логістичного менеджменту сприятиме підтримці системної стійкості залізничної корпорації на ринку, згладжуючи внутрішньофірмові суперечності між сферами закупівлі, постачання, виробництва, маркетингу, фінансів та продажу послуг.
RU: В статье определена актуальность внедрения в железнодорожной корпорации концепции интегрированной логистики, место логистического менеджмента в структуре менеджмента корпорации, иерархическая структура логистики корпорации и предложена организационная структура службы логистики. Указано, что логистике присущ активный интегрирующий потенциал, способный объединить и улучшить взаимодействие между такими базовыми функциональными сферами, как поставки, маркетинг, организация перевозок, продажа услуг, и между дочерними предприятиями корпорации и ее структурными подразделениями. Акцентировано внимание на том, что внедрение логистического менеджмента будет способствовать поддержке системной устойчивости железнодорожной корпорации на рынке , сглаживая внутрифирменные противоречия между сферами закупок, поставок, производства, маркетинга, финансов и продажи услуг.
EN: The article defines the urgency of implementing into the railway corporation of the concept of integrated logistics, logistics management space in the management structure, the hierarchical structure of logistics of corporation, and proposes organizational structure of logistics services. The article noted that the logistics inherent active integrating potential is capable to unite and improve the interaction between such basic functional spheres, as supply, marketing, organization of transportations, sales of services and between subsidiaries of corporation and its structural divisions. The article focused on the fact that the introduction of logistic management system will support the stability of the railway corporations in the market, smoothing intra contradiction between procurement, supply, production, marketing, finance and sales services.
Description: Л. Головкова: ORCID 0000-0001-5473-6644
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3605
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/23022/20567
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/23022
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i6.23022
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Випуск 06 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holovkova.pdf242,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.