Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3495
Title: Підвищення якості інтервального регулювання за рахунок зміни швидкості розпуску
Other Titles: Повышение качества интервального регулирования за счет изменения скорости роспуска
Increasing Quality of Interval Regulations from Speed Detaching Changes
Authors: Кудряшов, Андрій Вадимович
Keywords: відчеп
сортувальна гірка
швидкість розпуску
режим гальмування
ітераційний метод
оптимізація
отцеп
сортировочная горка
скорость роспуска
режим торможения
итеративный метод
оптимизация
cut
sorting hump
speed of the breaking-up process
retarding regimes
iterative method
optimization
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Кудряшов, А. В. Підвищення якості інтервального регулювання за рахунок зміни швидкості розпуску / А. В. Кудряшов // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 80–87. – DOI: 10.15802/tstt2014/38094.
Abstract: UK: Техніко-експлуатаційні показники функціонування сортувальної гірки, а також якість інтервального та прицільного регулювання швидкості відчепів, що скочуються, істотно залежать не тільки від проектних параметрів самої гірки, але і від обраних режимів гальмування окремих відчепів. Існуючий ітераційний метод оптимізації режимів гальмування відчепів, що скочуються, дозволяє максимізувати інтервали між ними на стрілках в несприятливих за умовами розділення групах за рахунок деякого зменшення інтервалів в сусідніх більш сприятливих. Даний метод оптимізації режиму розформування складу дозволяє врахувати багаторазові розділення його відчепів на стрілках і використовує модель гальмування відчепів із зоною гальмування, яку можна регулювати. При цьому пошук оптимального режиму розформування составу відбувається при постійній швидкості його розпуску. У той же час в сучасних умовах переробна спроможність сортувальних гірок використовується лише на 50-60 %, тому доцільно зменшити швидкість розпуску для груп відчепів з несприятливими умовами розділення з метою збільшення величини інтервалів. При цьому для зменшення тривалості розпуску составу можливе збільшення швидкості розпуску для груп відчепів, що мають сприятливі умови розділення на стрілках. Оптимізація режиму розформування составу виконується в два етапи. На першому етапі режими скочування відчепів составу оптимізуються при постійній швидкості розпуску, за результатами оптимізації состав розбивається на групи зі сприятливими і несприятливими умовами розділення. Далі кожна група відчепів виділяється в окремий состав і виконується повторна оптимізація режимів скочування відчепів окремо для кожної групи. При цьому для груп з несприятливими умовами розділення швидкість розпуску знижується відносно початкової, а для груп із сприятливими швидкість розпуску підвищується. Для оптимізації режимів розформування составів використовується імітаційне моделювання. Аналіз результатів оптимізації режимів інтервального регулювання з використанням змінної швидкості розпуску составів показав можливість збільшення інтервалів для груп з несприятливими умовами розділення за рахунок зменшення швидкості розпуску составу. Раціональна швидкість розпуску для кожної групи різна, що в свою чергу викликає необхідність розпуску составу з змінною швидкістю.
RU: Технико-эксплуатационные показатели функционирования сортировочной горки, а также качество интервального и прицельного регулирования скорости скатывающихся отцепов существенно зависят не только от проектных параметров самой горки, но и от выбранных режимов торможения отдельных отцепов. Существующий итерационный метод оптимизации режимов торможения скатывающихся отцепов позволяет максимизировать интервалы между ними на стрелках в неблагоприятных по условиям разделения группах за счет некоторого уменьшения интервалов в соседних более благоприятных. Данный метод оптимизации режима расформирования состава позволяет учесть многократные разделения его отцепов на стрелках и использует модель торможения отцепов с зоной торможения, которую можно регулировать. При этом поиск оптимального режима расформирования состава происходит при постоянной скорости его роспуска. В то же время в современных условиях перерабатывающая способность сортировочных горок используется лишь на 50-60 %, поэтому целесообразно уменьшить скорость роспуска для групп отцепов с неблагоприятными условиями разделения с целью увеличения величины интервалов. При этом для уменьшения продолжительности роспуска состава возможно увеличение скорости роспуска для групп отцепов, имеющих благоприятные условия разделение на стрелках. Оптимизация режима расформирования состава выполняется в два этапа. На первом этапе режимы скатывания отцепов состава оптимизируются при постоянной скорости роспуска, по результатам оптимизации состав разбивается на группы с благоприятными и неблагоприятными условиями разделения. Далее каждая группа отцепов выделяется в отдельный состав и выполняется повторная оптимизация режимов скатывания отцепов отдельно для каждой группы. При этом для групп с неблагоприятными условиями разделения скорость роспуска снижается относительно начальной, а для групп с благоприятными скорость роспуска повышается. Для оптимизации режимов расформирования составов используется имитационное моделирование. Анализ результатов оптимизации режимов интервального регулирования с использованием переменной скорости роспуска составов показал возможность увеличения интервалов для групп с неблагоприятными условиями разделения за счет уменьшения скорости роспуска состава. Рациональная скорость роспуска для каждой группы разная, что в свою очередь вызывает необходимость роспуска состава с переменной скоростью.
EN: Technical and operational performance indicators of the sorting hump as well as quality of interval speed control of the rolling cuts depend essentially not only on the design parameters of the slides, but also on the retarding regimes of individual cut. Existing iterative method of retarding regimes optimization allows to maximize the intervals between the rolling cuts on the switches in unfavorable separation at the expense of some reduction in adjacent intervals of more favorable. This method of optimization of the breaking up regimes allows it to take into account multiple separation of the cuts on the switches and use the retarding model with a zone of inhibition, which can be adjusted. The search of an optimal breaking up regimes is being made at a constant speed. At the same time, in modern conditions the processing capacity of marshalling yards used only by 50-60%, so it is reasonable to reduce the rate of speed for groups of cuts under unfavorable conditions of separation in order to increase the value of the intervals. At the same time to reduce the duration of breaking up process the speed rate can be increased for the groups with favorable conditions for the separation at the switch points. Optimization of the breaking-up regimes is performed in two stages. On the first stage, the rolling of a cut is optimized at a constant speed of breaking-up. According to the result the train is being divided into groups with favorable and unfavorable conditions of separation. Next, each group of cuts is considered as a one train and a secondary optimization is being made separately for each group. In this case, for groups with unfavorable conditions of separation speed is reduced relative to the initial breaking-up speed, and for groups with favorable ones speed is increased. Computer-aid simulation is used for optimization of the breaking-up regimes. Analysis of the results of optimization of interval control with the use of a variable speed break-up showed the possibility of increasing intervals for groups with unfavorable conditions of breaking-up by reducing the rate of speed. Rational breaking-up rate for each group is different, which necessitates the variable breaking-up rate for a particular train.
Description: А. Кудряшов: ORCID 0000-0002-5965-3378
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3495
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38094
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38094/pdf_47
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38094
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudryashov.pdf569,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.