Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3184
Title: Knowledge Society and Lifelong Learning
Other Titles: Суспільство знань і безперервного навчання
Ksztaіcenie ustawiczne podstaw spoіeczeсstwa opartego na wiedzy
Общество знаний и непрерывного обучения
Authors: Rekun, Ivan I.
Keywords: Lifelong learning
human capital
kapitał ludzki
uczenie się przez całe życie
непрерывное обучение
человеческий капитал
безперервне навчання
людський капітал
КФЕБ
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Citation: Rekun, Ivan Iv. Knowledge Society and Lifelong Learning / Ivan Rekun // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. – 2013. – z. nr 31. – P. 230–238.
Abstract: EN: During times of high unemployment and a lack of job security, further vocational training is all too often put on the sidelines in favour of economic competition objectives and labour market flexibility. Most people change careers several times in their lives, even though what they learned in school was designed to prepare them for their first career; the pace of change is so fast that technologies and skills to use them become obsolete. School-to-work transition is insufficiently supported. We cannot prepare people to live in a twenty-first century world using nineteenth century technology.
PL: W czasach recesji wysokie globalne bezrobocie coraz bardziej marginalizuje cele gospodarcze, konkurencję i elastyczność rynku pracy. Większość ludzi narzeka na swoje życie i pracę, ponieważ są zmuszeni zmieniać pracę kilka razy w ciągu swojego życia, mimo wiedzy i umiejętności, które otrzymali w szkole. Tempo zmian jest tak duże, że technologia i wiedza szybko ulegają deprecjacji. Szkolnictwo nie nadąża za zmianami w stechnicyzowanym społeczeństwie. Nie można przygotować ludzi do życia w XXI wieku wykorzystując technologię z XIX wieku.
RU: Во времена высокой безработицы и отсутствия гарантий занятости, дальнейшее профессиональное обучение все слишком часто ставят на обочине в пользу целей экономической конкуренции и гибкости рынка труда. Большинство людей меняют карьеру несколько раз в своей жизни, хотя то, что они узнали в школе было разработано, чтобы подготовить их к первой карьеры; Темпы изменений настолько быстрые, что технологии и навыки нельзя использовать, так как они устарели. Переход со школы на работу недостаточно поддерживается. Мы не можем подготовить людей жить в двадцать первом веке с использованием технологии девятнадцатого века.
UK: За часів високого безробіття і відсутності гарантій зайнятості, подальше професійне навчання все занадто часто ставлять на узбіччі на користь цілей економічної конкуренції та гнучкості ринку праці. Більшість людей змінюють кар'єру кілька разів у своєму житті, хоча те, що вони дізналися в школі було розроблено, щоб підготувати їх до першої кар'єри; Темпи змін настільки швидкі, що технології та навички не можна використовувати, оскільки вони застаріли. Перехід зі школи на роботу недостатньо підтримується. Ми не можемо підготувати людей жити в двадцять першому столітті з використанням технології дев'ятнадцятого століття.
Description: I. Rekun: ORCID 0000-0002-3536-7369
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3184
http://surl.li/aqoas
ISSN: 1898-5084
978-83-7338-904-5
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekun.pdf319,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.