Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3511
Title: Дослідження тривалості руху вантажних поїздів між технічними станціями залізничного напрямку
Other Titles: Исследование продолжительности движения грузовых поездов между техническими станциями железнодорожного направления
Research of the Duration of the Fright Trains Movement between the Technical Stations of Railway Direction
Authors: Єльнікова, Лідія Олегівна
Keywords: прогноз
прогнозна модель
тривалість руху поїзда
закон розподілу
кореляційний аналіз
прогнозная модель
продолжительность движения поезда
закон распределения
корреляционный анализ
forecast
forecast model
the duration of the train movement
distribution law
correlation analysis
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: ДНУЗТ
Citation: Єльнікова, Л. О. Дослідження тривалості руху вантажних поїздів між технічними станціями залізничного напрямку / Л. О. Єльнікова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — Вип. 8. — С. 44—44. — DOI: 10.15802/tstt2014/38082.
Abstract: UK: Однією з ключових задач функціонування залізничного транспорту є вчасна доставка вантажів замовникам транспортних послуг при забезпеченні ефективного використання рухомого складу. Однією з важливих складових, необхідних для вирішення цієї задачі, є отримання якісного прогнозу щодо руху вантажних поїздів між технічними станціями, оскільки це дозволяє чітко планувати як експлуатаційну роботу залізниці по переробці вагонопотоків, так і ефективно організувати її взаємодію з вантажовласниками. Для точного прогнозу прибуття поїздів необхідно визначити основні фактори, що впливають на величину тривалості руху поїздів між технічними станціями залізничного напрямку, та характер цього впливу. Для проведення досліджень з банку даних АСК ВП УЗ-Є були отримані дані про тривалість руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Синельниково - І – Нижньодніпровськ - Вузол – П’ятихатки. В результаті статистичної обробки даних було визначено, що випадкова величина тривалості руху поїзда підпорядковується логарифмічно-нормальному закону розподілу; цю гіпотезу була перевірено та підтверджено за допомогою критерію Пірсона. Було висунуте припущення, що на тривалість руху поїзда впливають такі фактори: момент відправлення поїзда з сусідньої технічної станції протягом доби, день тижня, місяць, а також маса поїзда та тип локомотива. Кількісну оцінку ступеню зв’язку між тривалістю руху поїзда та кожним вказаним фактором було виконано за допомогою кореляційного аналізу. Виявлено, що на тривалість руху значний вплив має сезонність, тобто місяць відправлення поїзда, помірний вплив мають день тижня та період відправлення поїзда протягом доби, а маса поїзда та тип локомотива мають слабкий вплив.
RU: Одной из ключевых задач функционирования железнодорожного транспорта является своевременная доставка грузов заказчикам транспортных услуг при обеспечении эффективного использования подвижного состава. Одной из важных составляющих, необходимых для решения этой задачи, является получение качественного прогноза движения грузовых поездов между техническими станциями, так как это позволяет четко планировать как эксплуатационную работу железной дороги по переработке вагонопотоков, так и эффективно организовывать ее взаимодействие с грузовладельцами. Для точного прогноза прибытия поездов необходимо определить основные факторы, влияющие на величину продолжительности движения поездов между техническими станциями железнодорожного направления, и характер этого влияния. Для проведения исследований из банка данных АСУ ГП УЗ-Е были получены данные о продолжительности движения грузовых поездов на железнодорожном направлении Синельниково - I - Нижнеднепровск - Узел - Пятихатки. В результате статистической обработки данных было определено, что случайная величина продолжительности движения поезда подчинена логарифмически-нормальному закону распределения; эта гипотеза была проверена и подтверждена с помощью критерия Пирсона. Было выдвинуто предположение, что на продолжительность движения поезда влияют следующие факторы: время отправления поезда из соседней технической станции в течении суток, день недели, месяц, а также масса поезда и тип локомотива. Количественная оценка степени связи между продолжительностью движения поезда и каждым указанным фактором была выполнена с помощью корреляционного анализа. Выявлено, что на продолжительность движения поезда значительное влияние имеет сезонность, то есть месяц отравления поезда, умеренное влияние имеют день недели и период оправления поезда в течении суток, а масса поезда и тип локомотива имеют слабое влияние.
EN: One of the key problems of railway transport functioning is timely delivery of goods to the customers of transport services while ensuring efficient use of the rolling stock. One of the important components required to solve this problem is to obtain qualitative forecast about the freight trains movement between the technical stations, as it allows to plan as railways’ operational work on processing wagons flow as well as organize effectively its interaction with cargo owners. For exact forecast of the trains’ arrival is necessary to define the main factors that affect the value of the duration of train movement between the technical stations of railway direction, nature of this influence. For conducting research were obtained data of the duration of freight trains movement from ACS FT UZ-U database on the railway direction Sinelnikovo-I - Nizhnedneprovsk node - Pyatikhatki. As a result of statistical data processing, it was determined that the random variable of the duration of the train movement obeys the logarithmically-normal distribution law; this hypothesis was tested and confirmed using Pearson criterion. It has been suggested that the duration of train movement is influenced by such factors: the time departure of the train from the neighboring technical station throughout the day, day, month, the train’s mass and the locomotive type. Quantitative assessment of the degree of connection between the duration of the train movement and each indicated factor was made using correlation analysis. It was found that seasonality has a significant effect on the movement duration, ie departure month, day of week and time of departure of the train throughout the day have moderate effect, and the train’s mass and the locomotive type have weak influence.
Description: Л. Єльнікова: ORCID 0000-0002-7657-2879
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3511
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38082
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38082/pdf_41
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38082
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf269,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.