Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3379
Title: Techno-Economic Evaluation of the Efficiency of Improvement of Techniques Rationing Fixing Rolling Stock on the Station Tracks
Other Titles: Tехніко-економічна оцінка ефективності вдосконалення методики нормування кількості гальмових башмаків на станційних коліях
Tехнико-экономическая оценка эффективности совершенствования методики нормирования количества тормозных башмаков на станционных путях
Authors: Kozachenko, Dmytro M.
Pasichnyi, Oleksandr M.
Keywords: fixing the rolling stock
wheel chock
traffic safety
economic efficiency
operating costs
закріплення рухомого складу
гальмові башмаки
безпека руху
економічна ефективність
експлуатаційні витрати
закрепление подвижного состава
тормозные башмаки
безопасность движения
экономическая эффективность
эксплуатационные расходы
КУЕР
НДЧ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Kozachenko, D. M. Techno-economic evaluation of the efficiency of improvement of techniques rationing fixing rolling stock on the station tracks / D. Kozachenko, O. Pasichnyy // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – P. 98–101. – DOI: 10.15802/tstt2013/24460.
Abstract: EN: Purpose. This is dedicated to evaluation of the efficiency of improvement of the advanced method of normalization of quantity of wheel chocks for fixing rolling stock on station tracks, which was proposed as a result of former study. Methodology. In this study the simulation modeling of station work is used for calculation of rolling stock downtime. The method of techno-economic comparison is used to evaluate the efficiency of improvement of the new method of rationing number of wheel chocks for fixing rolling stock. Findings. The effect of the proposed method to the conditions of work of the railway stations had been analyzed. It was revealed that the introduction of improved methods of rationing fixing rolling stock will lead to substantial savings in operating costs of the railway.Originality. The advanced method of normalization of quantity of wheel chocks for fixing rolling stock on station tracks is proposed at first, that’s why the techno-economic evaluation of its efficiency has also been made for the first time. Practical value. The result of this study shows that use of the advanced method of evaluation of wheel chocks number for fixing rolling stock will lead to savings in railway’s operating costs because of decreasing rolling stock downtime.
UK: Мета. Стаття присвячена оцінці ефективності вдосконаленої методики нормування кількості гальмових башмаків для закріплення рухомого складу на станційних коліях, яка була запропонована в результаті попередніх досліджень. Методи дослідження. У дослідженні використовується імітаційне моделювання роботи станції для розрахунку простоїв рухомого складу на коліях станцій. Методика техніко-економічного порівняння варіантів використовується для оцінки ефективності вдосконалення методики нормування кількості гальмових башмаків для закріплення рухомого складу. Результати. Визначено економічний ефект від запровадження нової методики нормування закріплення рухомого складу. Було виявлено, що впровадження більш досконалої методики нормування закріплення рухомого складу призведе до істотної економії експлуатаційних витрат залізниці. Наукова новизна. Удосконалена методика нормування кількості гальмових башмаків для закріплення рухомого складу на станційних коліях запропонована вперше, тому техніко-економічна оцінка її ефективності також виконана вперше для залізниць України. Практична значимість. Результати цього дослідження показують, що використання удосконаленої методики розрахунку кількості башмаків для закріплення рухомого складу призведе до економії експлуатаційних витрат залізниць за рахунок зменшення простоїв рухомого складу на станціях.
RU: Цель. Статья посвящена оценке эффективности усовершенствованной методики нормирования количества тормозных башмаков для закрепления подвижного состава на станционных путях, которая была предложена в ходе предыдущих исследований. Методы исследования. В исследовании используется имитационное моделирование работы станции для расчета простоев подвижного состава на путях станций. Методика технико-экономического сравнения вариантов используется для оценки эффективности совершенствования методики нормирования количества тормозных башмаков для закрепления подвижного состава. Результаты. Определены экономический эффект от внедрения новой методики нормирования закрепления подвижного состава. Было обнаружено, что внедрение более совершенной методики нормирования закрепления подвижного состава приведет к существенной экономии эксплуатационных расходов железной дороги. Научная новизна. Усовершенствованная методика нормирования количества тормозных башмаков для закрепления подвижного состава на станционных путях предложена впервые, поэтому технико-экономическая оценка ее эффективности также выполнена впервые для железных дорог Украины. Практическая значимость. Результаты этого исследования показывают, что использование усовершенствованной методики расчета количества башмаков для закрепления подвижного состава приведет к экономии эксплуатационных расходов железных дорог за счет уменьшения простоев подвижного состава на станциях
Description: D. Kozachenko: ORCID 0000-0003-2611-1350; O. Pasichnyy: ORCID 0000-0001-5001-1881
URI: http://tstt.diit.edu.ua/article/view/24460/pdf_33
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3379
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/24460
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2013/24460
Appears in Collections:Статті НДЧ
Статті КУЕР
Випуск 06 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf_33.pdf398,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.