Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2122
Title: Dynamic Performance of Freight Cars on Bogies Model 18-1711
Other Titles: Динамічні показники вантажних вагонів на візках моделі 18-1711
Динамические показатели грузовых вагонов на тележках модели 18-1711
Authors: Bubnov, Valerii M.
Myamlin, Serhiy V.
Mankevych, Mykola B.
Keywords: dynamics of the railcar
dynamic tests
axle loading
structure unification
cars of new generation
динаміка вагона
динамічні випробування
осьове навантаження
уніфікація конструкцій
вагони нового покоління
динамика вагона
динамические испытания
осевая нагрузка
унификация конструкций
вагоны нового поколения
КВВГ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Bubnov, V. M. Dynamic Performance of Freight Cars on Bogies Model 18-1711 / V. M. Bubnov, S. V. Myamlin, N. B. Mankevych // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – № 4(46). – P. 118–126 : граф. – Библиогр. в конце ст. – doi: 10.15802/stp2013/16616.
Abstract: EN: Purpose. To analyze the results of study of dynamic parameters of the tank-car model 15-1900 and gondola car model 12-1905, equipped with the bogies model 18-1711 with axle loading of 25 ton and unified according to major parts and joints with the cars of previous generation. According to results of the study to conclude about the possibility of using bogies model 18-1711 as the running parts of the freight rolling stock of the new generation of 1520 mm track with increased axle loading. Methodology. The dynamic performance of the rolling stock running parts directly affects the safety of railway traffic. Experimental studies of the car dynamic qualities are an important step in the modernization of existing bogie constructions and in the creation of the new ones. These tests allow one to confirm the results of theoretical studies and to check the correctness of the constructive solutions. Findings. Basic results of dynamic studies are presented as the graphs of dynamic performance dependencies on the motion speed of the experimental train. Results show that the freight cars on the bogies model 18-1711 have satisfactory dynamic properties meeting current regulatory requirements. Originality. The dynamic characteristics of freight cars on bogies model 18-1711, which give a complete view of the car loading allow us to estimate the dependency of the car dynamic performance on the bogie design parameters. Practical value. The bogie model 18-1711 with axle loading 25 ton can be used as a freight car undercarriages of the new generation of 1520 mm track.
UK: Мета. Виконати аналіз результатів дослідження динамічних показників вагона-цистерни моделі 15-1900 та піввагона моделі 12-1905, обладнаних візками моделі 18-1711 з осьовим навантаженням 25 тс та уніфікованих за основними деталями й вузлами з вагонами попереднього покоління. За результатами досліджень зробити висновок про можливість використання візка моделі 18-1711 як ходових частин вантажного рухомого складу нового покоління колії 1 520 мм зі збільшеним осьовим навантаженням. Методика. На безпеку руху на залізницях безпосередньо впливають динамічні показники ходових частин рухомого складу. Експериментальні дослідження динамічних якостей вагонів є важливим етапом при модернізації існуючих і створенні нових конструкцій візків. Дані випробувань дозволяють підтвердити результати теоретичних досліджень і перевірити правильність прийнятих конструктивних рішень. Результати. Основні результати динамічних досліджень наведено у вигляді графіків залежності динамічних показників від швидкості руху експериментального поїзда, вони свідчать про те, що вантажні вагони на візках моделі 18-1711 мають задовільні динамічні якості, що відповідають сучасним нормативним вимогам. Наукова новизна. Отримано динамічні характеристики вантажних вагонів на візках моделі 18-1711, які дають повне уявлення про навантаженість вагона й дозволяють оцінити залежність динамічних показників вагона від параметрів конструкції візка. Практична значимість. Двовісний візок моделі 18-1711 з осьовим навантаженням 25 тс може бути використаний як ходові частини вантажних вагонів нового покоління колії 1 520 мм.
RU: Цель. Провести анализ результатов исследования динамических показателей вагона-цистерны модели 15-1900 и полувагона модели 12-1905, оборудованных тележками модели 18-1711 с осевой нагрузкой 25 тс и унифицированных по основным деталям и узлам с вагонами предыдущего поколения. По результатам исследования сделать заключение о возможности использования тележки модели 18-1711 в качестве ходовых частей грузового подвижного состава нового поколения колеи 1 520 мм с увеличенной осевой нагрузкой. Методика. На безопасность движения на железных дорогах напрямую влияют динамические показатели ходовых частей подвижного состава. Экспериментальные исследования динамических качеств вагонов являются важным этапом при модернизации существующих и создании новых конструкций тележек. Данные испытаний позволяют подтвердить результаты теоретических исследований и проверить правильность принятых конструктивных решений. Результаты. Основные результаты динамических исследований представлены в виде графиков зависимости динамических показателей от скорости движения экспериментального поезда, они свидетельствуют о том, что грузовые вагоны на тележках модели 18-1711 обладают удовлетворительными динамическими качествами, отвечающими современным нормативным требованиям. Научная новизна. Получены динамические характеристики грузовых вагонов на тележках модели 18-1711, которые дают полное представление о нагруженности вагона и позволяют оценить зависимость динамических показателей вагона от параметров конструкции тележки. Практическая значимость. Двухосная тележка модели 18-1711 с осевой нагрузкой 25 тс может быть использована в качестве ходовых частей грузовых вагонов нового поколения колеи 1 520 мм.
Description: V. Bubnov: ORCID 000-0003-1957-0292; S. Myamlin: ORCID 0000-0002-7383-9304; М. Mankevych: ORCID 0000-0002-7222-7226
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2122
http://stp.diit.edu.ua/article/view/16616/15631
http://stp.diit.edu.ua/article/view/16616
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307 –6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2013/16616
Appears in Collections:Статті КВВГ
№ 4 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf551,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.