Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3051
Title: Противокоррозионная защита смежных сооружений
Other Titles: Протикорозійний захист суміжних споруд
Corrosion Protection of Related Installations
Authors: Дьяков, Виктор Алексеевич
Дьяков, Віктор Олексійович
Diakov, Viktor O.
Keywords: электрический рельсовый транспорт
блуждающие токи
подземные коммуникации
железобетонные опоры контактной сети
противокоррозионная защита
електричний рейковий транспорт
блукаючі струми
підземні комунікації
залізобетонні опори контактної мережі
протикорозійний захист
electric rail transport
the stay current undergroud of communication
concrete support contact network
anticorrosion protection
КЕПЗ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Дьяков, В. О. Противокоррозионная защита смежных сооружений / В. О. Дьяков // Електрифікація транспорту. – 2012. – № 4. – С. 30–37. – DOI: 10.15802/etr.v0i4.18050.
Abstract: RU: Подземные металлические сооружения, расположенные в зоне влияния блуждающих токов электрического рельсового транспорта постоянного тока, подвержены электрохимической коррозии. Наиболее мощными источниками блуждающих токов в грунте являются электрифицированные железные дороги постоянного тока и трамвай. Для обеспечения противокоррозионной защиты подземных металлических сооружений в настоящее время используют электродренажную и катодную защиты. Учитывая, что большинство подземных коммуникаций в городах исчерпало свой нормативный срок эксплуатации и качество их изоляции резко ухудшилось, актуальной в настоящее время является эффективная совместная противокоррозионная защита этих сооружений. Приведена история становления и развития научных исследований проводимых кафедрой электроснабжения железных дорог ДИИТа по противокоррозионной защите подземных металлических сооружений, расположенных в зоне влияния электрифицированных железных дорог постоянного тока и трамвая, и железобетонных опор контактной сети. Показана эффективность совместно – дренажной защиты коммунальных подземных сооружений города Днепропетровска, которая получила широкое распространение благодаря активной работе межведомственной комиссии при горисполкоме. Приведены результаты исследований по противокоррозионной защите подземных металлических сооружений с использованием унифицированных электрических дренажей и микрокатодных станций разработанных и внедренных в эксплуатацию сотрудниками кафедры электроснабжения железных дорог ДИИТа. Было установлено, что железобетонные опоры и фундаменты контактной сети, расположенные на электрифицированных участках переменного тока примыкающих к станциям стыкования подвержены электрохимической коррозии обусловленной утечкой тягового постоянного тока. Для обеспечения координации совместной противокоррозионной защиты подземных коммуникаций городов необходимо возобновить работу межведомственных комиссий при горисполкомах. На электрифицированных участках железных дорог переменного тока примыкающих к стыкованию участков постоянного и переменного токов необходимо особое внимание уделять противокоррозионной защите железобетонных опор и фундаментов контактной сети.
UK: Підземні металеві споруди, розташовані в зоні впливу блукаючих струмів електричного рейкового транспорту постійного струму, схильні до електрохімічної корозії. Найбільш потужними джерелами блукаючих струмів в грунті є електрифіковані залізниці постійного струму і трамвай. Для забезпечення протикорозійного захисту підземних металевих споруд в даний час використовують електродренажного і катодну захисту. Враховуючи, що більшість підземних комунікацій в містах вичерпало свій нормативний термін експлуатації і якість їх ізоляції різко погіршився, актуальною в даний час є ефективна спільна протикорозійний захист цих споруд. Наведена історія становлення та розвитку наукових досліджень проведених кафедрою електропостачання залізниць ДІІТу з протикорозійного захисту підземних металевих споруд, розташованих у зоні впливу електрифікованих залізниць постійного струму і трамвая, і залізобетонних опор контактної мережі. Показано ефективність спільно – дренажного захисту комунальних підземних споруд міста Дніпропетровська, яка отримала широке розповсюдження завдяки активній роботі міжвідомчої комісії при міськвиконкомі. Наведено результати досліджень з протикорозійного захисту підземних металевих споруд з використанням уніфікованих електричних дренажів і мікрокатодних станцій розроблених і впроваджених в експлуатацію співробітниками кафедри електропостачання залізниць ДІІТу. Було встановлено, що залізобетонні опори та фундаменти контактної мережі, розташовані на електрифікованих дільницях змінного струму примикають до станцій стикування схильні до електрохімічної корозії обумовленою витоком тягового постійного струму. Для забезпечення координації спільної протикорозійного захисту підземних комунікацій міст необхідно відновити роботу міжвідомчих комісій при міськвиконкомах. На електрифікованих ділянках залізниць змінного струму примикають до стикування ділянок постійного і змінного струмів необхідно особливу увагу приділяти протикорозійного захисту залізобетонних опор і фундаментів контактної мережі.
EN: Underground metal structures located in the zone of influence of stray electric currents rail DC, subject to electrochemical corrosion. The most powerful sources of stray currents in the ground are the electrical railways and tram DC. To provide corrosion protection of underground metal constructions currently use Electric drain-age and cathodic protection. Given that the majority of underground utilities in the cities exhausted its standard and quality of life of their insulation has deteriorated sharply, the current is now effective joint anticorrosion protection of these facilities. Gives you the history of formation and development of scientific research conducted by the Department of electric railways DIIT on corrosion protection of underground metal structures located in the zone of influence of electric railways and tram DC, and reinforced concrete, the contact network. The efficiency of the co - drain-age protection utilities underground structures of Dnepropetrovsk, which is widely used due to the active work of the interdepartmental commission for executive committee. The results of studies on the corrosion protection of underground metal constructions using standardized electrical drainage and micro cathodic stations devel-oped and introduced into service department staff DIIT electric railways. It was found that the concrete founda-tion of support and contact network, located on electrified AC stations adjacent to the subject of electrochemical corrosion splicing training-conditionality leak traction DC. To ensure the coordination of joint corrosion protection of underground utilities towns should resume inter-departmental commissions at town hall. On electrified lines AC splicing sites adjacent to the DC and AC currents should pay particular attention to corrosion protection of reinforced concrete foundations and contact network.
Description: В. Дьяков: ORCID 0000-0002-6141-8393
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3051
http://etr.diit.edu.ua/article/view/18050/15799
http://etr.diit.edu.ua/article/view/18050
ISSN: 2307-4221 (print)
2312-6574 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i4.18050
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 04 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18050-26640-1-PB.pdf796,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.