Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3183
Title: Організація системи матеріального забезпечення будівництва
Other Titles: Организация системы материального обеспечения строительства
System Organization of Material Providing of Building
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Радкевич, Анатолий Валентинович
Radkevich, Anatoliy V.
Radkevych, Anatolii V.
Арутюнян, Ірина Андріївна
Арутюнян, Ирина Андреевна
Arutyunyan, I. A.
Keywords: організація будівельного виробництва
матеріальні ресурси
система забезпечення
альтернативи
математичні моделі
математичне забезпечення
будівельний комплекс
организация строительного производства
материальные ресурсы
система обеспечения
альтернативы
математические модели
математическое обеспечение
строительный комплекс
organization of building production
material resources
system of providing
alternatives
mathematical models
mathematical providing
building complex
КБВ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Радкевич, А. В. Організація системи матеріального забезпечення будівництва / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян // Наука та прогрес транспорту. – 2014. – № 3 (51). – С. 146–159 : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – doi: 10.15802/stp2014/25922.
Abstract: UK: Мета. В основу дослідження покладено розробку науково-методичних основ до моделювання раціонального управління матеріальними потоками у сфері забезпечення будівництва із урахуванням міжсистемних зв’язків із підприємствами будіндустрії. Методика. Аналіз стану функціонування будівельної галузі України за останні роки дозволяє виокремити цілу низку проблем, що негативно впливають на сталий розвиток будівництва як складової системи економіки держави. Тому вкрай необхідним є дослідження існуючих методів організації системи забезпечення будівельних об’єктів необхідними матеріальними ресурсами. У зв’язку з цим у роботі здійснюється обґрунтування використання методу аналізу ієрархій (метод Сааті) для знаходження оптимального рішення задачі закріплення підприємств будіндустрії за будівельними об’єктами. Результати. Результати дають можливість керівництву будівельної організації оцінити та вибрати вигідних постачальників – підприємства будіндустрії − провести їх рейтинг, оцінку з урахуванням основних характеристик, таких як: якість, ціна, надійність поставок, спеціалізація, фінансовий статус та інші. Наукова новизна. На основі методу Сааті удосконалено методики управління, організації та планування надійної системи забезпечення будівництва необхідними матеріальними ресурсами, які відповідають технологічним умовам виконання будівельно-монтажних робіт. Практична значимість. Вклад у рішення багатьох складних організаційних завдань, які супроводжуються проблемами розвитку будівництва, забезпечується за рахунок організації надійної системи закупівлі матеріальних ресурсів.
RU: Цель. В основу исследования положена разработка научно-методических основ к моделированию рационального управления материальными потоками в сфере обеспечения строительства с учетом межсистемных связей с предприятиями стройиндустрии. Методика. Анализ состояния функционирования строительной отрасли Украины за последние годы позволяет выделить целый ряд проблем, которые негативно влияют на устойчивое развитие строительства как составной системы экономики государства. Поэтому крайне необходимым является исследование существующих методов организации системы обеспечения строительных объектов необходимыми материальными ресурсами. В связи с этим в работе осуществляется обоснование использования метода анализа иерархий (метод Саати) для нахождения оптимального решения задачи закрепления предприятий стройиндустрии за строительными объектами. Результаты. Результаты дают возможность руководству строительной организации оценить и выбрать выгодных поставщиков − предприятия стройиндустрии − провести их рейтинг, оценку с учетом основных характеристик, таких как: качество, цена, надежность поставок, специализация, финансовый статус и другие. Научная новизна. На основе метода Саати усовершенствованы методики управления, организации и планирования надежной системы обеспечения строительства необходимыми материальными ресурсами, которые отвечают технологическим условиям выполнения строительно-монтажных работ. Практическая значимость. Вклад в решения многих сложных организационных задач, которые сопровождаются проблемами развития строительства, обеспечивается за счет организации надежной системы закупки материальных ресурсов.
EN: Purpose. Development of scientific-methodical bases to the design of rational management of material streams in the field of building providing taking into account intersystem connections with the enterprises of building industry. Methodology. The analysis of last few years of functioning of building industry in Ukraine allows distinguishing a number of problems that negatively influence the steady development of building, as the component of the state economics system. Therefore the research of existent organization methods of the system of building objects providing with material resources is extremely necessary. In connection with this the article justifies the use of method of hierarchies analysis (Saati method) for finding the optimal task solution of fixing the enterprises of building industry after building objects. Findings. Results give an opportunity to guidance of building organization to estimate and choose advantageous suppliers - enterprises of building industry, to conduct their rating, estimation taking into account basic descriptions, such as: quality, price, reliability of deliveries, specialization, financial status etc. Originality. On the basis of Saati method the methodologies of organization are improved, planning and managements of the reliable system of providing of building necessary material resources that meet the technological requirements of implementation of building and installation works. Practical value. Contribution to the decisions of many intricate organizational problems that are accompanied by the problems of development of building, provided due to organization of the reliable system of purchase of material resources.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; І. Арутюнян: ORCID 0000-0002-5049-3742
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3183
http://stp.diit.edu.ua/article/view/25922/23384
http://stp.diit.edu.ua/article/view/25922
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/25922
Appears in Collections:Статті КБВ
№ 3 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf567,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.