Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3499
Title: Методи збору даних про функціонування залізничних станцій
Other Titles: Методы сбора данных о функционировании железнодорожных станций
Methods of Collecting Information on Technological Process of Railway Station
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Вернигора, Роман Віталійович
Горбова, Олександра Вікторівна
Keywords: технологічний процес
залізнична станція
опитування
спостереження
анкетування
інтерв’ю
бесіда
виробнича екскурсія
хронометраж
фотографія робочого часу
технологический процесс
железнодорожная станция
опрос
наблюдения
анкетирования
интервью
беседа
производственная экскурсия
фотография рабочего времени
technological process
railway station
poll
supervision
questioning
interview
conversation
production excursion
timing
photo of working hours
КІТ
КТВ
НДЧ
КУЕР
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Козаченко, Д. М. Методи збору даних про функціонування залізничних станцій / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, О. В. Горбова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 58–64. – DOI: 10.15802/tstt2014/38087.
Abstract: UK: Метою статті є систематизація методів збору та вивчення інформації про технологічні процеси роботи залізничних станцій. Інформація про технологічний процес класифікується як первинна та вторинна. Збір інформації може здійснюватись різними методами, які відрізняються рівнем формалізації. Методами отримання первинної інформації є опитування та спостереження, а методом отримання вторинної інформації – вивчення документів. В результаті отриманих знань про методи збору даних, формується методика вивчення предметної області та здійснюється детальний збір даних про технологічний процес залізничної станції. Виконання дослідження дає змогу отримати всебічні знання про виконавців, роботи та об’єкти, що задіяні у технологічних процесах залізничних станцій.
RU: Целью статьи является описание методов сбора и изучения информации о технологическом процессе железнодорожной станции, описание методов ее формализации и представления. Информация о технологическом процессе классифицируется как первичная и вторичная. Сбор информации может осуществляться различными методами, которые отличаются уровнем формализации. Методами получения первичной информации является опрос и наблюдение, а методом получения вторичной информации – изучение документов. В результате полученных знаний о методах сбора данных, формируется методика изучения предметной области и осуществляется детальный сбор данных о технологическом процессе железнодорожной станции. Выполнение исследования позволяет получить всесторонние знания об исполнителях, работах и объектах, задействованных в технологических процессах железнодорожных станций.
EN: The purpose of article is the description of methods of collecting and studying of information on technological process of railway station, the description of methods of its formalization and representation. Information on technological process is classified as primary and secondary. Collection of information can be carried out by various methods which differ in formalization level. Methods of obtaining primary information is poll and supervision, and by method of obtaining secondary information – studying of documents. As a result of the gained knowledge of data collection methods, the technique of studying of subject domain is formed and detailed data collection about technological process of railway station is carried out. Performance of research allows to gain comprehensive knowledge of the performers, works and objects involved in technological processes of railway stations.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; О. Горбова: ORCID -0000-0002-5612-271
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3499
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38087
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38087/pdf_44
ISSN: 2222-419Х (print)
2313-8688 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38087
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті НДЧ
Статті КІТ
Статті КТВ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko.pdf301,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.