Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3188
Title: Финансовые механизмы развития корпораций США в посткризисный период
Other Titles: Фінансові механізми розвитку корпорацій США в посткризовий період
Financial Mechanisms of Post-crisis Development of Corporations in the USA
Finansowe Mechanizmy Pokryzysowego Rozwoju Korporacji w USA
Authors: Ткач, Анатолий Арсентьевич
Keywords: США
финансы
корпорация
механизм
кризис
фінанси
корпорація
механізм
USA
finance
corporation
facility crisis
finanse
korporacja
mechanizm
kryzys
Issue Date: 2013
Publisher: Publishing House of Rzeszow University of Technology
Citation: Ткач, А. А. Финансовые механизмы развития корпораций США в посткризисный период / А. А. Ткач // Humanities and Social Sciences / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. – Rzeszów, 2013. – Vol. XVIII, 20 (3). – С. 209–223. – DOI:10.7862/rz.2013.hss.39.
Abstract: RU: Исследуются финансовые механизмы развития корпораций США. Выдвигается гипотеза о наличии резкого контраста между состоянием американской экономики в целом и экономическим положением корпораций США. Утверждается, что рекордные прибыли компаний являются отчасти прямым следствием высокой безработицы, поскольку корпорации сократили издержки на заработную плату, что привело к росту производительности труда. Представляется, что преодоление последствий финансово-экономического кризиса и рецессии произошлo благодаря активным действиям государства и, в частности, его огромной финансовой помощи частным компаниям. От корпораций ожидалось реинвестирование прибыли и наём новых сотрудников, но это не произошло. Обосновывается мнение, что низкий уровень покупательского спроса в сочетании с отсутствием у корпораций стимулов для реинвестирования в экономику порождает опасность затяжного послекризисного застоя. Представляется, что важным финансовым механизмом роста прибыли корпоративного сектора стал факт, что во время кризиса компании существенно сократили свои издержки за счет массовых увольнений персонала и значительного снижения вложений в основной капитал. Сделан вывод, что стимулирование экономики кредитно-денежными мерами оказалось недостаточным для начала экономического оживления. Стимулирующие и антикризисные меры, предпринятые американской аминистрацией, привели к окончанию рецессии, но их пока недостаточно для обеспечения активного оживления экономики. К тому же, антикризисные мероприятия жестко ограничены необходимостью строгого контроля за расходной частью государственного бюджета. Проанализированы процессы слияний и поглощений корпораций, свидетельствующие о их экономической активности, принципиальной готовности перестраивать свою структуру, гибко реагировать на сигналы рынка и при появлении достаточной экономической мотивации начать расширять производство.
EN: Investigated the mechanisms of financial corporations in the USA. A hypothesis of a sharp contrast between the state of the U.S. economy in general and the economic position of U.S. corporations. Advised that the record companies' profits are partly a direct consequence of high unemployment, as corporations cut wage costs, leading to increased productivity. It seems that overcoming the consequences of the financial crisis and recession was due to activity of the state and, in particular, the huge financial assistance to private companies. Corporations expect reinvestment and hiring new employees , but this is not happening. The opinion that the low level of consumer demand, combined with the absence of incentives for corporations to reinvest in the economy after the crisis poses a risk of prolonged stagnation. It seems that an important financial mechanism profit growth of corporate sector was the fact that during the crisis, companies have significantly reduced their costs by mass layoffs of staff and a significant reduction in fixed capital investment. Concludes that the stimulus monetary rescue measures proved insufficient to start economic recovery. Stimulating and anti-crisis measures taken by the U.S. administration, led to the end of the recession, but they are not enough to ensure the active economic recovery. In addition, the anti-crisis measures strictly limited by the need for strict control of the expenditure side of the state budget. The processes of corporate mergers and acquisitions, which indicates the economic activity of corporations, their fundamental willingness to rebuild the structure, to respond flexibly to market signals, and when a sufficient economic incentive to expand production to begin.
PL: W artykule zbadano finansowe mechanizmy rozwoju korporacji w USA. Sformułowano hipotezę o wystąpieniu ostrego kontrastu pomiędzy ogólnym stanem gospodarki USA i sytuacji ekonomicznej amerykańskich korporacji. Stwierdzono, Ŝe rekordowe zyski kompanii są częściowo bezpośrednim skutkiem wysokiego bezrobocia, poniewaŜ korporacje obniŜyły koszty, związane z płacami, co doprowadziło do wzrostu produktywności. Wydaje się, Ŝe przezwycięŜenie kryzysu finansowego i recesji było skutkiem działalnością państwa, a w szczególności, ogromną pomocą finansowa dla firm prywatnych. Od korporacji oczekiwano reinwestycji i zatrudnienia nowych pracowników, ale tak się nie dzieje. Uzasadnia się opinia, Ŝe niski poziom popytu, w połączeniu z brakiem zachęt dla przedsiębiorstw do ponownych inwestycji w gospodarce po kryzysie stwarza niebezpieczeństwo długotrwałego zastoju. Wydaje się, Ŝe istotnym finansowym mechanizmem dla wzrostu zysku w sektorze korporacji był fakt, Ŝe w czasie kryzysu firmy znacznie zmniejszyły koszty poprzez masowe zwolnienia pracowników i znaczne zmniejszenie inwestycji w środki trwałe. Stwierdza się, Ŝe stymulowanie gospodarki za pomocą bodźców pienięŜno-kredytowych okazało się niewystarczające aby rozpocząć naprawę gospodarczą. Stymulacyjne i antykryzysowe działania podejmowane przez administrację USA, doprowadziły do końca recesji, ale są niewystarczające do aktywnego oŜywienia gospodarki. Ponadto, działania antykryzysowe ściśle ograniczone przez konieczność ścisłej kontroli wydatków budŜetu państwa. Analiza procesów fuzji i przejęć korporacji, wskazuje na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw, zasadniczą gotowość do zmiany struktury, elastycznego reagowania na sygnały rynkowe, i, pod warunkiem wystarczającej motywacji ekonomicznej, rozszerzenia produkcji.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3188
http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/69
ISSN: 2300-5327 (print)
2300-9918 (online)
Other Identifiers: DOI:10.7862/rz.2013.hss.39
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkach1.pdf182,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.