Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3322
Title: Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»
Other Titles: Тезисы докладов 74 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта»
Abstracts of the 74 International Scientific & Practical Conference «The Problems and Prospects of Railway Transport Development»
Keywords: залізничний транспорт
залізничні перевезення
рухомий склад
матеріалознавство
екологія
організація виробництва
железнодорожный транспорт
железнодорожные перевозки
подвижной состав
материаловедение
экология
организация производства
railway transport
rail traffic
rolling stock
materials science
ecology
production organization
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У збірнику представлені тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту », яка відбулася 15-16 травня 2014 р. в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто питання, присвячені вирішенню завдань, що стоять перед залізничною галуззю на сучасному етапі. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів. Друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна від 28.04.2014, протокол № 9.
RU: В сборнике представлены тезисы докладов 74 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», которая состоялась 15-16 мая 2014 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены вопросы, посвященные решению задач, стоящих перед железнодорожной отраслью на современном этапе. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. Печатается по решению Ученого совета Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна от 28.04.2014, протокол №9.
Description: Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту = Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта = The Problems and Prospects of Railway Transport Development: тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції. 15.05-16.05.2014 / Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. тр-та им. акад. В. Лазаряна, Науч.- произв. предприятие "Укртрансакад"; ГП «КИЕВГИПРОТРАНС». — Дніпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2014. - 539 с. : рис., табл. - укр. - рос. - анг. - Бібліогр. в кінці ст. - Алф. покажчик: с. 508—514. УДК 656.2
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3322
Appears in Collections:74 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74-pprzt.pdf8,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.