Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2861
Title: Тези доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
Other Titles: Тезисы докладов XІІ Международной научной конференции «Проблемы экономики транспорта»
Abstracts of the reports of the XІIth international scientific conference «The Problems Of The Transport Economics»
Keywords: залізничний транспорт
ринкова інфраструктура
глобалізація економіки
управління транспортними системами
структурна реформа
соціально-економічна безпека
ринкова трансформація
математичне моделювання
комп’ютерне моделювання
економічні процеси
економічна поведінка
суспільні трансформації
персонал
железнодорожный транспорт
рыночная инфраструктура
глобализация экономики
управление транспортными системами
структурная реформа
социально-экономическая безопасность
рыночная трансформация
математическое моделирование
компьютерное моделирование
экономические процессы
экономическое поведение
общественные трансформации
rail transport
market infrastructure
economic globalization
transportation management
structural reform
socio-economic security
market transformation
mathematical modeling
computer simulation
economic processes
economic behavior
social transformation
personnel
Issue Date: Apr-2014
Publisher: Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів.
RU:В сборнике рассматриваются экономические проблемы структурной реформы Укрзализныцы, развития транспортных систем, их взаимосвязь с основными отраслями народного хозяйства и адаптация к современным рыночным условиям, а также теоретические и практические вопросы финансирования транспорта и исследования в области экономического перевода. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог Украины, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description: Проблеми економіки транспорту : тези доповідей XII Міжнародної наукової конференції (24.04 - 25.04.2014) / М-во освіти і науки України, Держадміністрація залізничного транспорту України, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Київдіпротранс. — Д. : ДНУЗТ, 2014. — 248 с. — укр. — рос. — пол. — анг. УДК 656.2
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2861
Appears in Collections:XII Міжнародна наукова конференція «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problemy-ekonomiki-transporta-XII.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.