Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3501
Title: Проблеми регулювання ємності колійного розвитку залізничних станцій
Other Titles: Проблемы регулирования емкости путевого развития железнодорожных станций
Control Problems of Rational Capacity Gridiron of Railway Stations
Authors: Журавель, Ірина Леонідівна
Keywords: експлуатаційна довжина колій
ємність колійного розвитку станцій
вантажні станції
приватні вагони
эксплуатационная длина путей
емкость путевого развития станций
грузовые станции
приватные вагоны
operational length ways
container gridiron stations
freight stations
private cars
КУЕР
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Журавель, І. Л. Проблеми регулювання ємності колійного розвитку залізничних станцій / І. Л. Журавель // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 51–57. – DOI: 10.15802/tstt2014/38086.
Abstract: UK: Мета. В умовах реформування залізниць України актуальним залишається питання раціональної ємності колійного розвитку вантажних станцій в ув’язці з розмірами перероблюваних на них вагонопотоків, які необхідно розглядати у поєднанні з основними задачами функціонування залізничного транспорту: забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях, впровадження сучасних технологій тощо. Метою роботи є визначення факторів, які впливають на ємність колійного розвитку вантажних станцій, дослідження частки приватних вагонів в загальному обсязі навантаження та визначення співвідношення між існуючими розмірами вагонних парків і колійним розвитком залізниць України. Методика. Використано методи теорії організації експлуатаційної роботи залізниць і техніко-економічного аналізу. Результати. При незначному зменшенні експлуатаційної довжини колійного розвитку залізниць значно зросли розміри перероблюваних вантажних вагонних парків. Продовжує зростати співвідношення розмірів вагонного парку вантажних вагонів та експлуатаційної довжини колій на більшості залізниць, що є найбільш характерним для залізниць з найбільшими розмірами навантаження. Досліджено розміри часток приватних вагонів в загальному обсязі навантаження для конкретних вантажних станцій Придніпровської та Донецької залізниць. Охарактеризовано фактори, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій. Наукова новизна. Розроблено деталізовану структуру факторів, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій, і визначено співвідношення між розмірами вагонних парків і колійним розвитком станцій залізниць. Практична значущість. Деталізація факторів, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій, дозволяє виділяти під час аналізу їх роботи найбільш суттєві та підвищує адекватність імітаційного моделювання роботи конкретної вантажної станції.
RU: Цель. В условиях реформирования железных дорог Украины актуальным остаѐтся вопрос рациональной ѐмкости путевого развития грузовых станций в увязке с размерами перерабатываемых на них вагонопотоков, который необходимо рассматривать одновременно с основными задачами функционирования железнодорожного транспорта: обеспечением потребностей клиентуры в перевозках, внедрением современных технологий и др. Целью работы является определение факторов, влияющих на ѐмкость путевого развития грузовых станций, исследование доли приватных вагонов в общем объѐме погрузки и определение соотношения между существующими размерами вагонных парков и путевым развитием железных дорог Украины. Методика. Использованы методы теории организации эксплуатационной работы железных дорог и технико-экономического анализа. Результаты. При незначительном уменьшении эксплуатационной длины путевого развития железных дорог значительно возросли размеры перерабатываемых грузовых вагонных парков. Продолжает возрастать соотношение размеров вагонного парка грузовых вагонов и эксплуатационной длины путей на большинстве железных дорог, что является наиболее характерным для железных дорог с наибольшими размерами погрузки. Исследованы размеры долей приватных вагонов в общем объѐме погрузки для конкретных грузовых станций Приднепровской и Донецкой железных дорог. Охарактеризованы факторы, влияющие на путевое развитие грузовых станций. Научная новизна. Разработана детализированная структура факторов, влияющих на путевое развитие грузовых станций, и определено соотношение между размерами вагонных парков и путевым развитием станций железных дорог. Практическая значимость. Детализация факторов, влияющих на путевое развитие грузовых станций, позволит выделять при анализе их работы наиболее существенные и повышает адекватность имитационного моделирования работы конкретной грузовой станции.
EN: Purpose. In the context of reforming the railways of Ukraine topical question remain rational capacity gridiron freight stations in relation to the size of the processed traffic volumes on them, which should be considered in conjunction with the main objectives of the operation of railway transport: meet the needs of customers in the transportation, introduction of modern technologies, and others. The purpose of work is to determine the factors that affect the capacity of gridiron freight stations, research share of private wagons in total loading and the definition of the relationship between the sizes of the existing car fleet and track the development of railways of Ukraine. Methodology. The methods of the theory of organization operating the railways and to techno-economic analysis. Findings. With a slight decrease in the operational length of railways gridiron significantly increased the size of recycled freight car fleet. Continues to increase the ratio of the size of the car fleet of freight cars and the operating length of railways in most of what is most characteristic of the railways with the largest size pickup. Investigated the size of shares of private cars in total for specific cargo loading stations Dnieper and Donetsk railways. The factors affecting the gridiron freight stations. Scientific novelty. Developed a detailed structure of the factors influencing the gridiron freight stations, and determined the ratio between the sizes of the rolling stock and track the development of the railway station. Practical value. Detailing the factors influencing the gridiron freight stations will allow allocating in the analysis of their most significant work and improve the adequacy of simulation work specific freight station.
Description: І. Журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3501
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38086
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38086/pdf_43
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38086
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhuravel.pdf746,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.