Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2753
Title: Ющенко Микола Романович : біобібліографічний покажчик
Other Titles: Ющенко Николай Романович : биобиблиографический указатель
Yushchenko Mykola Romanovych : Biobibliographic Index
Authors: Дорош, Андрій Сергійович
Дорош, Андрей Сергеевич
Dorosh, Andriy S.
Dorosh, Andrii S.
Демченко, Євген Борисович
Демченко, Евгений Борисович
Demchenko, Eugene B.
Demchenko, Yevhen B.
Дронь, Марина Анатоліївна
Дронь, Марина Анатольевна
Dron, Maryna A.
Каіра, Анна Олегівна
Каира, Анна Олеговна
Kaira, Anna O.
Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Калашникова, Светлана Вячеславовна
Kalashnikova, Svitlana V.
Попович, Інна Анатоліївна
Попович, Инна Анатольевна
Popovich, Inna A.
Keywords: біобібліографічний покажчик
бібліографічний покажчик
бібліографія
сортувальний процес
станції та вузли
сортувальні гірки
Ющенко Микола Романович
біографія
биобиблиографический указатель
библиографический указатель
библиография
биография
сортировочный процесс
станции и узлы
сортировочные горки
Ющенко Николай Романович
biobibliographic index
bibliographic index
bibliography
biography
sorting process
railway stations and nodes
hump
Yushchenko Mykola Romanovych
Yushchenko Nikolay Romanovich
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Ющенко Микола Романович : біобібліогр. покажч. / [уклад.: А. С. Дорош, Є. Б. Демченко, М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. – 29 с. УДК 001(092):656.21.
Abstract: UK: Біобібліографічний покажчик присвячений науковим досягненням М. Р. Ющенка – доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника, талановитого педагога Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Коло наукових інтересів вченого – дослідження проблем сортувального процесу, теоретичні розробки основ ритмічної роботи станцій та вузлів промислових районів, розробки проектів великих сортувальних гірок на станціях. Покажчик містить: вступ, літературу про вченого, основні дати життя та наукової діяльності, хронологічний покажчик наукових праць за 1934-1989 роки, іменний покажчик, фотогалерею. Призначений для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться наукою в галузі залізничного транспорту.
RU: Биобиблиографический указатель посвящен научным достижением Н. Г. Ющенко - доктора технических наук, профессора, ведущего научного сотрудника, талантливого педагога Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Круг научных интересов ученого - исследование проблем сортировочного процесса, теоретические разработки основ ритмичной работы станций и узлов промышленных районов, разработки проектов крупных сортировочных горок на станциях. Указатель содержит: введение, литературу об ученом, основные даты жизни и научной деятельности, хронологический указатель научных работ за 1934-1989 годы, именной указатель, фотогалерею. Предназначен для научных сотрудников, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется наукой в области железнодорожного транспорта.
Description: А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004; Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2753
Appears in Collections:Серія «Професори ДІІТу»
Бібліографічні покажчики
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yushchenko.pdf3,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.