Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3264
Title: Strategic Management of Transport Cargo Complex
Other Titles: Стратегічне управління транспортним вантажним комплексом
Стратегическое управление транспортным грузовым комплексом
Authors: Okorokov, Andriy M.
Keywords: management
transport junction
shunting locomotive
processing ability
profit
functional dependence
optimization
управління
транспортний вузол
маневровий локомотив
переробна спроможність
прибуток
функціональна залежність
оптимізація
управление
транспортный узел
маневровый локомотив
перерабатывающая способность
прибыль
функциональная зависимость
оптимизация
КУЕР
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Okorokov, A. M. Strategic Management of Transport Cargo Complex / A. M. Okorokov // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 4 (52). – С. 101–110. – doi: 10.15802/stp2014/27320.
Abstract: EN: Purpose. Making the qualitative administrative decisions defining strategy and tactics of transport cargo complexes development, and also its subsystems, is possible only in the presence of flexible optimization model. This model has to consider multiparametricity and multicriteriality of the given task, uncertainty and vagueness of input information, and also to provide process automation of searching the best parameters of the given production facility. The purpose of the research is to develop procedures for the strategic management of complex with view of the most important factors and their stochastic nature, which will execute the improvement of technical equipment of TCC. Methodology. The problem of strategic management is based on solving the complex of issues of the optimal number of shunting locomotives, optimal processing capability of handling the front and rational capacity of warehouses. The problem is solved on the basis of the proposed optimality criterion – the specific set of profit per unit of capital assets of freight industry. The listed problems are solved using simulation modeling of the freight industry. Findings. The use of developed procedure allows one to improve the technical equipment of the freight stations and complexes. Originality. For the first time it was developed the procedure of strategic management of development. This procedure allows taking into account the probabilistic nature of demand for services of transport freight complexes and technological processes of client services on the complex stations. The proposed procedure can be applied during when planning the investments in the creation of transport freight complexes. Practical value. Use as a basic tool of simulation models of complex cargo operation allows estimating the effectiveness of the capital investments, the level of operating costs, as well as the quality of meeting the demands of potential customers in transportations at the stage of transport cargo complex.
UK: Мета. Прийняття якісних управлінських рішень, що визначають стратегію й тактику розвитку транспортно-вантажних комплексів, а також його підсистем, можливо лише при наявності гнучкої оптимізаційної моделі. Дана модель повинна враховувати багатопараметричність та багатокритеріальність поставленої задачі, невизначеність та нечіткість вхідної інформації, а також забезпечувати автоматизацію процесу пошуку найкращих параметрів даного виробничого об’єкта. Метою дослідження є розробка процедури стратегічного управління вантажними комплексами з урахуванням найбільш вагомих факторів та їх стохастичної природи, яка дозволить виконати удосконалення технічного оснащення транспортних вантажних комплексів(ТВК). Методика. Рішення задачі стратегічного управління базується на розв’язанні комплексу питань із визначення оптимальної кількості маневрових локомотивів, оптимальної переробної спроможності навантажувально-розвантажувальних фронтів та раціональної місткості складських приміщень. Задачі вирішуються на базі запропонованого критерію оптимальності – питомого прибутку комплексу на одиницю вартості основних фондів вантажного комплексу. Перелічені задачі вирішуються за допомогою імітаційного моделювання роботи вантажного комплексу. Результати. Використання розробленої процедури дозволяє виконати удосконалення технічного оснащення вантажних станцій та комплексів. Наукова новизна. Вперше розроблено процедуру стратегічного управління розвитком, який дозволяє врахувати ймовірнісну природу попиту на послуги транспортних вантажних комплексів і технологічних процесів обслуговування клієнтури на станціях транспортних вантажних комплексів. Запропонована процедура може бути застосована при плануванні інвестицій у створення транспортних вантажних комплексів. Практична значимість. Використання в якості основного інструменту імітаційних моделей функціонування вантажного комплексу дозволяє виконати оцінку ефективності капітальних вкладень, рівня експлуатаційних витрат, а також якості задоволення потреб потенційних клієнтів у перевезеннях ще на стадії проектування транспортного вантажного комплексу.
RU: Цель. Принятие качественных управленческих решений, определяющих стратегию и тактику развития транспортных грузовых комплексов, а также его подсистем, возможно только при наличии гибкой оптимизационной модели. Данная модель должна учитывать многопараметричность и многокритериальность поставленной задачи, неопределенность и нечеткость входной информации, а также обеспечивать автоматизацию процесса поиска наилучших параметров данного производственного объекта. Целью исследования является разработка процедуры стратегического управления грузовыми комплексами с учетом наиболее значимых факторов и их стохастической природы, которая позволит выполнить усовершенствование технического оснащения транспортних грузовых комплексов (ТГК). Методика. Решение задачи стратегического управления базируется на решении комплекса вопросов по определению оптимального количества маневровых локомотивов, оптимальной перерабатывающей способности погрузочно-разгрузочных фронтов и рациональной вместимости складских помещений. Задачи решаются на базе предложенного критерия оптимальности – удельной прибыли комплекса на единицу стоимости основных фондов грузового комплекса. Перечисленные задачи решаются с помощью имитационного моделирования работы транспортных грузовых комплексов. Результаты. Использование разработанной процедуры позволяет выполнить усовершенствование технического оснащения грузовых станций и комплексов. Научная новизна. Впервые разработана процедура стратегического управления развитием, которая позволяет учесть вероятностную природу спроса на услуги транспортных грузовых комплексов и технологических процессов обслуживания клиентуры на станциях комплекса. Предложенная процедура может быть применена при планировании инвестиций в создание транспортных грузовых комплексов. Практическая значимость. Использование в качестве основного инструмента имитационных моделей функционирования грузового комплекса позволяет выполнить оценку эффективности капитальных вложений, уровня эксплуатационных расходов, а также качества удовлетворения потребностей потенциальных клиентов в перевозках еще на стадии проектирования транспортного грузового комплекса.
Description: A. Okorokov: ORCID 0000-0002-3111-5519
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3264
http://stp.diit.edu.ua/article/view/27320/24779
http://stp.diit.edu.ua/article/view/27320
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/27320
Appears in Collections:№ 4 (52)
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okorokov.pdf345,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.