Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3554
Title: Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту
Other Titles: Особенности контроля доходов на предприятиях железнодорожного транспорта
Features of Control of Profits on Enterprises of Railway of Transport
Authors: Сидоренко, Інна Іванівна
Онищенко, В. П.
Гільдерман, Е. В.
Keywords: доходи
прибуток
контроль
ревізія
внутрішній аудит
перевірка
собівартість
ревізор
аудитор
реалізація
дебіторська заборгованість
доходы
прибыль
контроль
ревизия
внутренний аудит
проверка
себестоимость
ревизор
аудитор
реализация
дебиторская задолженность
profits
income
control
revision
internal audit
verification
prime price
inspector
public accountant
realization
account receivable
КОАІВ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Сидоренко, І. І. Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту / І. І. Сидоренко, В. П. Онищенко, Е. В. Гільдерман // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 82–85. – DOI: 10.15802/pte.v0i3.16847.
Abstract: UK: Метою контролю та ревізії доходів і результатів діяльності є перевірка повноти, правдивості інформації про доходи і результати діяльності. Основним завданням контролю та ревізії доходів і результатів є перевірка достовірності даних обліку і звітності про фінансові результати, виявлення факторів, які впливають на їх формування, що залежать або не залежать від організації роботи підприємства.
RU: Целью контроля и ревизии доходов и результатов деятельности является проверка полноты, правдивости информации о доходах и результатах деятельности. Основным заданием контроля и ревизии доходов и результатов является проверка достоверности данных учёта и отчётности о финансовых результах, выявление факторов, которые влияют на их формирование, которые зависят или не зависят от организации работы предприятия.
EN: The aim of control and revision of profits and results of activity is verification of plenitude, to veracity of information about profits and results of activity. The basic task of control and revision of profits and results is a validity of account and accounting check about financial results, exposure of factors that influence on their forming that depend or does not depend on organization of work of enterprise.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3554
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/16847/14539
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/16847
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i3.16847
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 03 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sydorenko.pdf230,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.