Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3428
Title: Фінансова безпека банку як основа його стійкості
Other Titles: Финансовая безопасность банка как основа его устойчивости
The Financial Security of the Bank as a Basis for its Stability
Authors: Добрик, Лілія Олександрівна
Запорожець, Ганна Володимирівна
Keywords: фінансова безпека
фінансова стійкість комерційного банку
фінансовий менеджмент
фінансовий контроль
банківська система
финансовая безопасность
финансовая устойчивость коммерческого банка
финансовый менеджмент
финансовый контроль
банковская система
financial security
financial stability of commercial banks
financial management
financial control
the banking system
КФБС
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Добрик, Л. О. Фінансова безпека банку як основа його стійкості [Електронний ресурс] / Л. О. Добрик, Г. В. Запорожець // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3116 (дата звернення: 20.05.2020).
Abstract: UK: У статті запропоновано теоретичні положення забезпечення фінансової безпеки банку, що були складені з обґрунтованої системи принципів реалізації стратегії, ключових характеристик та основних завдань, переліку внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть становити небезпеку для реалізації інтересів та пріоритетних цілей комерційного банку. Виявлення та усвідомлення таких принципів дозволяє сформувати систему забезпечення надійної фінансової безпеки банку. Зроблено висновок, що діюча система безпеки комерційних банків є необхідною умовою стійкості банків та банківської системи України взагалі. А основними завданнями банківської системи в комплексі безпеки країни є врахування особливостей національної економічної безпеки України.
RU: В статье предложены теоретические положения обеспечения финансовой безопасности банка, заключенных с обоснованной системы принципов реализации стратегии, ключевых характеристик и основных задач, перечня внутренних и внешних угроз, которые могут представлять опасность для реализации интересов и приоритетных целей коммерческого банка. Выявление и осознание таких принципов позволяет сформировать систему обеспечения надежной финансовой безопасности банка. Сделано вывод, что действующая система безопасности коммерческих банков является необходимым условием устойчивости банков и банковской системы Украины вообще. А основными задачами банковской системы в комплексе безопасности страны является учет особенностей национальной экономической безопасности Украины.
EN: This article presents a theoretical positions to ensure the financial security of the bank, which was composed of well-founded principles of strategy implementation, key characteristics and main tasks, list of internal and external threats that may pose a risk to the implementation of interest and priority goals of a commercial bank. Identifying and understanding these principles allows you to create a system to ensure reliable financial bank security. It is concluded that the current system of the safety of commercial banks is a necessary condition for the stability of banks and the banking system of Ukraine in general. A major task of the banking system in a complex security features is the consideration of national economic security of Ukraine.
Description: Л. Добрик: ORCID 0000-0002-3853-9285
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3428
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3116
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrik.pdf613,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.