Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3135
Title: Методологія проектування соціальних систем
Other Titles: Методология проектирования социальных систем
Methodology for Designing Social Systems
Authors: Ткач, Тамара Володимирівна
Keywords: системний підхід
проектування соціальних систем
системи миследіяльності
інтелектуальна та практична діяльність суб’єктів
суб’єкт-об’єктна взаємодія
системный подход
проектирование социальных систем
системы мыследеятельности
интеллектуальная и практическая деятельность субъектов
субъект-объектная взаимодействие
systematic approach
social systems
designing
thinking systems
intellectual and practical activity
subject-object interactions
КФЕБ
Issue Date: 2013
Publisher: Мелітопольський ін-т державного та муніципального управління Класичного приватного ун-ту, Мелітополь
Citation: Ткач, Т. В. Методологія проектування соціальних систем / Т. В. Ткач // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. – Мелітополь, 2013. – Вип. 6 (1). – C. 205–217. УДК 159.9:37.015.3.
Abstract: UK: Досліджено ідею проектування соціальних систем, що увійшла до теорії науки як принцип програмування майбутнього соціального середовища людини. Запропоновано погляд на те, що активний розвиток проектування в соціальних системах зумовлений тими змінами, які відбуваються в сучасному суспільстві. Розкрито засади системного та організаційного проектування, а також застосування його в соціальній сфері. Розкрито переваги філософського та методологічного осмислення проектного підходу, його незалежної здатності до симулювання мислення й діяльності, соціальної значущості щодо впровадження в життя та застосування в практичній діяльності. Підкреслено, що соціальні системи здебільшого інкорпорують у собі людину, зокрема ту, яка їх проектує та реалізовує. Проектування соціальних систем відбувається у вигляді роботи з ідеями, якій властиві розумова, інтелектуальна діяльність, цільове спрямування на генерацію, розроблення та комбінування ідей і рішень. Результатом цієї діяльності має стати дещо нове, в основу якого закладено сукупність розроблених, обґрунтованих і побудованих ідей – образ спроектованого продукту: нової норми, нового знання, нової організації або структури системи. Проаналізовано соціальний проект, що спрямований на вирішення проблем соціального передбачення, прогнозування, планування, конструювання й моделювання, метою якого є проектна діяльність як виду соціальної творчості. Доведено, що проектування відрізняється від наукової й виробничої діяльності через охоплення всіх ланок соціальної діяльності та включає науку, соціальне планування, економіку й освіту. Відзначено дилему: яким чином людина здатна сприймати зміни життєдіяльності, щоб успішно пристосуватися до нових умов, яким чином з її відносно обмеженими можливостями переробляти, трансформувати й перетворювати величезні масиви інформації, знання та навички.
RU: Исследована идея проектирования социальных систем, вошедшая в теорию науки как принцип программирования будущего социальной среды человека. Предложено взгляд на то, что активное развитие проектирования в социальных системах обусловлен теми изменениями, которые происходят в современном обществе. Раскрыто основы системного и организационного проектирования, а также применение его в социальной сфере. Раскрыто преимущества философского и методологического осмысления проектного подхода, его независимой способности к симуляции мышления и деятельности, социальной значимости по внедрению в жизнь и применения в практической деятельности. Подчеркнуто, что социальные системы в большинстве своем инкорпорируют в себе человека, в том числе того, который их проектирует и реализует. Проектирование социальных систем происходит в виде работы с идеями, которой свойственны умственная, интеллектуальная деятельность, целевое направление на генерацию, разработку и комбинирования идей и решений. Результатом этой деятельности должно стать что-то новое, в основу которого заложены совокупность разработанных, обоснованных и построенных идей – образ спроектированного продукта: новой нормы, нового знания, новой организации или структуры системы. Проанализирован социальный проект, направленный на решение проблем социального предвидения, прогнозирования, планирования, конструирования и моделирования, целью которого является проектная деятельность как вида социального творчества. Доказано, что проектирование отличается от научной и производственной деятельности за охват всех звеньев социальной деятельности и включает науку, социальное планирование, экономику и образование. Отмечено дилемму: каким образом человек способен воспринимать изменения жизнедеятельности, чтобы успешно приспособиться к новым условиям, каким образом с ее относительно ограниченными возможностями перерабатывать, трансформировать и превращать огромные массивы информации, знания и навыки.
EN: The article deals with designing social systems, an idea that entered into scientific theory as a principle of programming an individual future social environment. Designing in social systems is activated by current social changes. The author examines the fundamentals of systems and organizational design and its application in the social sphere. The advantages of philosophical and methodological understanding of the designing approach, its self-dependence to simulating thinking and activity, social importance as to its adopting and applying in practice. It is emphasized that social systems predominantly incorporate the man, especially the one who designs and implements them. Designing social systems takes the form of working with ideas, which is characterized by mental, intellectual activity, navigating to generating, developing and combining ideas and solutions. The activity results in a new formation, based on a complex of developed, substantiated and built ideas – the image of the projected product of new norms, knowledge, organization or building of a system. The study analyzes the social project directed at solving the issues of social prediction, forecasting, planning, designing and modeling, which aim is project activity as a form of social creativity. It is proved that designing is different from scientific or industrial activities as it covers every element of social activity and includes science, social planning, economics and education. The dilemma is how a man perceives changes to adapt to new conditions, and having relatively limited abilities how to process and transform huge amounts of information, knowledge and skills.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3135
ISSN: 2071 – 8187
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkach2.pdf515,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.