Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3493
Title: Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій на основі реалізації раціональної черговості заходів по удосконаленню їх техніко-технологічних параметрів
Other Titles: Повышение эффективности функционирования железнодорожных станций на основе реализации рациональной очередности мероприятий по совершенствованию их технико-технологических параметров
Raising Effectivness of Railway Stations on the Basis of Realization of Rational Clearness of Enterprises about Development their Technological Parameters
Authors: Малашкін, Вячеслав Віталійович
Keywords: імітаційне моделювання
ергатична модель станції
колійний розвиток
технологічний процес
динамічне програмування
имитационное моделирование
эргатическая модель станции
путевое развитие
технологический процесс
динамическое программирование
simulation
model ergatic station gridiron
process
dynamic programming
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Малашкін В. В. Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій на основі реалізації раціональної черговості заходів по удосконаленню їх техніко-технологічних параметрів / Малашкін В. В. // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 100–109. – DOI: 10.15802/tstt2014/38097.
Abstract: UK: Одними з основних напрямків підвищення ефективності роботи залізничних станцій є удосконалення їх конструктивних параметрів і технології роботи. При цьому особливу актуальність здобуває проблема ефективного техніко-економічного керування станціями, основне завдання якого – приймати економічно обґрунтовані рішення як при оперативному керуванні, так і при плануванні організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи станцій. Ефективним засобом аналізу і оцінки показників функціонування станцій у різних експлуатаційних умовах є імітаційне моделювання станційних процесів на ЕОМ. Для цього доцільно використовувати ергатичну функціональну модель, в яких людина бере безпосередню участь у моделюванні, виконуючи функції диспетчера станції. Така модель найбільш точно враховує фактори пов’язані з поведінкою людини і дозволяє у процесі моделювання імітувати процеси прийняття управлінських рішень. За допомогою ергатичної функціональної моделі можна отримати кількісні та якісні показники роботи станції у різних експлуатаційних умовах, які є основою для визначення найкращого варіанту її технічного оснащення і технології роботи за мінімальними приведеними витратами. Реалізація визначеного ефективного організаційно-технічного заходу, як правило, розбивається на декілька етапів, оскільки даний процес потребує значних інвестиційних вкладень. Черговість виконання організаційно-технічних заходів впливає на ефективність функціонування залізничної станції на різних етапах і на загальний економічний ефект. У статті розглядається методика визначення раціональної черговості заходів по удосконаленню техніко-технологічних параметрів вантажної станції з метою підвищення ефективності її функціонування та отримання максимального економічного ефекту. Для отримання показників роботи станції за допомогою ергатичної моделі виконана її ідентифікація та перевірка адекватності. Задача вибору раціональної черговості реалізації організаційно-технічних заходів вирішена методами динамічного програмування. Отримане раціональне рішення дозволяє скоротити приведені витрати, пов’язані з реконструкцією і функціонуванням станції на 31 %. Подібне рішення може бути отримане для технічних станцій любої складності, а розроблена методика та ергатична функціональна модель можуть бути покладені в основу сучасної системи підтримки прийняття рішень для керівництва залізниці.
RU: Одними из основных направлений повышения эффективности работы железнодорожных станций является совершенствование их конструктивных параметров и технологии работы. При этом особую актуальность приобретает проблема эффективного технико-экономического управления станциями, основная задача которого – принимать экономически обоснованные решения, как при оперативном управлении, так и при планировании организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы станций. Эффективным средством анализа и оценки показателей функционирования станций в различных эксплуатационных условиях является имитационное моделирование станционных процессов на ЭВМ. Для этого целесообразно использовать эргатическую функциональную модель, в которых человек принимает непосредственное участие в моделировании, выполняя функции диспетчера станции. Такая модель наиболее точно учитывает факторы, связанные с поведением человека, и позволяет в процессе моделирования имитировать процессы принятия управленческих решений. С помощью эргатической функциональной модели можно получить количественные и качественные показатели работы станции в различных эксплуатационных условиях, которые являются основой для определения наилучшего варианта ее технического оснащения и технологии работы с минимальными приведенными затратами. Реализация определенного эффективного организационно-технического мероприятия, как правило, разбивается на несколько этапов, поскольку данный процесс требует значительных инвестиционных вложений. Очередность выполнения организационно-технических мероприятий влияет на эффективность функционирования железнодорожной станции на различных этапах и на общий экономический эффект. В статье рассматривается методика определения рациональной очередности мероприятий по совершенствованию технико-технологических параметров грузовой станции с целью повышения эффективности ее функционирования и получения максимального экономического эффекта. Для определения показателей работы станции с помощью эргатической модели выполнена ее идентификация и проверка адекватности. Задача выбора рациональной очередности реализации организационно-технических мероприятий решена методами динамического программирования. Полученное рациональное решение позволяет сократить приведенные затраты, связанные с реконструкцией и функционированием станции, на 31 %. Подобное решение может быть получено для технических станций любой сложности, а разработанная методика и эргатическая функциональная модель могут быть положены в основу современной системы поддержки принятия решений для руководства железной дороги.
EN: One of the main ways of increasing the efficiency of the railway stations is to improve their design parameters and technologies. In this particularly urgent problem of effective technical and economic control stations, whose main task – to make economically sound decisions, both at the operational management and the planning of organizational and technical measures aimed at improving the efficiency of power plants. Effective means of analysis and evaluation indicators of the stations in a variety of operating conditions is a simulation of plant processes on a computer. To do this, it is advisable to use ergatic functional model, in which a person is directly involved in modeling, acting as the Station Manager. This model takes into account the factors most closely associated with human behavior, and allows the simulation process to simulate the processes of decision-making. With ergatic functional model can obtain quantitative and qualitative indicators of the station in various operating conditions, which are the basis for determining the best variant of its technical equipment and technology to work with minimal reduced costs. The implementation of certain effective organizational and technical measures are usually divided into several stages, since this process requires a significant investment. Prioritization of organizational and technical measures affect the performance of the railway station at various stages and the overall economic effect. The article discusses the method of determining the sequence of rational measures to improve the technical and technological parameters cargo station in order to improve its efficiency and to maximize the economic benefit. To determine the performance of the station using ergatic model made its identification and verification of adequacy. The task of choosing a rational prioritization of organizational and technical measures solved using dynamic programming. Received a rational solution reduces given the costs associated with the reconstruction and operation of the station, at 31%. Such a solution can be obtained for the technical operations of any complexity, and the method developed and ergatic functional model can be the basis for modern decision support system for the management of the railway.
Description: В. Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3493
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38097
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38097/pdf_49
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38097
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malashkin.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.