Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3193
Title: Институционализация глобального экономического пространства как условие финансовой стабилизации
Other Titles: Інституціоналізація глобального економічного простору як умова фінансової стабілізації
Institutionalization of Global Economic Space as a Condition of Financial Stability
Institucionalizaciâ globalʹnogo èkonomičeskogo prostranstva kak uslovie finansovoj stabilizacii
Authors: Ткач, Анатолий Арсентьевич
Keywords: институционализация экономики
финансовая стабилизация
экономическая глобализация
мировой рынок
глобализация рынков
інституціоналізація економіки
фінансова стійкість
економічна глобалізація
світовий ринок
глобалізація ринків
institutionalization of the economy
financial sustainability
economic globalization
global market
instytucjonalizacja gospodarki
stabilność finansowa
globalization of markets
globalizacja gospodarki
rynek globalny
globalizacja rynków
КФЕБ
Issue Date: 2013
Publisher: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Citation: Ткач, А. А. Институционализация глобального экономического пространства как условие финансовой стабилизации / А. А. Ткач // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2013. – z. nr 30. – С. 220–234.
Abstract: RU: Исследование сделок с теоретического анализа мирового экономического пространства институционализации через взаимодействие основных субъектов мировой экономики. Автор формализует институциональных принципы создания интегральной глобальной системы регулирования на основе институтов на национальном, межгосударственном и наднациональном уровнях в условиях глобальной международной конкуренции и финансовых кризисов; исследования методологических аспектов глобальных институтов образования, путей и механизмов совершенствования организации строительного и диверсификации форм и методов их деятельности, оценки международного эффективности учреждений.
UK: Дослідження угод з теоретичного аналізу світового економічного простору інституціоналізації через взаємодію основних суб'єктів світової економікі.Автор формалізує інституційних принципи створення інтегральної глобальної системи регулювання на основі інститутів на національному, міждержавному та наднаціональному рівнях в умовах глобальної міжнародної конкуренції та фінансових криз; дослідження методологічних аспектів глобальних інститутів освіти, шляхів та механізмів вдосконалення організації будівельного та диверсифікації форм і методів їх діяльності, оцінки міжнародного ефективності установ.
EN: The study deals with theoretical analysis of the world economic space institutionalization through interaction of the major actors of the global economy. The author formalizes institutional principles of creating the integral global regulatory system on the basis of institutions at national, interstate and supranational levels under the conditions of the global international competition and financial crises; researches methodological aspects of global institutions formation, ways and mechanisms of organizational building improvement and diversification of forms and methods of their activity, evaluation of international institutions efficiency.
PL: Przeprowadzono teoretyczną analizę procesu instytucjonalizacji światowej przestrzeni go-spodarczej odbywającego się poprzez interakcję głównych aktorów w gospodarce światowej. Autor sformalizuje instytucjonalne zasady zintegrowanego globalnego systemu regulacyjnego, opartego na instytucjach poziomu krajowego, międzynarodowego i ponadnarodowego w kontekście globalnej konkurencji międzynarodowej na rynkach finansowych. Przeprowadza badania metodologicznych aspektów tworzenia globalnych instytucji, polityk i mechanizmów w celu poprawy struktury organizacyjnej i zróżnicowanych form i metod ich pracy, a także poprawy oceny skuteczności funkcjonowania instytucji międzynarodowych.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3193
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171249673
ISSN: 978-83-7338-860-4
1898-5084
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkach2.pdf410,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.