Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3343
Title: Удосконалення технічного обслуговування обладнання тягових мереж на основі процесного підходу
Other Titles: Усовершенствование технического обслуживания оборудования тяговых сетей на основе процессного подхода
The Improvement of Maintenance Service for Traction Networks Equipment on the Base of Process Approach
Authors: Міронов, Дмитро Вікторович
Keywords: електропостачання
система управління якістю
процесний інжиніринг
бізнес-процеси
технічне обслуговування
электроснабжение
система управления качеством
процессный инжиниринг
бизнес-процессы
техническое обслуживание
electric power supply
quality management system
process engineering
business-processes
maintenance
КІСЕ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровький національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровьк
Citation: Міронов, Д. В. Удосконалення технічного обслуговування обладнання тягових мереж на основі процесного підходу / Д. В. Міронов // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 6 (54). – С. 78–86. – doi: 10.15802/stp2014/32999.
Abstract: UK: Мета. Дослідження спрямоване на розробку нових методів удосконалення технічного обслуговування обладнання тягових мереж для підвищення його ефективності та якості. Методика. У світовій практиці розв’язання проблем, пов’язаних із якістю продукції та послуг, зазвичай досягається шляхом впровадження в діяльність підприємств системи управління якістю. Для вирішення поставленої задачі були використані основні положення системи управління якістю продукції. Застосовано технології процесного інжинірингу для описання основних етапів процесу технічного обслуговування. Результати. Розвиток швидкісного й високошвидкісного руху та зростання його інтенсивності, застосування електрорухомого складу нового покоління вимагають впровадження нових методів діагностики технічного стану обладнання та вдосконалення існуючої системи технічного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання. Розробка моделі бізнес-процесів, їх оптимізація з використанням технологій процесного інжинірингу та системного менеджменту необхідна для переходу до системи управління, заснованої на процесному підході. З позицій процесного підходу та відповідно до вимог стандарту системи управління якістю (ДСТУ ІSО 9001-2009) функціонування інфраструктури господарства Е (Департамент електрифікації та електропостачання) представлене у вигляді схеми бізнес-процесів, в якій гарантоване забезпечення електроенергією залізничних та сторонніх споживачів визначається як головний бізнес-процес господарства. Детально описано кожен із підпроцесів електропостачання споживачів. Розглянуто методику використання та основні етапи процесного підходу до реорганізації системи управління процесом моніторингу. Описано методологію та спосіб застосування замкнутого циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act) до системи технічного обслуговування обладнання. Внаслідок проведених досліджень за допомогою процесного підходу декомпоновано процес моніторингу обладнання тягових мереж. Детально розглянуто технічний супровід процесу електропостачання. Описано шляхи покращення бізнес-процесів господарства Е (Департамент електрифікації та електропостачання). Наукова новизна. Запропоновано шляхи удосконалення технічного обслуговування обладнання тягових мереж з використанням технологій процесного інжинірингу та системного управління якістю продукції. Практична значимість. Застосування положень системи управління якістю продукції до процесу технічного обслуговування устаткування дозволить забезпечити поліпшення якості процесу за рахунок підвищення показників надійності енергоустаткування, рівня обслуговування споживачів електроенергії, корінних змін виробничих процесів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності галузі.
RU: Цель. Иследование направлено на разработку новых методов усовершенствования технического обслуживания оборудования тяговых сетей для повышения его эффективности и качества. Методика. В мировой практике решения проблем, связанных с качеством продукции и услуг, обычно достигается путем внедрения в деятельность предприятий системы управления качеством. Для решения поставленной задачи были использованы положения системы управления качеством продукции. Использованы технологии процессного инжиниринга для описания основных этапов процесса технического обслуживания. Результаты. Развитие скоростного и высокоскоростного движения и рост его интенсивности, применение электроподвижного состава нового поколения требуют внедрения новых методов диагностики технического состояния оборудования и совершенствование существующей системы технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения. Разработка модели бизнес-процессов, их оптимизация с использованием технологий процессного инжиниринга и системного менеджмента необходима для перехода к системе управления, основанной на процессном подходе. С позиций процессного подхода и в соответствии с требованиями стандарта системы менеджмента качества (ИСО 9001-2009) функционирование инфраструктуры хозяйства Э (Департамент электрификации и электроснабжения) представлено в виде схемы бизнес-процессов, в которой гарантированное обеспечение электроэнергией железнодорожных и сторонних потребителей определяется как главный бизнес-процесс хозяйства. Подробно описан каждый из подпроцессов электроснабжения потребителей. Рассмотрена методика использования и основные этапы процессного подхода к реорганизации системы управления процессом мониторинга. Описана методология и способ применения замкнутого цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act) к системе технического обслуживания оборудования. В результате проведенных исследований с помощью процессного подхода декомпозированно процесс мониторинга оборудования тяговых сетей. Подробно рассмотрено техническое сопровождение процесса электроснабжения. Описаны пути улучшения бизнес-процессов хозяйства Э (Департамент электрификации и электроснабжения). Научная новизна. Предложены пути совершенствования технического обслуживания оборудования тяговых сетей с использованием технологий процессного инжиниринга и системного управления качеством продукции. Практическая значимость. Применение положений системы управления качеством продукции к процессу технического обслуживания оборудования позволит обеспечить улучшение качества процесса за счет повышения показателей надежности энергооборудования, уровня обслуживания потребителей электроэнергии, коренных изменений производственных процессов, направленных на повышение эффективности деятельности отрасли.
EN: Purpose. The new methods development for improving the maintenance service for equipment of traction networks in order to increase its efficiency and quality. Methodology. In world practice of solving problems related to the quality of products and services is usually achieved by introducing quality management system in to the enterprises. The provisions of quality management system were used for solving the problem. The technologies of process engineering were used for describing the main stages of maintenance service. Findings. The development of high-speed movement and growth of its intensity, the use of electric rolling stock of a new generation require the introduction of new methods diagnostics of equipment technical state and improvement of the existing maintenance system and repair of power supply. Developing a model of business-processes, their optimization with using techniques of process engineering and system management is needed for the transition to the management system based on the process approach. From the standpoint of the process approach and in accordance with the requirements of the quality management system (ISO 9001-2009), the operation of the E (Department of electrification and power supply) infrastructure sector is represented as a scheme of business-processes in which the guaranteed supply with electricity of railway and third-party consumers is defined as the main business-process of management. Each of the sub-process of power supply for consumers is described in details. The use methods and main stages of process approach for sample management system reorganization were investigated. The methodology and the application method of PDCA (Plan-Do-Check-Act) closed loop to the equipment maintenance system were described. The monitoring process of traction networks maintenance using the process approach was divided into components after investigations. The technical documentation of maintenance service was investigated in details. Ways to improve business-processes of E (Department of electrification and power supply) management were described. Originality. Maintenance improvement ways for equipment of traction networks using process engineering technologies and quality of electric power supply were proposed. Practical value. Using the provisions of the quality management system to the process of maintenance equipment will let ensure the improvement of process quality by increasing the reliability indices of electric equipment, the service level of consumers and changes of production processes focused on the efficiency increase of the sector activity.
Description: Д. Міронов: ORCID: 0000-0002-5717-4322
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3343
http://stp.diit.edu.ua/article/view/32999/32159
http://stp.diit.edu.ua/article/view/32999
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/32999
Appears in Collections:№ 6 (54)
Статті КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf631,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.