Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3172
Title: Исследование возможности использования резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий
Other Titles: Дослідження можливості використання резервів енергії приводів підвісних канатних доріг із урахуванням діаграм окружних зусиль
Possibility Research of the Use of Energy Reserve of Aerial Ropeway Drives Taking into Account the Twisting Forces Diagrams
Authors: Горячев, Юрий Константинович
Куропятник, Алексей Сергеевич
Измайлов, М. Р.
Keywords: городской транспорт
подвесная канатная дорога
диаграмма окружных усилий
тормозной режим
силовой режим
аккумуляция
міський транспорт
підвісна канатна дорога
діаграма окружних зусиль
гальмівний режим
силовий режим
акумуляція
urban transport
aerial ropeway
twisting forces diagram
braking mode
power mode
accumulation
КПММ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Горячев, Ю. К. Исследование возможности использования резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий / Ю. К. Горячев, А. С. Куропятник, М. Р. Измайлов // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 3 (51). – С. 109–116. – doi: 10.15802/stp2014/25877.
Abstract: RU: Цель. В работе необходимо использовать формализацию подходов к определению резервов энергии приводов подвесных канатных дорог с учетом диаграмм окружных усилий. Методика. Для определения резервов энергии использовались диаграммы окружных усилий. Метод основан на сравнительном анализе участков тормозного и силового режимов работы привода канатной дороги. Их площадь зависит от профиля дороги(длина и перепад высот пролетов, провисание несущего каната) и расположения приводной станции (на нижней или верхней опорной точке). Результаты. Применение метода накапливания энергии в тормозном режиме с последующим её расходом в силовом режиме дает возможность использовать резервы энергии приводов. Зная рельеф местности, можно на этапе проектирования задать параметры профиля дороги, а также расположить приводную станцию таким образом, чтобы на диаграмме окружных усилий участки тормозного режима чередовались с участками силового режима и были приблизительно равными по величине. Это, в свою очередь, позволит экономить электроэнергию в процессе эксплуатации. Научная новизна. Предложен подход к определению резервов энергии приводов подвесных канатных дорог. Практическая значимость. Использование предложенного метода поможет (перед конструированием) рассчитать такой профиль дороги, при котором возможно увеличение участков тормозного режима, что, в свою очередь, положительно скажется на величине аккумулируемой энергии.
UK: Мета. У роботі необхідно дослідити формалізацію підходів до визначення резервів енергії приводів підвісних канатних доріг із урахуванням діаграм окружних зусиль. Методика. Для визначення резервів енергії використовувалися діаграми окружних зусиль. Метод заснований на порівняльному аналізі ділянок гальмівного й силового режимів роботи приводу канатної дороги. Їх площа залежить від профілю дороги (довжина та перепад висот прольотів, провисання несучого каната) і розташування приводної станції (на нижній або верхній опорній точці). Результати. Застосування методу накопичення енергії в гальмівному режимі з подальшою її витратою в силовому режимі дає можливість використовувати резерви енергії приводів. Знаючи рельєф місцевості, можна на етапі проектування задати параметри профілю дороги, а також розташувати приводну станцію таким чином, щоб на діаграмі окружних зусиль ділянки гальмівного режиму чергувалися з ділянками силового режиму та були приблизно рівними за величиною. Це, у свою чергу, дозволить економити електроенергію в процесі експлуатації. Наукова новизна. Запропоновано підхід до визначення резервів енергії приводів підвісних канатних доріг. Практична значимість. Використання запропонованого методу допоможе (перед конструюванням) розрахувати такий профіль дороги, при якому можливе збільшення ділянок гальмівного режиму, що, у свою чергу, позитивно позначиться на величині енергії, що акумулюється.
EN: Purpose. It is necessary to study the formalization of approaches to determination of energy reserves of aerial ropeways drives taking into account the twisting forces diagrams. Methodology. To determine the energy reserves the twisting forces diagrams were used. A method is based on the comparative analysis of areas of braking and power operation modes of ropeway drive. Their area depends on the road profile (length and overfall of clearance heights, carrying rope deflection) and location of the drive station (on the lower or the upper supporting points). Findings. The application of the method of energy accumulation in the braking mode with its subsequent consumption in the power mode enables to use the energy reserves of drives. Taking into account the relief, it is possible on the stage of planning to set the parameters the road profile, as well as to locate the drive station so that on the twisting forces diagram the areas of braking mode alternated with the areas of the power mode and were approximately equal in size. This, in turn, will save the electric power in the process of operation. Originality. The approach to determination of energy reserves of the aerial ropeway drives is offered. Practical value. The use of the offered method will help (before the construction) to calculate such a road profile, which will increase the areas of braking mode. The latter in turn will positively affect the size of the accumulated energy.
Description: А. Куропятник: ORCID 0000-0001-5581-3883; М. Измайлов: ORCID 0000-0001-7885-9067
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3172
http://stp.diit.edu.ua/article/view/25877/23346
http://stp.diit.edu.ua/article/view/25877
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/25877
Appears in Collections:Статті КПММ
№ 3 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf691,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.