Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3472
Title: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна : бібліографічний покажчик за 2012 рік
Other Titles: Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна : библиографический указатель за 2012 год
Published works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. A. Lazaryan : Bibliographic Index for 2012
Authors: Дронь, Марина Анатоліївна
Каіра, Анна Олегівна
Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Попович, Інна Анатоліївна
Дронь, Марина Анатольевна
Каира, Анна Олеговна
Калашникова, Светлана Вячеславовна
Попович, Инна Анатольевна
Dron, Maryna A.
Kaira, Anna O.
Kalashnikova, Svitlana V.
Popovich, Inna A.
Keywords: праці вчених ДІІТу
праці вчених ДНУЗТ
бібліографічний покажчик
бібліографія
труды ученых ДИИТа
труды ученых ДНУЖТ
библиографический указатель
библиография
scholarly works DNURT
scholarly works DIIT
bibliographic index
bibliography
Issue Date: 2014
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик "Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна" містить бібліографічні описи навчальних посібників, монографій, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2012 рік.
RU: Библиографический указатель "Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна" содержит библиографические описания учебных пособий, монографий, диссертаций, статей из периодических изданий, сборников, материалов и тезисов докладов на конференциях преподавателей и сотрудников университета за 2012 год.
Description: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2012 р. / [уклад.: М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. — 215 с. УДК 016:378.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3472
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WORKS_2012.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.