Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3496
Title: Оптимізація конструкції колійного розвитку сортувальних гірок малої потужності
Other Titles: Оптимизация конструкции путевого развития сортировочных горок малой мощности
Construction of Track Facilities Optimization of the Development Lower-Power Sorting Humps
Authors: Колесник, Антон Ігорович
Keywords: сортувальна гірка
будівельна довжина
гіркова горловина
план колійного розвитку
сполучні криві
проектування гірок
ітераційний метод
сортировочная горка
строительная длина
горочная горловина
план путевого развития
сопрягающие кривые
проектирование горок
итерационный метод
sorting hump
construction length
hump neck
track construction
mating curves
hump designing
iteration method
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: ДНУЗТ
Citation: Колесник, А. І. Оптимізація конструкції колійного розвитку сортувальних гірок малої потужності / А. І. Колесник // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — Вип. 8. — С. 74—79. — DOI: 10.15802/tstt2014/38092
Abstract: UK: В процесі обробки вагонопотоків важливу роль відіграють сортувальні гірки малої потужності, більшість з яких немеханізована. Впровадження механізації вимагає значної реконструкції плану горловини. У даній статті розроблена методика визначення оптимальної конструкції плану колійного розвитку сортувальної гірки малої потужності за критерієм мінімуму її будівельної довжини. Під будівельною довжиною розуміється розгорнута довжина горловини від вершини гірки до початку паркової гальмової позиції без врахування довжин елементів стрілочних переводів. Зроблено аналіз існуючих методів оптимізації конструкції плану сортувальних гірок, встановлено, що вони не в повній мірі враховують характер роботи гірок. Доведено, що кути повороту додаткових кривих спускної частини гірки суттєво впливають на параметри сполучних кривих сортувальних колій; при цьому, за рахунок зміни параметрів сполучних кривих досягається мінімізація будівельної довжини горловини. Як показали дослідження, між величиною кута повороту кривої спускної частини та будівельною довжиною колійного розвитку існує обернена функціональна залежність, як при розміщенні паркової гальмової позиції на прямій ділянці колії за основною сполучною кривою, так і в межах сполучних кривих. При цьому оптимізація параметрів сполучних кривих виконувалася за критерієм мінімальної відстані від вершини гірки до паркової гальмової позиції. Встановлено, що максимізація кутів повороту кривих спускної частини дозволяє скоротити будівельну довжину колійного розвитку гірки малої потужності на 10-15 %. Розрахунок максимальних кутів спускної частини виконується за допомогою ітераційного методу. Застосування запропонованої методики під час будівництва чи реконструкції горловин гірок малої потужності дозволяє суттєво скоротити потреби у рейкошпальній решітці, а також зменшити експлуатаційні витрати.
RU: В процессе обслуживания вагонопотоков важную роль играют сортировочные горки малой мощности, большинство из которых немеханизированные. Внедрение механизации требует значительной реконструкции плана горловины. В настоящей статье разработана методика определения оптимальной конструкции плана путевого развития сортировочной горки малой мощности по критерию минимума ее строительной длины. Под строительной длиной понимается развернутая длина горловины от вершины горки до начала парковой тормозной позиции без учета длин элементов стрелочных переводов. Выполнен анализ существующих методов оптимизации конструкции плана сортировочных горок, установлено, что они не в полной мере учитывают характер эксплуатации горок. Доказано, что углы поворота дополнительных кривых спускной части горки существенно влияют на параметры сопрягающих кривых сортировочных путей; при этом, за счет изменения параметров сопрягающих кривых достигается минимизация строительной длины горловины. Как показали исследования, между величиной угла поворота кривой спускной части и строительной длиной путевого развития существует обратная функциональная зависимость, как при размещении парковой тормозной позиции на прямом участке пути за основной сопрягающей кривой, так и в пределах сопрягающих кривых. При этом параметры сопрягающих кривых оптимизируются по критерию минимального расстояния от вершины горки до парковой тормозной позиции. Установлено, что максимизация углов поворота кривых спускной части позволяет сократить строительную длину путевого развития горки малой мощности на 10-15 %. Расчет максимальных углов спускной части выполняется с помощью итерационного метода. Применение предложенной методики при строительстве или реконструкции горловин горок малой мощности позволяет существенно сократить потребность в рельсо-шпальной решетке, а также сократить эксплуатационные расходы.
EN: The lower-power sorting humps are all-important during the car traffic volume serving. The most of humps are manual. The application of humps mechanization needs the sizeable reconstruction of humps neck. The method of the determining the optimal construction of a lower-power sorting hump neck is given in this article. The minimum of the construction length of the tracks was chosen as a criterion of optimality. By the construction length is understand the unfolded neck length from the top hump to park retarder position without taking the switches length into account. The analysis of existing methods of optimization the hump neck shows that they do not fully characterize the object, because they do not include many of the features of sorting humps operation. It is found that the values of the angles of rotations of the slope of the hump have an essential influence on the parameters of rounding-off curves on sorting tracks. Due to change of parameters of rounding-off curves comes the minimum of the hump construction length. Studies have shown the inverse functional binding between the value of the angle of rotations of the slope of the hump and the neck construction length. This binding is under placing a park retarder position both on a straight path for the main mating curve and within the limits of mating curves. At the same time parameters of mating curves on each path are optimized so that the park retarding position in the track bunch has to be located at a minimum distance from the top of the hump. Studies have shown that maximization values of the angles of rotations of the slope of the hump allow to reduce the construction length of the lower-power sorting humps neck by 10-15 %. The maximum angles of the slope calculating by the iteration method. Using of the proposed method during new construction and the reconstruction of the existing lower-power sorting humps allow to reduce the need for rail-sleeper grid and also to reduce the operating costs.
Description: А. Колесник: ORCID 0000-0003-2490-5843
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3496
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38092
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38092/pdf_46
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38092
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf443,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.