Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3581
Title: Методика розрахунку миттєвих схем системи тягового електропостачання для споживання постійної потужності
Other Titles: Методика расчета мгновенных схем системы тягового электроснабжения для потребления постоянной мощности
Method of Calculation the Instantaneous Schemes of Electric Traction System for Constant Power Consumption
Authors: Босий, Дмитро Олексійович
Босый, Дмитрий Алексеевич
Bosyi, Dmitry A.
Bosiy, Dmytro O.
Keywords: система електропостачання
електрична тяга
миттєва схема
баланс
розподіл
постійна потужність
функція опору
режими напруги
система электроснабжения
электрическая тяга
мгновенная схема
распределение
постоянная мощность
функция сопротивления
режимы напряжения
power supply system
electric traction
instantaneous scheme
balance
distribution
constant power
function of resistance
voltage modes
КІСЕ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Босий, Д. О. Методика розрахунку миттєвих схем системи тягового електропостачання для споживання постійної потужності / Д. О. Босий // Електрифікація транспорту. – 2014. – № 8. – С. 15–25. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/etr.v0i8.42874.
Abstract: UK: Проведені дослідження показали, що заміна тягового навантаження джерелом ідеального струму вносить суттєву похибку в розрахунки струмів фідерів, напруги на струмоприймачеві та втрати потужності в тяговій мережі. За допомогою визначення балансу та розподілу потужностей для різних схем живлення контактної мережі в аналітичному виді отримані функції опору, які фізично визначають закономірність зміни опору тягової мережі відносно рухомого тягового навантаження.
RU: Проведенные исследования показали, что замена тяговой нагрузки источником идеального тока вносит существенную погрешность в расчеты токов фидеров, напряжения на токоприемнике и потерь мощности в тяговой сети. С помощью определения баланса и распределения мощностей для разных схем питания контактной сети в аналитическом виде получены функции сопротивления, которые физически определяют закономерность изменения сопротивления тяговой сети относительно подвижной тяговой нагрузки.
EN: Conducted researches have shown that the replacement of traction load by an ideal current source makes a significant error in the calculation of the currents of the feeders, the voltages on the pantographs and the power loss in the traction network. By determining the balance and the power distribution for the different schemes analytically were determined the functions of resistance that physically determines the resistance change depends on the moving traction load.
Description: Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3581
http://etr.diit.edu.ua/article/view/42874
http://etr.diit.edu.ua/article/view/42874/39277
ISSN: 2307-4221 (print)
2312-6574 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i8.42874
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 08 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bosiy.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.