Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3256
Title: Механізм створення проекту з відкриття ферми в контексті розвитку сільського туризму
Other Titles: Механизм создания проекта по открытию фермы в контексте развития сельского туризма
Creation Mechanism of the Project on Farm Opening in the Context of Rural Tourism Development
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Проскурня, Ю. М.
Тесленко, Тетяна Вікторівна
Keywords: туризм
сфера туризму
в’їзний туризм
транспортний туризм
сільський туризм
Україна
туризм
сфера туризма
въездной туризм
транспортный туризм
сельский туризм
Украина
tourism
tourism industry
entrance tourism
transport tourism
rural tourism
КЕМ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Марценюк, Л. В. Механізм створення проекту з відкриття ферми в контексті розвитку сільського туризму / Л. В. Марценюк, Ю. М. Проскурня, Т. В. Тесленко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 4 (52). – С. 43–51. – doi: 10.15802/stp2014/27361.
Abstract: UK: Мета. Геополітичні та соціально-економічні зміни, розвиток інформаційних технологій суттєво вплинули на динаміку міжнародного туристичного потоку, призвели до трансформування туристичної галузі. У роботі необхідно здійснити дослідження теоретичних і практичних аспектів сутності, змісту та особливостей розвитку туризму в Україні. Потрібно виявити проблеми, які стають на заваді та стримують розвиток в’їзного туризму, перешкоджають швидкому піднесенню й поширенню туристичної слави держави. Методика. У роботі використовувалися методи статистичного дослідження та синтезу, а також розрахунковий та аналітичний методи. Результати. Авторами проведено аналіз розвитку українського туризму, визначено основні заходи, необхідні для кращого функціонування даної галузі в країні, та важливість транспорту як складової туристичної сфери. У статті вказано, що туризм є одним із найважливіших галузей економіки нашої держави та відіграє дуже важливу роль у зовнішньоекономічних зв’язках. Наукова новизна. Автори пропонують значну увагу приділити розвитку в’їзного сільського зеленого туризму, який представлений у вигляді проекту. Розроблення даного проекту (відкриття ферми) та проведення відповідних заходів дало б змогу приваблювати туристів як із України, так і із-за кордону. Практична значимість. Комплексний і мобільний характер сучасного туризму сформував попит на безпечне й комфортне для життя та здоров’я середовище, здатне забезпечити всі необхідні умови для реалізації громадянами права на відпочинок і свободу пересування. Запропоновані заходи дозволять підвищити конкурентоспроможність українського туризму на європейському ринку туристичних послуг. Подолання наявних негативних тенденцій, створення системних та комплексних передумов для сталого розвитку туризму має стати одним із пріоритетних напрямів забезпечення сталого розвитку країни в цілому та суттєвою складовою у вирішенні питань підвищення якості життя населення.
RU: Цель. Геополитические и социально-экономические изменения, развитие информационных технологий существенно повлияли на динамику международного туристического потока, привели к трансформированию туристической отрасли. В работе необходимо осуществить исследование теоретических и практических аспектов сущности, содержания и особенностей развития туризма в Украине. Требуется выявить проблемы, которые препятствуют и сдерживают развитие въездного туризма, тормозят быстрый подъем и распространение туристической славы государства. Методика. В работе использовались методы статистического исследования и синтеза, а так же расчетный и аналитический методы. Результаты. Авторами проведен анализ развития украинского туризма, определены основные мероприятия, необходимые для лучшего функционирования данной отрасли в стране, и важность транспорта как составляющей туристической сферы. В статье указано, что туризм является одним из важнейших отраслей экономики государства и играет очень важную роль во внешнеэкономических связях. Научная новизна. Авторы предлагают значительное внимание уделить развитию въездного сельского зеленого туризма, который представлен в виде проекта. Разработка данного проекта (открытие фермы) и проведения соответствующих мероприятий позволило бы привлекать туристов как из Украины, так и из-за рубежа. Практическая значимость. Комплексный и мобильный характер современного туризма сформировал спрос на безопасную и комфортную для жизни и здоровья внешнюю среду, способную обеспечить все необходимые условия для реализации гражданами права на отдых и свободу передвижения. Предложенные меры позволят повысить конкурентоспособность украинского туризма на европейском рынке туристических услуг. Преодоление имеющихся негативных тенденций, создание системных и комплексных предпосылок для устойчивого развития туризма должно стать одним из приоритетных направлений обеспечения устойчивого развития страны в целом и существенной составляющей в решении вопросов повышения качества жизни населения.
EN: Purpose. Geopolitical and socioeconomic changes, development of information technologies are materially have affected on the dynamic of international tourist flow, lead to transformation of tourism industry. The work is aimed to research the theoretical and practical aspects of essence, the contents and features of tourism development in Ukraine. One should identify the problem, which interfere and constrain the development of the entrance tourism, interfering fast lifting and distribution of tourist glory of the state. Methodology. The methods of statistical research, settlement, analytical and a synthesis method were used in the work. Findings. The author has analyzed the development of Ukrainian tourism. The main measures, which need to be carried out for the best functioning of this branch in the country and the importance of transport as the component of the tourism industry, were also defined. The article specifies that the tourism is one of the most important branches of the state economics and plays very important role in the foreign economic relations. Originality. The authors propose to pay the considerable attention to the development of entrance rural green tourism, which is presented in the form of the project. Development of this project (farm opening) and running the relevant activities would allow to attract tourists as from Ukraine, so from abroad. Practical value. Complex and dynamic character of modern tourism formed demand for a safe and comfortable environment for life and health. The offered measures will increase the competitiveness of Ukrainian tourism in the European market of tourist services. It should provide all the necessary conditions for the implementation of citizens’ right to freedom of movement and rest. Overcoming the existing negative trends, creation of systematic and complex precondition for the sustainable development of tourism should become one of the prior directions to ensure the sustainable development of the country as a whole and a significant component in the solving of tasks of improvement of the population quality of life
Description: Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826; Ю. Проскурня: ORCID 0000-0001-6870-0415; Т. Тесленко: ORCID 0000-0003-2543-1272
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3256
http://stp.diit.edu.ua/article/view/27361/24772
http://stp.diit.edu.ua/article/view/27361
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/27361
Appears in Collections:№ 4 (52)
Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf338,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.