Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3248
Title: Voltage Quality on Traction Load Buses of DC Substations
Other Titles: Якість напруги на шинах тягового навантаження підстанцій постійного струму
Качество напряжения на шинах тяговой нагрузки подстанций постоянного тока
Authors: Sychenko, Viktor G.
Keywords: voltage quality
direct current
traction load
substation
statistic
distribution law
якість напруги
постійний струм
тягове навантаження
підстанція
статистика
закон розподілу
качество напряжения
постоянный ток
тяговая нагрузка
подстанция
статистика
закон распределения
КІСЕ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Sychenko, V. G. Voltage Quality on Traction Load Buses of DC Substations / V. G. Sychenko // Електрифікація транспорту . – 2013. – № 6. – С. 58–63. – DOI: 10.15802/etr.v0i6.24350.
Abstract: EN: Voltage is one of the parameters of the traction power grid mode, and affects the energy performance of its functioning. Characteristics of electricity transmission networks are pulling for a change of the consumers and change their operation modes, restrictions imposed by train each other depending on their relative position, as well as limitations due to ensuring the transportation process. Voltage level at the traction substation buses and hence on the current collectors locomotives, depends not only on changes in traction load, but also from changes in load and foreign consumers district energy system, while the nature of factors that affect the voltage is nonlinear and non-stationary. At the same voltage level as an indicator of the quality of the functioning of the traction power supply system must be regarded as a parameter, which optimizes the transmission and consumption of electricity for electric rolling stock. In this regard, the regulation voltage in traction network has always been one of the most important practical tasks. To answer how to manage stress regime in the traction power supply system can be divided into three groups: local, zonal control and centralized management. Their use is intended to achieve the overall optimum. The development of modern computing technology provides the possibility of recording the parameters modes networks with more accurate and high-speed devices, and also used for data processing and rapid means of modern microprocessor and computer technology. This allows spanning more productively use the results to adjust the parameters of their operation modes. When running on energy saving measures today questions of optimal control mode voltage are of particular relevance. For optimum operation control traction networks necessary to perform analysis of their functioning in real time. One component of this process is an assessment of the law of distribution bus voltage traction substation, as one of the main parameters of the regime.
UK: Напруга є одним з параметрів режиму тягової електричної мережі, та впливає на енергетичні показники її функціонування. Особливостями передачі електроенергії по тяговій мережі є зміна положення споживачів і зміна режимів їх роботи, обмеження, що накладаються поїздами один на одного залежно від їх взаємного розташування, а також обмеження пов’язані, загалом, із забезпеченням перевізного процесу. Рівень напруги на шинах тягової підстанції і, отже, на струмоприймачах електровозів, залежить не лише від зміни тягового навантаження, але і від зміни навантаження районних споживачів і живлячої енергосистеми, при цьому характер чинників, що впливають на напругу, є нелінійним і нестаціонарним. При цьому рівень напруги, як показник якості функціонування системи тягового електропостачання, повинен розглядатися як деякий параметр, що оптимізує передачу і споживання електроенергії для електрорухомого складу. У зв’язку з цим регулювання напруги в тяговій мережі завжди було одним з важливих практичних завдань. На сьогоднішній день способи управління режимом напруги в системі тягового електропостачання можуть бути розділені на три групи: місцеве управління, зонне управління та централізоване управління. Їх застосування передбачає досягнення загального оптимуму. Розвиток сучасної обчислювальної техніки дає можливість реєстрації параметрів режимів роботи мереж за допомогою більш точних та швидкодіючих приладів, а також використовувати для їх обробки сучасні і швидкодіючі засоби мікропроцесорної і комп’ютерної техніки. Це дозволяє більше продуктивно використовувати отримані результати для коригування параметрів режимів їх роботи. В умовах виконуваних на сьогодні заходів по енергозбереженню питання оптимального керування режимом напруги мають особливу актуальність. Для оптимального управління режимами роботи тягових мереж необхідно виконувати аналіз функціонування їх в реальному часі. Однією із складових цього процесу є оцінка закону розподілу напруги на шинах тягової підстанції, як одного з головних параметрів режиму.
RU: Напряжение является одним из параметров режима тяговой электрической сети, и влияет на энергетические показатели ее функционирования. Особенностями передачи электроэнергии по тяговой сети являются изменение положения потребителей и изменение режимов их работы, ограничения, которые накладываются поездами друг на друга в зависимости от их взаимного расположения, а также ограничения обусловленные, в целом, с обеспечением перевозочного процесса. Уровень напряжения на шинах тяговой подстанции и, следовательно, на токоприемниках электровозов, зависит не только от изменения тяговой нагрузки, но и от изменения нагрузки районных потребителей и внешней энергосистемы, при этом характер факторов, которые влияют на напряжение, является нелинейным и нестационарным. При этом уровень напряжения, как показатель качества функционирования системы тягового электроснабжения, должен рассматриваться как некоторый параметр, который оптимизирует передачу и потребление электроэнергии для электроподвижного состава. В связи с этим регулирование напряжения в тяговой сети всегда было одним из важных практических заданий. На сегодняшний день способы управления режимом напряжения в системе тягового электроснабжения могут быть разделены на три группы: местное управление, зонное управление и централизованное управление. Их применение предусматривает достижение общего оптимума. Развитие современной вычислительной техники обуславливает возможность регистрации параметров режимов работы сетей с помощью более точных и быстродействующих приборов, а также использовать для их обработки современные и быстродействующие средства микропроцессорной и компьютерной техники. Это позволяет болеее производительно использовать полученные результаты для корректировки параметров режимов их работы. При выполняемых на сегодня мероприятий по энергосбережению вопросы оптимального управления режимом напряжения имеют особенную актуальность. Для оптимального управления режимами работы тяговых сетей необходимо выполнять анализ функционирования их в реальном времени. Одной из составляющих этого процесса есть оценка закона распределения напряжения на шинах тяговой подстанции, как одного из главных параметров режима.
Description: V. Sychenko: ORCID 0000-0002-9533-2897
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3248
http://etr.diit.edu.ua/article/view/24350/21875
http://etr.diit.edu.ua/article/view/24350
ISSN: 2307-4221 (print)
2312-6574 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i6.24350
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 06 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24350-41246-1-PB.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.