Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3375
Title: Критерій оптимізації режимів гальмування відчепів состава в умовах дії випадкових факторів
Other Titles: Критерий оптимизации режимов торможения отцепов состава в условиях действия случайных факторов
The Criteria of Optimization of Modes of Inhibition of Otrepev Composition in Conditions of Action of Random Factors
Authors: Таранець, Ольга Ігорівна
Таранец, Ольга Игоревна
Taranets, Olga I.
Keywords: сортувальна гірка
відчеп
режими гальмування
гарантований інтервал
область допустимих режимів
сортировочная горка
отцеп
режимы торможения
гарантированный интервал
область допустимых режимов торможения
hump
cut
braking modes
guaranteed interval
the range of permissible braking modes
КУЕР
Issue Date: 2013
Publisher: ДНУЗТ
Citation: Таранець, О. І. Критерій оптимізації режимів гальмування відчепів состава в умовах дії випадкових факторів / О. І. Таранець // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2013. — Вип. 6. — С. 90—93. — DOI: 10.15802/tstt2013/24458. УДК 656.212.5.
Abstract: UK: Мета. Стаття присвячена удосконаленому методу оптимізації керованих відчепів в розрахунковій групі, що на відміну від існуючих, враховує вплив випадкових факторів та дозволяє використовувати його для оперативного управління процесом скочування відчепів з гірки При цьому запропоновано критерій оптимізації режимів гальмування відчепів состава в умовах відхилення фактичних параметрів відчепів від розрахункових значень та неточність реалізації гальмовими позиціями заданих режимів гальмування. Методи дослідження. У дослідженні використовується імітаційне моделювання процесу скочування відчепів з гірки. Для оптимізації режимів гальмування відчепів користовується ітераційний метод. Результати. Врахування впливу випадкових факторів, які діють на відчеп в процесі скочування при оптимізації режимів гальмування відчепів дає змогу підвищити точність регулювання швидкості між відчепами. Наукова новизна. Удосконалено метод оптимізації режимів гальмування керованих відчепів в розрахунковій групі, що на відміну від існуючих, враховує вплив випадкових факторів та дозволяє використовувати його для оперативного управління процесом скочування відчепів з гірки. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані при розробці програмних засобів техніко-економічної оцінки конструкцій та технічного забезпечення сортувальних гірок в системах проектування, а також в автоматизованих системах управління сортувальними станціями.
RU: Цель. Статья посвящена усовершенствованному методу оптимизации управляемых отцепов в расчетной группе, который в отличие от существующих, учитывает влияние случайных факторов и позволяет использовать его для оперативного управления процессом скатывания отцепов с горки. При этом, предложен критерий оптимизации режимов торможения отцепов состава в условиях отклонения фактических параметров отцепов от расчетных значений и неточности реализации тормозными позициями заданных режимов торможения. Методы исследования. В исследовании используется имитационное моделирование процесса скатывания отцепов с горки. Для оптимизации режимов торможения отцепов используется итерационный метод. Результаты. Учет влияния случайных факторов, которые действуют на отцеп в процессе скатывания при оптимизации режимов торможения отцепов, позволяет повысить точность регулирования скорости между отцепами. Научная новизна. Усовершенствован метод оптимизации режимов торможения управляемых отцепов в расчетной группе, который в отличие от существующих, учитывает влияние случайных факторов и позволяет использовать его для оперативного управления процессом скатывания отцепов с горки. Практическая значимость. Результаты исследований могут быть использованы при разработке программных средств технико-экономической оценки конструкций и технического обеспечения сортировочных горок в системах проектирования, а также в автоматизированных системах управления сортировочными станциями.
EN: Purpose. The article is devoted to improved methods of optimizing managed to cuts settlement group, unlike the existing ones into account the influence of random factors and can be used for operational management of rolling cuts the hump. Thus the proposed criterion optimization inhibition cuts composition in terms of the deviation of actual parameters cuts from the calculated values and the uncertainty of realization brake positions given mode of inhibition. Methods. The study used simulation process rolling cuts the hump. To optimize braking mode cuts used iterative method. Results. Taking into account the influence of random factors that act on cuts the process rolling when braking cuts optimization allows to increase the precision speed control between cuts. Scientific novelty. The method of optimization cuts controlled braking in the settlement group, unlike the existing ones into account the influence of random factors and can be used for operational management of rolling cuts the hump. The practical significance. The research results can be used in the development of software feasibility study designs and technical support marshalling humps in systems design, as well as automated control systems switchyard.
URI: http://tstt.diit.edu.ua/article/view/24458/pdf_31
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3375
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/24458
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2013/24458
Appears in Collections:Статті КУЕР
Випуск 06 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taranets.pdf480,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.