Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2672
Название: Сім’я як проблема гендерної політики України
Другие названия: Семья как проблема гендерной политики Украины
Family as а Problem of the Gender Policy of Ukraine
Авторы: Власова, Ольга Петрівна
Власова, Ольга Петровна
Vlasova, Olga P.
Масур, Ганна Сергіївна
Масур, Анна Сергеевна
Masur, Hanna S.
Ключевые слова: соціально-економічні трансформації
демографічна криза
гендерні стереотипи
сім'я
відповідальне батьківство
гендерна просвіта
социально-экономические трансформации
демографический кризис
гендерные стереотипы
семья
ответственное отцовство
гендерное просвещение
social and есопоmіс translormations
demographic crisis
gender stereotypes
family
responsible fatherhood
gепdег education
КФС
Дата публикации: 2013
Издательство: VERSUS, науково - теоретичний часопис
Краткий осмотр (реферат): UK: Проаналізовано ставлення студентської молоді до актуальних проблем сім'ї загалом і студентської сім'ї зокрема, Наведено результати анкетування студентів денного відділення різних факультетів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту на тему "Сім'я майбутнього в контексті гендерної політики України», Відзначено, що прескриптивна функція стереотипів у нашому суспільстві все ще залишається дуже сильною, при цьому пріоритетний вплив на формування свідомості сучасної молоді належить стійким патріархальним стереотипам. Разом із тим, зауважено, що поряд зі сталістю основних гендерних стереотипів відбуваються зміни в гендерних відносинах, особливо в руслі гендерного паритету. Зазначена тенденція передусім пояснюється висвітленням цієї проблематики в науковій літературі та засобах масової інформації, тому у статті підкреслено необхідність подальшої гендерної просвіти молоді.
RU: Анализируется отношение студенческой молодежи к актуальным проблемам семьи в целом и студенческой семьи в частности. Приводятся результаты анкетирования студентов дневного отделения Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта по теме "Семья будущего в контексте гeндepной политики Украины». Отмечается, что прескриптивная функция стереотипов все еще остается достаточно сильной, при этом приоритетное влияние на сознание современной молодежи оказывают стойкие патриархальные стереотипы. В то же время исследователи заявляют, что наряду с устойчивостью основных гендерныx стереотипов происходят изменения в гендерныx отношениях, особенно в русле гендерного паритета. Данная тенденция во многом объясняется освещением указанной проблематики в научной литературе и средствах массовой информации. Подчеркивается необходимость дальнейшего гендерного просвещения молодежи.
EN: The аnicle deals with the students' аllіtude 10 current problems 01 the lаtіlу and the sludent's lаmіlу іn particular. 1I іnlrоduces tt1e results of the questionnaire survey оn The theme «Family 01 the lulure іn the contех! of gender polіcy іn Ukraine» which was held among the full-time students 01 Dnipropetrovs'k Nаtiоnаl Uпіversity of Railway Transport, І! Claims that nowadays the prescriptive function of stereotypes still remains very strong аnd the consciousness of today's young people is influenced bу stable patriarchal stereotypes, However, the researches state that аl ON9 with the constаncy of the main gender stereotypes the gender relаtions are chаngіng especially іn the sphere 01 gender equality. This tendency can be prіtаrіlу explained as tllis issue has muci1 mass itledia coverage аnd research lilera ILJRe attention, thus, the article stresses оn the necessity of further gender educatioll 01 young people.
Описание: Власова, О. П. Сім’я як проблема гендерної політики України / О. П. Власова, Г. С. Масур // Versus : наук.- теорет. часоп. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь, 2013. - № 2(2). - С. 74-77.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2672
Располагается в коллекциях:Статті КФС

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Vlasova1.pdf736,3 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.