Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2350
Title: Сергій Віталійович Мямлін : біобібліографічний покажчик
Other Titles: Сергей Витальевич Мямлин : биобиблиографический указатель
Sergey Vitalievich Myamlin : Biobibliographic Index
Authors: Миргородська, Алла Іванівна
Юнаковська, Вікторія Вікторівна
Keywords: біобібліографічний покажчик
динаміка рейкових екіпажів
взаємодія рухомого складу і колії
вантажні вагони
пасажирські вагони
локомотиви
безпека руху
технічні засоби навчання
биобиблиографический указатель
динамика рельсовых экипажей
взаимодействие подвижного состава и пути
грузовые вагоны
пассажирские вагоны
локомотивы
безопасность движения
технические средства обучения
biobibliographic index
railway vehicle dynamics
interaction of rolling stock and track
freight cars
coaches
locomotives
traffic safety
technical training
Мямлін Сергій Віталійович
Мямлин Сергей Витальевич
Myamlin Sergey Vitalievich
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Сергій Віталійович Мямлін : біобібліогр. покажч. / [уклад.: А. І. Миргородська, В. В. Юнаковська] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. — 110 с., [12] c. іл.
Abstract: UK: Біобібліографічний покажчик присвячений науковим досягненням С. В. Мямліна – проректора з наукової роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника, академіка Транспортної Академії наук України. Коло наукових інтересів вченого – теоретичні й експериментальні дослідження динаміки рейкових екіпажів (вантажні і пасажирські вагони, локомотиви); взаємодія рухомого складу і колії; моделювання динамічної навантаженності рейкових екіпажів; безпека руху; знос колісних пар і рейок; технічні засоби навчання (тренажери машиніста локомотива, тренажери машиністів колійних машин); розробка та випробування нових конструкцій візків вантажних і пасажирських вагонів, локомотивів; рухомий склад для перевезень по міжнародних транспортних коридорах. Покажчик містить короткий нарис життя і науково-педагогічної діяльності, основні дати життя, хронологічний покажчик наукових праць за 1988-2013 роки. Призначений для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться наукою в галузі залізничного транспорту.
RU: Биобиблиографический указатель посвящен научным достижениям С. В. Мямлина – проректора по научной работе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, доктора технических наук, профессора, ведущего научного сотрудника, академика Транспортной Академии наук Украины. Круг научных интересов ученого – теоретические и экспериментальные исследования динамики рельсовых экипажей (грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы); взаимодействие подвижного состава и пути; моделирование динамической нагруженности рельсовых экипажей; безопасность движения; износ колесных пар и рельсов; технические средства обучения (тренажеры машиниста локомотива, тренажеры машинистов путевых машин); разработка и испытания новых конструкций тележек грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов; подвижной состав для перевозок по международным транспортным коридорам. Указатель содержит краткий очерк жизни и научно-педагогической деятельности, основные даты жизни, хронологический указатель трудов за 1988-2013 годы. Предназначен для научных сотрудников, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется наукой в области железнодорожного транспорта.
EN: Biobibliographic index is devoted to scientific achievement of S. V. Myamlin – the Vice-Rector for Research of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Doctor of Technical Science, Professor, Senior Researcher, and Academician of the Transport Academy of Sciences of Ukraine. The area of research interests is the theoretical and experimental study of the railway vehicle dynamics (freight and passenger cars, locomotives); interaction of the rolling stock and track; modeling of dynamic loading of railway vehicles; traffic safety; wear of wheel sets and rails; technical means of training (locomotive driver, simulators of track machine drivers); development and testing of new designs of passenger and freight cars, locomotives; rolling stock for transportation on international transport corridors. The book contains a brief sketch of the life and teaching activities, key dates of the life, chronological index of scientific papers for 1988-2013 years. It is intended for researchers, engineers, teachers, postgraduates and students, and for all who is interested in railway transport science.
Description: В. Юнаковська: ORCID 0000-0002-7448-9625
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2350
Other Identifiers: УДК 001(092):[629.4+656.2].
Appears in Collections:Серія «Професори ДІІТу»
Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myamlin_SV.pdf7,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.