Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/351
Title: Числові та аналітичні методи розрахунку мостових конструкцій
Other Titles: Числовые и аналитические методы расчета мостовых конструкций
Numerical and Analytic Methods of Estimation Bridges’ Constructions
Authors: Лучко, Йосип Йосипович
Ігнатишин, М. І.
Лучко, Иосиф Иосифович
Luchko, Yosyp Yo.
Lutchko, Yosyp Yo.
Keywords: мостовые конструкции
мостові конструкції
bridge structures
надежность
надійність
reliability
деформация
деформація
deformation
нагрузка
навантаження
load
КРС (ЛФ)
Issue Date: 2010
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У статті розглянуто числові та аналітичні методи розрахунку напружено-деформованого стану мостових конструкцій. Сформульовано постановку задачі підвищення надійності та точності числового метода та спосіб її вирішення шляхом проведення розрахунків у двох базисах. Отримано аналітичний розв’язок диференціального рівняння деформації залізобетонної плити, що знаходиться під дією системи локальних навантажень.
RU: В статье рассмотрены числовые и аналитические методы расчета напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций. Сформулированы постановка задачи повышения надежности и точности числового метода и способ ее решения путем проведения расчетов в двух базисах. Получено аналитическое решение дифференциального уравнения деформации железобетонной плиты, которая находится под действием системы локальных нагрузок.
EN: In this article the numerical and analytical methods of calculation of the stressed-and-strained state of bridge constructions are considered. The task on increasing of reliability and accuracy of the numerical method and its solution by means of calculations in two bases are formulated. The analytical solution of the differential equation of deformation of a ferro-concrete plate under the action of local loads is also obtained.
Description: Лучко, Й. Й. Числові та аналітичні методи розрахунку мостових конструкцій / Й. Й. Лучко, М. І. Ігнатишин // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 2010. — Вип. 33. — С. 161—166. УДК 624.012
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/351
ISSN: 1993-9175
Appears in Collections:Випуск 33
Статті КРС (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
034li.pdf351,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.