Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2600
Title: Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії
Other Titles: Измерение нейтральной температуры рельсовой плети бесстыкового пути
Measurement of the Neutral Temperature of the Rail Plate Jointless Tracks
Authors: Рибкін, Віктор Васильович
Арбузов, Максим Анатолійович
Keywords: залізниці України
феромагнітний матеріал
вимірювання механічних напружень
железные дороги Украины
ферромагнитный материал
измерения механических напряжений
railways of Ukraine
ferromagnetic material
mechanical stress measurements
КККГ
Issue Date: 2005
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Рибкін, В. В. Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії / В. В. Рибкін, М. А. Арбузов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 9. – С. 74–77. – DOI: 10.15802/stp2005/19966.
Abstract: UK: Актуальною проблемою сьогоднішнього дня на залізниці є утримання безстикової колії. Зараз на залізницях України використовується неточний метод контролю напруженого стану рейкової пліті, що не дає безпосередньої та правдивої картини розподілу величини напружень вздовж колії. Тому виникає необхідність застосування нового методу контролю, за допомогою якого визначаються напруження не лише температурні та напруження від угону, але й початкові та залишкові, тобто сумарні поздовжні напруження. Враховуючи той факт, що рейка виготовлена із феромагнітного матеріалу, в основу вимірювання механічних напружень покладене явище магнітної пружності. На цьому явищі побудований прилад для контролю сумарних поздовжніх напружень статичного характеру в рейці. Технічний результат використання нового методу – підвищення точності, швидкості, зручності та надійності вимірювання механічних напружень.
RU: Актуальной проблемой сегодняшнего дня на железной дороге является содержание бесстыкового пути. Сейчас на железных дорогах Украины используется неточный метод контроля напряженного состояния рельсовой плети, который не дает непосредственной и правдивой картины распределения величины напряжений. Поэтому возникает необходимость применения нового метода контроля, с помощью которого определяются напряжения не только температурные и напряжения от угона, но начальные и остаточные, т. е. суммарные продольные напряжения. Используя тот факт, что рельс изготовлен из ферромагнитного материала, в основу измерения механических напряжений положено явление магнитной упругости. На этом явлении построен прибор для контроля суммарных механических напряжений статического характера в рельсе. Технический результат использования нового метода – повышение точности, скорости, удобства и надежности измерения механических напряжений.
EN: Nowadays the maintenance of long welded rails track is an urgent problem of railway industry. The inexact diagnostic method of the stressed state of long welded rails is used now on railways of Ukraine. This method does not give a direct and true picture of distribution and mode of the stress. Therefore there is a necessity of application of a new diagnostic method, which determines not only temperature stress and stress from longitudinal moving, but also initial and residual, i.e. total longitudinal stress. Taking into account that the rail is made of ferromagnetic material, the phenomenon of magnetic elasticity is used in measurement of mechanical stress. The device for the diagnostic of total mechanical longitudinal stress of static character in a rail is constructed, based on this phenomenon. The technical result of using the new method is an increase in accuracy, speed, convenience and reliability of mechanical stress measurements.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2600
http://stp.diit.edu.ua/article/view/19966/17661
http://stp.diit.edu.ua/article/view/19966
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2005/19966
Appears in Collections:Випуск 09
Статті КККГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf314,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.