Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3058
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГончаров, Константин Викторовичru_RU
dc.contributor.authorГончаров, Костянтин Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorGoncharov, Konstantin V.en
dc.contributor.authorHoncharov, Kostiantyn V.en
dc.date.accessioned2014-12-11T08:45:45Z-
dc.date.available2014-12-11T08:45:45Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifierDOI: 10.15802/etr.v0i4.18055en
dc.identifier.citationГончаров, К. В. Усовершенствование методов обработки сигналов контроля рельсовой линии / К. В. Гончаров // Електрифікація транспорту. – 2012. – № 4. – С. 63–69. – DOI: 10.15802/etr.v0i4.18055.ru_RU
dc.identifier.issn2307-4221 (print)-
dc.identifier.issn2312-6574 (online)-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3058en
dc.identifier.urihttp://etr.diit.edu.ua/article/view/18055/15804en
dc.identifier.urihttp://etr.diit.edu.ua/article/view/18055en
dc.description.abstractRU: В настоящее время на сети железных дорог Украины и стран СНГ базовым элементом автоматизированных систем управления движением поездов являются рельсовые цепи, с помощью которых контролируется свободность путевых участков и целостность рельсовых нитей. Наиболее ответственным элементом рельсовой цепи является путевой приемник, который выполняет обработку сигнала контроля рельсовой линии и управляет путевым реле. Одно из направлений дальнейшего совершенствования рельсовых цепей связано с переводом технических средств на современную элементную базу, использованием более совершенных методов обработки сигналов. Целью работы является дальнейшее совершенствование методов обработки сигналов контроля рельсовой линии, проведение сравнительного анализа различных типов цифровых приемников тональных рельсовых цепей. В работе рассмотрены два направления применения цифровой обработки сигналов в путевых приемниках рельсовых цепей: 1) выполнение в цифровой форме традиционных алгоритмов; 2) реализация корреляционных методов приема. Показано, что коррелятор можно использовать в качестве входного фильтра путевого приемника, так как его амплитудно-частотная характеристика согласована со спектром сигнального тока. Для сравнения разных типов цифровых путевых приемников было проведено имитационное моделирование с использованием метода статистических испытаний. Установлено, что корреляционный приемник позволяет уменьшить мощность шума на входе порогового элемента в 1,7 раз и уменьшить коэффициент ошибки в 1,4…1,8 раз по сравнению с традиционным приемником. Использование коррелятора в качестве входного фильтра путевого приемника позволит повысить помехозащищенность тональной рельсовой цепи и уменьшить вероятность ошибки при обнаружении сигнала контроля рельсовой линии.ru_RU
dc.description.abstractUK: В даний час на мережі залізниць України і країн СНД базовим елементом автоматизованих систем управління рухом поїздів є рейкові кола, за допомогою яких контролюється вільність колійних ділянок і цілісність рейкових ниток. Найбільш відповідальним елементом рейкового кола є колійний приймач, який виконує обробку сигналу контролю рейкової лінії та управляє колійним реле. Один з напрямків подальшого вдосконалення рейкових кіл пов'язаний з переводом технічних засобів на сучасну елементну базу, використанням більш досконалих методів обробки сигналів. Метою роботи є подальше вдосконалення методів обробки сигналів контролю рейкової лінії, проведення порівняльного аналізу різних типів цифрових приймачів тональних рейкових кіл. У роботі розглянуті два напрями застосування цифрової обробки сигналів у колійних приймачах рейкових кіл: 1) виконання в цифровій формі традиційних алгоритмів; 2) реалізація кореляційних методів прийому. Показано, що коррелятор можна використовувати в якості вхідного фільтра колійного приймача, так як його амплітудно-частотна характеристика узгоджена зі спектром сигнального струму. Для порівняння різних типів цифрових колійних приймачів було проведено імітаційне моделювання з використанням методу статистичних випробувань. Встановлено, що кореляційний приймач дозволяє зменшити потужність шуму на вході порогового елементу в 1,7 рази і зменшити коефіцієнт помилки у 1,4 ... 1,8 рази у порівнянні з традиційним приймачем. Використання коррелятора в якості вхідного фільтру колійного приймача дозволить підвищити перешкодозахищеність тональних рейкових кіл та зменшити ймовірність помилки при виявленні сигналу контролю рейкової лінії.uk_UA
dc.description.abstractEN: Currently, the railway network in Ukraine and CIS countries the basic element of automated train control systems are the track circuit, which is controlled by the freeness of track sections and the integrity of rail strings. The most crucial element of the track is the track circuit receiver, which performs signal processing and control of the rail line runs roadway relay. One direction of further improvement of rail circuits due to the trans-fer of technical means on modern element base, the use of more sophisticated methods of signal processing. The aim is to further improve the signal processing control rail line, a comparative analysis of different types of digital receivers tone track circuits. The paper discusses two areas of digital signal processing in the receiver rail travel circuits: 1) implementa-tion of digital traditional algorithms, and 2) the implementation of correlation methods reception. It is shown that the correlation function can be used as an input filter track receiver, as its frequency response is compati-ble with the range of the signal current. To compare the different types of digital receivers travel simulation was conducted using the statistical tests. Found that the correlation receiver to reduce the noise power at the input of the threshold element is 1.7 times and reduce the error rate of 1.4 ... 1.8 times compared with a traditional receiver. The use of correlation as the input filter will increase the track receiver immunity tonal track circuit and re-duce the probability of error when a signal controlling the rail line.en
dc.language.isoru_RUru_RU
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectтональные рельсовые цепиru_RU
dc.subjectприемник прямого усиленияru_RU
dc.subjectкорреляционый приемникru_RU
dc.subjectамплитудно-частотная характеристикаru_RU
dc.subjectаддитивные помехиru_RU
dc.subjectимитационное моделированиеru_RU
dc.subjectтональні рейкові колаuk_UA
dc.subjectприймач прямого підсиленняuk_UA
dc.subjectкореляційний приймачuk_UA
dc.subjectамплітудно-частотна характеристикаuk_UA
dc.subjectадитивні завадиuk_UA
dc.subjectімітаційне моделюванняuk_UA
dc.subjecttone rail circuitsen
dc.subjectdirect amplifier receiveren
dc.subjectcorrelation receiveren
dc.subjectfrequency responseen
dc.subjectadditive hindrancesen
dc.subjectsimulation modelingen
dc.subjectКАТЗuk_UA
dc.titleУсовершенствование методов обработки сигналов контроля рельсовой линииru_RU
dc.title.alternativeУдосконалення методів обробки сигналів контролю рейкової лініїuk_UA
dc.title.alternativeImprovement Methods of Signal Processing for Control of the Rail Lineen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Статті КАТ
№ 04 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18055-26645-1-PB.pdf888,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.