Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3052
Title: Концепція динамічного щита телесигналізації
Other Titles: Концепция динамичного щита телесигнализации
The Concept of a Dynamic Panel Telesignalization
Authors: Матусевич, Олександр Олександрович
Матусевич, Александр Александрович
Matusevych, Oleksandr O.
Matusevich, Aleksandr A.
Keywords: система електропостачання
телесигналізація
динамічний щит
моніторинг
система электроснабжения
телесигнализация
динамический щит
мониторинг
power supply system
signaling
dynamic panels
monitoring
КІСЕ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Овчаренко, А. Д. Концепція динамічного щита телесигналізації / А. Д. Овчаренко, О. О. Матусевич // Електрифікація транспорту. – 2012. – № 4. – С. 50–53. – DOI: 10.15802/etr.v0i4.18053.
Abstract: UK: Система електропостачання є найбільш капіталоємною, технічно складною, експлуатованою в тяжких умовах. Постійно проводиться заміна устаткування, модернізація підвіски контактної мережі для високих швидкостей руху та навантажень, оновлюються тягові підстанції і пости секціонування, вводяться нові системи телемеханіки і автоматики. Це, у свою чергу, приводить до збільшення кількості і тривалості «вікон» в русі поїздів, збільшення кількості одночасно працюючих бригад, різних підрядних організацій в реалізації робіт по реконструкції залізничного господарства. Збільшення об'ємів робіт по реконструкції та ремонту устаткування системи електропостачання викликає збільшення навантаження на енергодиспетчера і, як наслідок, підвищує вірогідність помилкових дій. Традиційним способом представлення інформації є використання щита телесигналізації. Головним достоїнством щита телесигналізації є одночасне представлення інформації про положення об'єктів для всіх об'єктів енергодиспетчерського круга. Основні недоліки пов'язані з великою кількістю об'єктів, що відображаються на щиті. Для вирішення цієї проблеми необхідно проведення досліджень з метою удосконалення управління оперативною роботою енергодиспетчера в сучасних умовах та розробки нових технічних рішень для автоматизації енергодиспетчерського керування електропостачанням. Все це дозволить здійснювати ефективне управління режимами роботи системи та забезпечити безпечне виконання робіт по реконструкції системи електропостачання. Розвиток засобів обчислювальної техніки дозволяє внести ряд коректувань до структури сформованої системи управління енергодиспетчерським кругом. Сучасні автоматизовані системи дозволяють реалізувати нові технології роботи енергодиспетчера, що забезпечують підвищення продуктивності праці енергодиспетчера та безпеки робіт по експлуатації системи електропостачання залізничного транспорту. Розглянута концепція динамічного щита телесигналізації дозволить підвищити ефективність роботи енергодиспетчера та ефективність використання сучасного устаткування диспетчерського пункту. Такий підхід дає можливість здійснювати безперервний моніторинг як стану системи електропостачання в цілому, так і її окремих складових. Це у свою чергу дозволяє здійснювати ефективне управління режимами роботи системи по критеріях максимальної надійності і зниження втрат електроенергії, забезпечує перехід від планового технічного обслуговування до обслуговування за станом устаткування тягових підстанцій і контактної мережі.
RU: Система электроснабжения является наиболее капиталоемкой, технически сложной, эксплуатируемой в тяжелых условиях. Постоянно проводится замена оборудования, модернизация подвески контактной сети для высоких скоростей движения и нагрузок, обновляются тяговые подстанции и посты секционирования, вводятся новые системы телемеханики и автоматики. Это, в свою очередь, приводит к увеличению числа и продолжительности «окон» в движении поездов, увеличение количества одновременно работающих бригад, различных подрядных организаций в реализации работ по реконструкции железнодорожного хозяйства. Увеличение объемов работ по реконструкции и ремонту оборудования системы электроснабжения вызывает увеличение нагрузки на энергодиспетчера и, как следствие, повышает вероятность ошибочных действий. Традиционным способом представления информации является использование щита телесигнализации. Главным достоинством щита телесигнализации одновременное представление информации о положении объектов для всех объектов энергодиспетчерского круга. Основные недостатки связаны с большим количеством объектов, отображаемых на щите. Для решения этой проблемы необходимо проведение исследований с целью совершенствования управления оперативной работой энергодиспетчера в современных условиях и разработки новых технических решений для автоматизации энергодиспетчерской управления электроснабжением. Все это позволит осуществлять эффективное управление режимами работы системы и обеспечить безопасное выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения. Развитие средств вычислительной техники позволяет внести ряд корректировок в структуру сложившейся системы управления энергодиспетчерском кругом. Современные автоматизированные системы позволяют реализовать новые технологии работы энергодиспетчера, обеспечивающих повышение производительности труда энергодиспетчера и безопасности работ по эксплуатации системы электроснабжения железнодорожного транспорта. Рассмотрена концепция динамического щита телесигнализации позволит повысить эффективность работы энергодиспетчера и эффективность использования современного оборудования диспетчерского пункта. Такой подход дает возможность осуществлять непрерывный мониторинг как состояния системы электроснабжения в целом, так и ее отдельных составляющих. Это в свою очередь позволяет осуществлять эффективное управление режимами работы системы по критериям максимальной надежности и снижения потерь электроэнергии, обеспечивает переход от планового технического обслуживания до обслуживания по состоянию оборудования тяговых подстанций и контактной сети.
EN: Power supply system is the most capital-intensive,technically complex, operated under severe conditions. Constant-ly being replaced equipment, upgrading suspension catenary for high speeds and loads, the updated traction substations and office partitioning introduces new remote control system and automation. This, in turn, leads to an increase in the number and duration of "windows" in the movement of trains, increasing the number of simultaneous teams, various contractors in the implementation of works on the reconstruction of the railway sector. The increase in the reconstruc-tion and repair of equipment electrical system causes an increase in pressure on energy dispatcher and, consequently, increases the likelihood of mistakes. The traditional way of presenting information is to use a shield signaling devices. The main advantage of the shield telesignalization simultaneous display of information on the objects for all objects en-ergy dispatcher circle. The main disadvantages associated with a large number of objects displayed on the panel. To solve this problem, conduct research to improve the management of operational work energy dispatcher under current conditions and the development of new technical solutions for the management energy dispatcher electricity. All this will allow for the efficient management and operation of the system to ensure the safe performance of work on the reconstruction of the power supply system. The development of computer technology allows you to make a number of adjustments to the structure of the exist-ing system of governance energy dispatcher circle. Modern automated systems can implement new technology work energy dispatcher that enhance productivity energy dispatcher and security for the operation of electric railways. The concept of a dynamic panel telesignalization will increase the efficiency and effectiveness of energy dispatcher use of modern equipment control tower. This approach makes it possible to continuously monitor the state of the power supply system as a whole and its individual components. This in turn enables accurate control of the operation of the system according to the criteria of maximum reliability and reduce electricity losses, provides a transition from planned maintenance to service as of traction substations equipment and contact network.
Description: О. Матусевич: ORCID 0000-0002-2174-7774
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3052
http://etr.diit.edu.ua/article/view/18053
http://etr.diit.edu.ua/article/view/18053/15802
ISSN: 2307-4221 (print)
2312-6574 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i4.18053
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 04 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18053-26643-1-PB.pdf540,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.