Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2877
Title: Проблема економічної безпеки в сучасних макро- та мікроконцепціях
Other Titles: Проблема экономической безопасности в современных макро- и микро концепциях
Economic Safety Problem in Modern Macro and Micro Concepts
Authors: Рекун, Іван Іванович
Рекун, Иван Иванович
Rekun, Ivan I.
Keywords: економічна безпека
державне регулювання
національна економіка
экономическая безопасность
государственное регулирование
национальная экономика
economic security
government regulation
national economy
КФБС
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного ранспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Рекун, І. І. Проблема економічної безпеки в сучасних макро- та мікроконцепціях / І. І. Рекун // Наука та прогрес транспорту. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 1 (49). – С. 59–67. – doi: 10.15802/stp2014/22662.
Abstract: UK: Мета. Важливими складовими безпеки в цілому є економічна безпека й забезпечення відповідних національних інтересів держави. Все це тісно пов’язано з економічною ефективністю функціонування господарських об’єктів, з економічною незалежністю, стабільністю та безпекою суспільства. Окрім того, економічна безпека є складовою національної безпеки, її фундаментом і матеріальною основою. Проблема забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах на мікро- та макрорівнях потребує визначення основних напрямів її формування. Методика. Для досягнення поставленої мети обґрунтовано основні напрямки формування механізму забезпечення безпеки економічної системи, зокрема – на макрорівні. Результати. Економічна безпека є такий стан функціонування економіки держави, в якому наступає порядок рівноваги у визначених організаційно-правових нормах на засадах суспільного життя. Це норми, які створює держава, і засади співіснування, які передаються з покоління в покоління. Проаналізовано сучасний стан забезпечення економічної безпеки на макро- та мікрорівнях. Визначено систему показників, котрі можуть бути використані при оцінці стану системи економічної безпеки. Наукова новизна. Сформульовано положення, що стосуються необхідних змін у політиці економічної безпеки держави. Запропоновано систему показників, які можуть бути використані при оцінці стану системи економічної безпеки. Практична значимість. Використання запропонованої системи показників стану економічної безпеки дозволить розширити перелік важливих факторів, що впливають на її стан та дають змогу визначити основні напрями її формування.
RU: Цель. Важными составляющими безопасности в целом являются экономическая безопасность и обеспечение соответствующих национальных интересов государства. Все это тесно связано с экономической эффективностью функционирования хозяйственных объектов, с экономической независимостью, стабильностью и безопасностью общества. Кроме того, экономическая безопасность является составляющей национальной безопасности, ее фундаментом и материальной основой. Проблема обеспечения экономической безопасности в современных условиях на микро- и макроуровнях требует определения основных направлений ее формирования. Методика. Для достижения поставленной цели обоснованы основные направления формирования механизма обеспечения безопасности экономической системы, в частности – на макроуровне. Результаты. Экономическая безопасность является таким состоянием функционирования экономики государства, в котором наступает порядок равновесия в определенных организационно-правовых нормах на основе общественной жизни. Это нормы, которые создает государство и принципы сосуществования, которые передаются из поколения в поколение. Проанализировано современное состояние обеспечения экономической безопасности на макро- и микроуровнях. Определена система показателей, которые могут быть использованы при оценке состояния системы безопасности. Научная новизна. Сформулированы положения, касающиеся необходимых изменений в политике экономической безопасности государства. Предложена система показателей, которые могут быть использованы при оценке состояния системы безопасности. Практическая значимость. Использование предложенной системы показателей состояния экономической безопасности позволит расширить перечень важных факторов, влияющих на ее состояние и позволяющих определить основные направления ее формирования.
EN: Purpose. Security is an important component of economic security and the guaranteeing of appropriate national interests in the state. All these things are closely related to the economic efficiency of operations of economic entities, with economic independence, stability and security of a society. In addition, economic security is a part of national security, its foundation and material basis. The problem of economic security in modern conditions at the micro and macro levels requires determining the main directions of its formation. Methodology. To achieve this goal, basic directions of a security mechanism of the economic system, in particular on the macro level were grounded. Findings. Economic security is such state of the state economy operation in which the order of equilibrium occurred in certain organizational and legal norms on the basis of social life. These regulations are created be the state, principles of coexistence, which are transmitted from generation to generation. The current state of economic security guaranteeing at the macro and micro levels was analyzed. The system of indicators that can be used in the assessment of the security system was determined. Originality. Propositions concerning necessary changes in the policy of economic security in a state were formulated. The system of indicators, which can be used in the assessment of the security system was offered. Practical value. Using of the proposed system of economic security indicators will expand the list of important factors affecting on its status and allow us determining the main directions of its formation.
Description: І. Рекун: ORCID 0000-0002-3536-7369
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2877
http://stp.diit.edu.ua/article/view/22662/20294
http://stp.diit.edu.ua/article/view/22662
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307 –6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2014/22662
Appears in Collections:№ 1 (49)
Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf339,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.