Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3073
Title: Automatied Workstation for Calculating Rational Mode of Traction Power Supply Systems
Other Titles: Автоматизоване робоче місце по визначенню раціональних режимів систем тягового електропостачання
Автоматизированное рабочее место по определению рациональных режимов систем тягового электроснабжения
Authors: Kuznetsov, Valeriy G.
Kuzniecov, Walery G.
Kuznetsov, Valerii H.
Кузнецов, Валерій Геннадійович
Кузнецов, Валерий Геннадиевич
Keywords: power supply system
genetic algorithm
energy savings
the program complex
система електропостачання
генетичний алгоритм
енергозбереження
програмний комплекс
система электроснабжения
генетический алгоритм
энергосбережение
программный комплекс
КІСЕ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Kuznetsov, V. G. Automatied Workstation for Calculating Rational Mode of Traction Power Supply Systems / V. G. Kuznetsov // Електрифікація транспорту. – 2013. – № 5. – С. 86-93. – DOI: 10.15802/etr.v0i5.24323.
Abstract: EN: Improving the competitiveness and efficiency of railway transport of Ukraine is impossible without solving a number of priority issues, including: providing a rational railway technology taking into account energetic, economic and environmental criteria, infrastructure development for high-speed motion, improving consumption energy planning, the implementation of effective management at all levels of the production cycle. This list very important problem is energy saving in power supply traction systems. This problem is complex, multi-level and multi-factor in nature. The definition of rational modes of traction power supply DC systems has previously been performed without taking into account the realities of our time, when there is a market economy, there are different options for electricity payment (by flat-rate tariffs, differentiated tariffs or wholesale prices for electricity). Now, the energy component in the transportation tariff has reached 20%, and taking into account global trends will continue to rise. When making decisions in firstly we need to take into account not only technical indicators, but also economic (cost of electricity consumed). The paper presents the principles of rational modes of the power supply systems. This make a basis for creation a monitoring system for ensuring the rational modes, which could for each time point evaluate the power supply system mode and propose the measures to ensure the most profitable mode. It's done the description of the specialized software that allows you to define rational modes of traction power supply system. The discussed program uses a genetic algorithm to determine the rational modes. This article contains screenshots of developed software.
UK: Підвищення конкурентоспроможності та економічності роботи залізничного транспорту України неможливе без вирішення ряду першочергових проблем, серед яких: забезпечення раціональної технології перевізного процесу з енергетичних, економічних та екологічних критеріїв; розвиток інфраструктури залізничного транспорту для забезпечення швидкісного руху; вдосконалення рухомого складу; планування споживання енергетичних ресурсів; впровадження ефективних методів управління залізничним транспортом на всіх рівнях виробничого циклу. У цьому переліку особливо виділяється проблема енергозбереження в системах електропостачання тяги поїздів. Ця проблема носить комплексний, багаторівневий і багатофакторний характер. Визначення раціональних режимів систем електропостачання магістральних залізниць постійного струму раніше здійснювалося без урахування реалій сьогоднішнього дня, коли в умовах ринкової економіки існують різні варіанти розрахунків за спожиту електроенергію (по одноставочному тарифу, за диференційованими тарифами або оптовими цінами за електроенергію). Сьогодні частка енергетичної складової в тарифі за перевезення досягла 20%, і з урахуванням світових тенденцій буде підвищуватися й далі. При прийнятті рішень на перше місце виходять не технічні показники, а економічні (наприклад, вартість спожитої електроенергії). У статті наведено принципи забезпечення раціональних режимів в системі електропостачання, на основі яких може бути створена система контролю і забезпечення раціональних режимів, яка б для кожного моменту часу могла б оцінити режим системи елеткропостачання і запропонувати заходи по забезпеченню найвигіднішого режиму. Наведено опис спеціалізованого програмного комплексу, який дозволяє визначати раціональні режими систем тягового електропостачання. Наведений програмний комплекс використовує генетичний алгоритм для визначення раціональних режимів. Стаття містить скріншоти розробленого програмного комплексу.
RU: Повышение конкурентоспособности и экономичности работы железнодорожного транспорта Украины невозможно без решения ряда первоочередных проблем, среди которых: обеспечение рациональной технологии перевозочного процесса по энергетическим, экономическим и экологическим критериям; развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения скоростного движения; совершенствование подвижного состава; планирование потребления энергетических ресурсов; внедрение эффективных методов управления железнодорожным транспортом на всех уровнях производственного цикла. В этом перечне особенно выделяется проблема энергосбережения в системах электроснабжения тяги поездов. Эта проблема носит комплексный, многоуровневый и многофакторный характер. Определение рациональных режимов систем электроснабжения магистральных железных дорог постоянного тока ранее осуществлялось без учёта реалий сегодняшнего дня, когда в условиях рыночной экономики существуют различные варианты расчётов за потреблённую электроэнергию (по одноставочным тарифам, дифференцированным тарифам или оптовым ценам за электроэнергию). Сегодня доля энергетической составляющей в тарифе за перевозки достигла 20 %, и с учётом мировых тенденций будет повышаться и далее. При принятии решений на первое место выходят не технические показатели, а экономические (например, стоимость потреблённой электроэнергии). В статье приведены принципы обеспечения рациональных режимов в системе электроснабжения, на основе которых может быть создана система контроля и обеспечения рациональных режимов, которая бы для каждого момента времени могла бы оценить режим системы элеткроснабжения и предложить меры по обеспечению наивыгоднейшего режима. Приведено описание специализированного программного комплекса, который позволяет определять рациональные режимы систем тягового электроснабжения. Приведенный программный комплекс использует генетический алгоритм для определения рациональных режимов. Статья содержит скриншоты разработанного программного комплекса.
Description: V. Kuznetsov: ORCID: 0000-0002-8169-4598
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3073
http://etr.diit.edu.ua/article/view/24323/21860
http://etr.diit.edu.ua/article/view/24323
ISSN: 2307-4221 (print)
2312-6574 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i5.24323
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 05 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24323-41194-1-PB.pdf876,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.