Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3062
Title: Організація вантажних перевезень в Україні в умовах реформування
Other Titles: Организация грузовых перевозок в Украине в условиях реформировании
Organization of Freight Transportation in Ukraine in the Reformation Conditions
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Keywords: вантажні перевезення
компанія-оператор
приватизація
реформування
грузовые перевозки
компания-оператор
приватизация
реформирование
freight transportations
operating company
privatization
reformation
КЕМ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Марценюк, Л. В. Організація вантажних перевезень в Україні в умовах реформування / Л. В. Марценюк // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 3 (51). – С. 15–23. – doi: 10.15802/stp2014/25782.
Abstract: UK: Мета. Кожна з країн пострадянського простору виконує реформування залізничної галузі за різними моделями залежно від орієнтирів та цілей, які вона ставить перед собою. Усі залізничні адміністрації зіштовхнулися з проблемою суттєвого зниження обсягів вантажних і пасажирських перевезень, старіння основних фондів, відсутності інвестицій на їх оновлення. Мета статті полягає в розробці оптимальної структури управління вантажними вагонами в умовах реформування залізничного транспорту. Методика. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності транспортної галузі у сфері вантажних залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності виробництва, ринкової трансформації економіки й управління національним господарством. Результати. Автором розроблено удосконалений механізм управління вантажними перевезеннями, який відрізняється від існуючого пристосуванням його до умов реформованої галузі та організацією управлінських компаній. Ці компанії разом із Українським транспортно-логістичним центром централізують управління всіма вантажними вагонами вітчизняних та закордонних компаній-операторів. Наукова новизна. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової зада- чі. Вона виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів до структури управління вантажними вагонами компаній-операторів в умовах реформування залізничного транспорту за рахунок організації в Україні управлінських компаній. Зазначені компанії єднають одночасно два види діяльності – комерційну та ремонт вагонів різної власності, що дозволить скоротити термін обороту вагонів, зменшити час перебування рухомого складу в неробочому парку й тим самим підвищити ефективність вантажних перевезень. Зокрема, будуть брати в оренду й матимуть право розпоряджатися універсальними вагонами вітчизняних компаній-операторів та окремими спеціальними вагонами й поїздами-маршрутами вітчизняних і закордонних компаній -операторів на договірних умовах. Практична значимість. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямками управління вантажними вагонами дозволять суттєво покращити показники використання рухомого складу залізниць та компаній-операторів.
RU: Цель. Каждая из стран постсоветского пространства выполняет реформирование железнодорожной отрасли по различным моделям в зависимости от ориентиров и целей, которые она ставит перед собой. Все железнодорожные администрации столкнулись с проблемой существенного снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок, старения основных фондов, отсутствия инвестиций на их обновление. Цель статьи заключается в разработке оптимальной структуры управления грузовыми вагонами в условиях реформирования железнодорожного транспорта. Методика. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют системный анализ проблем обеспечения конкурентоспособности транспортной отрасли в сфере грузовых железнодорожных перевозок, теоретические положения экономической науки в области эффективности производства, рыночной трансформации экономики и управления национальным хозяйством. Результаты. Автором разработан усовершенствованный механизм управления грузовыми перевозками, который отличается от существующего приспособлением его к условиям реформируемой отрасли и организацией управленческих компаний. Эти компании вместе с Украинским транспортно-логистическим центром централизуют управление всеми грузовыми вагонами отечественных и зарубежных компаний-операторов. Научная новизна. Автором приведены теоретическое обобщение и новое решение научной задачи. Она проявляется в разработке теоретических и методологических подходов к структуре управления грузовыми вагонами компаний-операторов в условиях реформирования железнодорожного транспорта за счет организации в Украине управленческих компаний. Указанные компании объединят одновременно два вида деятельности – коммерческую и ремонт вагонов различной собственности, что позволит сократить оборот вагонов, время пребывания подвижного состава в нерабочем парке и тем самым повысить эффективность грузовых перевозок. В частности, будут брать в аренду и иметь право распоряжаться универсальными вагонами отечественных компаний-операторов и специальными вагонами и поездами-маршрутами отечественных и зарубежных компаний-операторов на договорных условиях. Практическая значимость. Рационально примененные меры по предложенным автором направлениям управления грузовыми вагонами позволят существенно улучшить показатели использования подвижного состава железных дорог и компаний-операторов.
EN: Purpose. Each country of the former Soviet Union carries out railroad industry reformation according to different models depending on orienting points and the goals it establishes. All railway administrations have faced the problem of considerable reduction of freight and passenger transportation volumes, aging of main assets, lack of investments for their renovation. The purpose of the paper is the development of optimal management structure of freight cars in conditions of railway transport reformation. Methodology. The theoretical and methodological basis for research is a systematic analysis of problems of providing the competitiveness of the transport industry in the field of freight railway transportations, theoretical principles of economics in the production efficiency, market economics transformation and management of the national economy. Findings. The author has developed an improved mechanism for freight traffic management, which differs from the existing one by its adaptation to the conditions of industry being reformed and the organization of management companies. These companies together with the Ukrainian transport and logistics center centralize management of all freight cars of both domestic and foreign operating companies. Originality. Author presents the theoretical generalization and new solution of the scientific problem. It appears in the development of theoretical and methodological approaches to the management structure of the freight cars by operating companies in conditions of railway transport reforming through the management companies organization in Ukraine. The above mentioned companies will combine two types of activity – the commercial one and the cars repair of different property, it will reduce car turnover, stay time of rolling stock in the inoperative park and thereby improve the efficiency of freight transportations. Particularly, they will lease and have the right to dispose universal cars of domestic operating companies and special cars and trains - routes of domestic and foreign operating companies on a contractual basis. Practical value. The author has proposed directions of freight cars management. Their rational use will significantly improve the utilization rates of railway rolling stock and operating companies.
Description: Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3062
http://stp.diit.edu.ua/article/view/25782/23273
http://stp.diit.edu.ua/article/view/25782
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/25782
Appears in Collections:Статті КЕМ ДІІТ
№ 3 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf332,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.