Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3491
Title: Дослідження та оцінка логістичних систем постачання сировини на підприємства сходу України
Other Titles: Исследование и оценка логистических систем поставки сырья на предприятия востока Украины
Researching and Estimation of Chain Logistics Systems of Feedstock Supplaing on Enterprises in Eastern Ukraine
Authors: Окороков, Андрій Михайлович
Keywords: логістичні схеми постачання
альтернативні шляхи
сировина
металургійне виробництво
витрати
логистические схемы поставок
альтернативные пути
сырье
металлургическое производство
затраты
supply chain logistics
alternative ways
raw materials
metallurgical production
costs
КУЕР
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Окороков, А. М. Дослідження та оцінка логістичних систем постачання сировини на підприємства сходу України / А. М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 120–126. – DOI: 10.15802/tstt2014/38100.
Abstract: UK: Мета. Проведення антитерористичної операції на сході України викликало пошкодження значної кількості об’єктів транспортної інфраструктури та унеможливило використання цілого ряду об’єктів сировинної бази. В цих умовах виникає питання щодо забезпечення функціонування підприємств в першу чергу металургійного комплексу – безперервних виробництв, які знаходяться як в зоні АТО, так і у безпосередній близькості від неї. У статті розглядається питання забезпечення вихідною сировиною металургійних підприємств міста Маріуполь. Методика. Розроблено альтернативні варіанти логістичних ланцюгів з постачання сировини на підприємства Маріуполя. Запропонована методика оцінки витрат на логістичні операції на шляху переміщення вантажу по логістичному ланцюгу. В якості критерію оптимальності використовуються мінімальні витрати. Завдяки використанню диференційованого коефіцієнту страхових зборів враховується у грошовій формі потенційний ризик постачань. Результати. Попередніми розрахунками встановлено, що на-явна система постачання сировини не є оптимальною з точки зору витрат на логістичні операції, отже система працює недосконало. Наукова новизна. Запропонована методика дає можливість визначити раціональну схему постачання сировини з точки зору логістичних витрат. Практичне значення. Використання альтернативних систем постачання сировини, обраних за допомогою запропонованої методики дозволить скоротити витрати на транспортування, а також обрати варіант з мінімальним ступенем ризику. В свою чергу зменшення витрат на транспортування дозволить скоротити виробничі витрати та зменшити кінцеву вартість продукції, що підвищує її конкурентоспроможність.
RU: Цель. Проведение антитеррористической операции на востоке Украины вызвало повреждения значительного числа объектов транспортной инфраструктуры и сделало невозможным использование целого ряда объектов сырьевой базы. В этих условиях возникает вопрос об обеспечении функционирования предприятий в первую очередь металлургического комплекса – непрерывных производств, которые находятся как в зоне АТО, так и в непосредственной близости от нее. В статье рассматривается вопрос обеспечения исходным сырьем предприятий города Мариуполя. Методика. Разработаны альтернативные варианты логистических цепей по поставке сырья на предприятия Мариуполя. Предложена методика оценки затрат на логистические операции на пути перемещения груза по логистической цепи. Благодаря использованию дифференцированного коэффициента страховых сборов учитывается в денежной форме потенциальный риск поставок. Результаты. Предварительными расчетами установлено, что существующая система поставки сырье не является оптимальной с точки зрения затрат на логистические операции, следовательно система работает нерационально. Научная новизна. Предложенная методика дает возможность определить рациональную схему поставки сырья с точки зрения логистических затрат. Практическое значение. Использование альтернативных систем поставки сырья, выбранных с помощью предложенной методики позволит сократить затраты на транспортировку, а также выбрать вариант с минимальной степенью риска. В свою очередь сокращения затрат на транспортировку позволит сократить производственные затраты и сократить конечную стоимость продукции, что повысит ее конкурентоспособность.
EN: Goal. Antiterrorist operation in eastern Ukraine caused considerable damage-relative number of transport infrastructure and making it impossible to use a variety of objects raw materials. In these circumstances, there is the question of ensuring the functioning of enterprises primarily metallurgical complex - process industries, which are both in the area of ATO, and in close proximity to it. The article deals with the issue of raw material enterprises in the city of Mariupol. Methods. Developed alternative supply chains for the supply of raw materials to the company Mariupol. A method for estimating the cost of logistics operations to the movement of cargo supply chain. Through the use of differential coefficient insurance premiums accounted for in monetary terms the potential risk of supply. Results. Preliminary calculations found that the current system of supply raw material is not optimal in terms of the cost of logistics operations, thus the system is running inefficiently. Scientific novelty. The proposed method makes it possible to determine a rational scheme of supply of raw materials in terms of logistics costs. Practical significance. The use of alternative systems of supply of raw materials, selected by the proposed technique will reduce transportation costs, as well as choose the option with minimal risk. In turn, reduce the cost of transportation will reduce production costs and reduce the final cost of production, which will increase its competitiveness.
Description: А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3491
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38100
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38100/pdf_51
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38100
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okorokov.pdf411,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.