Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3353
Title: Design Review of Gondola Car
Other Titles: Аналіз конструкцій напіввагонів
Анализ конструкций полувагонов
Authors: Myamlin, Serhiy V.
Kebal, Yuriy V.
Kolesnykov, Serhii R.
Keywords: gondola
design
body
body volume
carrying capacity
піввагон
конструкція
кузов
об’єм кузова
вантажопідйомність
полувагон
конструкция
кузов
объём кузова
грузоподъёмность
ПКТБ ПРМСК і ШС
КВВГ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Myamlin, S. V. Design review of gondola car / S. V. Myamlin, I. U. Kebal, S. R. Kolesnykov // Наука та прогрес транспорту. – 2014. – № 6 (54). – С. 136–145 : рис. – Бібліогр. в кінці ст. – doi: 10.15802/stp2014/33773.
Abstract: EN: Purpose. To ensure the constantly growing volume of freight transportations it is necessary to introduce the innovation rolling stock. It should have the best technical and economic parameters in comparison with the existing fleet. Gondola car is the most popular type of railway freight car. Designs of the modern gondolas are based on many years of operating experience and numerous tests carried out by design and research organizations in the field of car building. To improve the body structure of gondolas it is necessary to perform a review of the existing structures and to identify the trends in their improvement. Methodology. The works on improvement the designs of produced gondolas are held by many engineering organizations in almost all industrialized countries. Analysis of the existing body designs of gondola cars is possible by analyzing the research in the field of transport engineering, namely patents, scientific articles, producers catalogues and so on. Findings. When analyzing it was determined that there are gondolas of different designs, but the most common are the gondolas with a solid floor and unloading hatches, the covers of which form the floor of gondola design. An effective method for reducing the gondola empty weight and increasing the body volume is also the use of aluminum alloy instead of steel. Results of the improvement analysis of the gondola bodies` designs showed that the creation of the modern gondola car requires from designers and scientists the implementation of scientific and technical solutions providing the increase of carrying capacity and the body volume, reduction of the gondolas empty weight, increase in repair intervals while improving the strength and dynamic qualities at the same time. Originality. For the first time the gondolas designs were analyzed, their advantages and disadvantages were considered and the trends in improvement of the given structures of gondola cars were determined. Practical value. The generalization of theoretical, scientific and methodological, experimental studies aimed at further improving the technical and economic parameters of gondola cars are urgent when improving the body structure of the gondola cars. The above mentioned design features of the bodies of some models of modern gondola cars have practical value and can be used in further developments.
UK: Мета. Для забезпечення постійно зростаючих об’ємів перевезень вантажів необхідно впровадження інноваційного рухомого складу, який володіє кращими техніко-економічними параметрами в порівнянні з існуючим парком. Піввагон є найбільш поширеним видом залізничного вантажного вагона. Конструкції сучасних піввагонів створюються на основі багаторічного досвіду експлуатації та численних випробувань, проведених проектними та дослідницькими організаціями в галузі вагонобудування. Для поліпшення конструкції кузова піввагонів необхідно виконати огляд існуючих конструкцій і визначити тенденції у їх удосконаленні. Методика. Роботи з удосконалення конструкції піввагонів, що випускаються, проводяться багатьма конструкторськими організаціями практично у всіх промислово розвинених країнах. Аналіз існуючих конструкцій кузовів піввагонів можливий шляхом огляду досліджень у цій області транспортного машинобудування, а саме: патентів, наукових статей, каталогів виробників та ін. Результати. При виконанні аналізу було визначено, що існують піввагони різних конструкцій, але найбільш поширеними є піввагони з глухою підлогою і з розвантажувальними люками, кришки яких утворюють підлогу піввагона. Також ефективним методом зниження маси тари піввагона та збільшення об’єму кузова є застосування в конструкції алюмінієвих сплавів замість сталі. Результати аналізу вдосконалення конструкцій кузовів піввагонів показали, що створення сучасного піввагона вимагає від конструкторів і вчених реалізації наукових і технічних рішень, котрі забезпечують збільшення вантажопідйомності та об’єму кузова, зниження тари піввагонів, збільшення міжремонтних інтервалів із одночасним поліпшенням характеристик міцності та динамічних якостей. Наукова новизна. Вперше проведено аналіз конструкцій піввагонів, розглянуті переваги й недоліки конструкцій, визначено тенденції із удосконалення конструкцій піввагонів. Практична значимість. Актуальним при вдосконаленні конструкції кузова піввагона є узагальнення теоретичних, науково-методичних, експериментальних досліджень, спрямованих на подальше поліпшення техніко-економічних параметрів піввагонів. Розглянуті конструктивні особливості кузовів деяких моделей сучасних піввагонів мають практичну цінність і можуть бути використані в подальших розробках.
RU: Цель. Для обеспечения постоянно растущих объёмов перевозок грузов необходимо внедрение инновационного подвижного состава, обладающего лучшими технико-экономическими параметрами в сравнении с существующим парком. Полувагон является наиболее востребованным видом железнодорожного грузового вагона. Конструкции современных полувагонов создаются на основе многолетнего опыта эксплуатации и многочисленных испытаний, проведенных проектными и исследовательскими организациями в области вагоностроения. Для улучшения конструкции кузова полувагонов необходимо выполнить обзор существующих конструкций и определить тенденции в их усовершенствовании. Методика. Работы по совершенствованию конструкции выпускаемых полувагонов проводятся многими конструкторскими организациями практически во всех промышленно развитых странах. Анализ существующих конструкций кузовов полувагонов возможен путем обзора исследований в этой области транспортного машиностроения, а именно: патентов, научных статей, каталогов производителей и т.д. Результаты. При выполнении анализа было определено, что существуют полувагоны различных конструкций, но наиболее распространенными являются полувагоны с глухим полом и с разгрузочными люками, крышки которых образуют пол конструкции полувагона. Также эффективным методом снижения массы тары полувагона и увеличения объёма кузова является применение в конструкции алюминиевых сплавов вместо стали. Результаты анализа совершенствования конструкций кузовов полувагонов показали, что создание современного полувагона требует от конструкторов и ученых реализации научных и технических решений, обеспечивающих увеличение грузоподъёмности и объёма кузова, снижение тары полувагонов, увеличение межремонтных интервалов с одновременным улучшением прочностных и динамических качеств. Научная новизна. Впервые проведен анализ конструкций полувагонов, рассмотрены их преимущества и недостатки, определены тенденции в совершенствовании данных конструкций полувагонов. Практическая значимость. Актуальным при совершенствовании конструкции кузова полувагона является обобщение теоретических, научно-методических, экспериментальных исследований, направленных на дальнейшее улучшение технико-экономических параметров полувагонов. Рассмотренные конструктивные особенности кузовов некоторых моделей современных полувагонов имеют практическую ценность и могут быть использованы в дальнейших разработках.
Description: S. Myamlin: ORCID 0000-0002-7383-9304; I. Kebal: ORCID 0000-0002-8408-8294; S. Kolesnykov: ORCID 0000-0002-0487-9257
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3353
http://stp.diit.edu.ua/article/view/33773/32179
http://stp.diit.edu.ua/article/view/33773
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/33773
Appears in Collections:№ 6 (54)
Статті КВВГ
Статті ПКТБ ПМРСК і ШС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf587,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.