Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМиргородська, Алла Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorЮнаковська, Вікторія Вікторівнаuk_UA
dc.date.accessioned2014-05-28T08:09:32Z-
dc.date.available2014-05-28T08:09:32Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifierУДК 001(092):[629.4+656.2].-
dc.identifier.citationСергій Віталійович Мямлін : біобібліогр. покажч. / [уклад.: А. І. Миргородська, В. В. Юнаковська] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. — 110 с., [12] c. іл.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2350-
dc.descriptionВ. Юнаковська: ORCID 0000-0002-7448-9625uk_UA
dc.description.abstractUK: Біобібліографічний покажчик присвячений науковим досягненням С. В. Мямліна – проректора з наукової роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника, академіка Транспортної Академії наук України. Коло наукових інтересів вченого – теоретичні й експериментальні дослідження динаміки рейкових екіпажів (вантажні і пасажирські вагони, локомотиви); взаємодія рухомого складу і колії; моделювання динамічної навантаженності рейкових екіпажів; безпека руху; знос колісних пар і рейок; технічні засоби навчання (тренажери машиніста локомотива, тренажери машиністів колійних машин); розробка та випробування нових конструкцій візків вантажних і пасажирських вагонів, локомотивів; рухомий склад для перевезень по міжнародних транспортних коридорах. Покажчик містить короткий нарис життя і науково-педагогічної діяльності, основні дати життя, хронологічний покажчик наукових праць за 1988-2013 роки. Призначений для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться наукою в галузі залізничного транспорту.uk_UA
dc.description.abstractRU: Биобиблиографический указатель посвящен научным достижениям С. В. Мямлина – проректора по научной работе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, доктора технических наук, профессора, ведущего научного сотрудника, академика Транспортной Академии наук Украины. Круг научных интересов ученого – теоретические и экспериментальные исследования динамики рельсовых экипажей (грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы); взаимодействие подвижного состава и пути; моделирование динамической нагруженности рельсовых экипажей; безопасность движения; износ колесных пар и рельсов; технические средства обучения (тренажеры машиниста локомотива, тренажеры машинистов путевых машин); разработка и испытания новых конструкций тележек грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов; подвижной состав для перевозок по международным транспортным коридорам. Указатель содержит краткий очерк жизни и научно-педагогической деятельности, основные даты жизни, хронологический указатель трудов за 1988-2013 годы. Предназначен для научных сотрудников, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется наукой в области железнодорожного транспорта.ru_RU
dc.description.abstractEN: Biobibliographic index is devoted to scientific achievement of S. V. Myamlin – the Vice-Rector for Research of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Doctor of Technical Science, Professor, Senior Researcher, and Academician of the Transport Academy of Sciences of Ukraine. The area of research interests is the theoretical and experimental study of the railway vehicle dynamics (freight and passenger cars, locomotives); interaction of the rolling stock and track; modeling of dynamic loading of railway vehicles; traffic safety; wear of wheel sets and rails; technical means of training (locomotive driver, simulators of track machine drivers); development and testing of new designs of passenger and freight cars, locomotives; rolling stock for transportation on international transport corridors. The book contains a brief sketch of the life and teaching activities, key dates of the life, chronological index of scientific papers for 1988-2013 years. It is intended for researchers, engineers, teachers, postgraduates and students, and for all who is interested in railway transport science.en
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectбіобібліографічний покажчикuk_UA
dc.subjectдинаміка рейкових екіпажівuk_UA
dc.subjectвзаємодія рухомого складу і коліїuk_UA
dc.subjectвантажні вагониuk_UA
dc.subjectпасажирські вагониuk_UA
dc.subjectлокомотивиuk_UA
dc.subjectбезпека рухуuk_UA
dc.subjectтехнічні засоби навчанняuk_UA
dc.subjectбиобиблиографический указательru_RU
dc.subjectдинамика рельсовых экипажейru_RU
dc.subjectвзаимодействие подвижного состава и путиru_RU
dc.subjectгрузовые вагоныru_RU
dc.subjectпассажирские вагоныru_RU
dc.subjectлокомотивыru_RU
dc.subjectбезопасность движенияru_RU
dc.subjectтехнические средства обученияru_RU
dc.subjectbiobibliographic indexen
dc.subjectrailway vehicle dynamicsen
dc.subjectinteraction of rolling stock and tracken
dc.subjectfreight carsen
dc.subjectcoachesen
dc.subjectlocomotivesen
dc.subjecttraffic safetyen
dc.subjecttechnical traininguk_UA
dc.subjectМямлін Сергій Віталійовичuk_UA
dc.subjectМямлин Сергей Витальевичru_RU
dc.subjectMyamlin Sergey Vitalievichen
dc.titleСергій Віталійович Мямлін : біобібліографічний покажчикuk_UA
dc.title.alternativeСергей Витальевич Мямлин : биобиблиографический указательru_RU
dc.title.alternativeSergey Vitalievich Myamlin : Biobibliographic Indexen
dc.typeOtheren
Appears in Collections:Серія «Професори ДІІТу»
Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myamlin_SV.pdf7,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.