Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПахомова, Вікторія Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorСтрибулевич, Л. В.uk_UA
dc.date.accessioned2014-03-17T07:42:54Z-
dc.date.available2014-03-17T07:42:54Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifierdoi: 10.15802/stp2013/16585en
dc.identifier.citationПахомова В. М. Модифікована імітаційна модель локальної мережі з використанням маркерного методу доступу до шини / В. М. Пахомова, Л. В. Стрибулевич // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2013. – № 4(46). – С. 90–98. – DOI: 10.15802/stp2013/16585.uk_UK
dc.identifier.issn2307–3489 (Print)-
dc.identifier.issn2307–6666 (Online)-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2120en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/16585/15628en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/16585en
dc.descriptionВ. Пахомова: ORCID 0000-0002-0022-099Xuk_UA
dc.description.abstractUK: Мета. Для дослідження характеристик локальної мережі з використанням маркерного методу доступу до шини розробити її модифіковану імітаційну модель. Методика. Характеристики мережі визначаються на розробленій імітаційній моделі, в основу якої покладено діаграми станів канального рівня станції мережі з механізмом обробки пріоритетів як у стійкому стані, так і під час виконання процедур керування: ініціації логічного кільця, входу та виходу станції мережі з логічного кільця. Результати. Розроблено імітаційну модель, використовуючи яку можна отримати залежності максимального часу очікування заявки в черзі для різних класів доступу, часу реакції та корисної пропускної спроможності мережі від швидкості передачі даних, кількості станцій мережі, інтенсивності генерації заявок, кількості кадрів, що передаються за час утримання маркера, довжини кадру. Наукова новизна. Запропоновано методику імітаційного моделювання локальної мережі, яка відображає її роботу як у стійкому стані, так і з використанням процедур керування, механізму призначення й обробки пріоритетів. Практична значимість. Визначення характеристик мережі в системах реального часу на залізничному транспорті на основі розробленої імітаційної моделі.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Для исследования характеристик локальной сети при маркерном методе доступа к шине разработана ее модифицированная имитационная модель. Методика. Определение характеристик сети осуществляется на разработанной имитационной модели, в основу которой положены диаграммы состояний канального уровня станции сети с механизмом обработки приоритетов как в устойчивом состоянии, так и при выполнении управляющих процедур: инициации логического кольца, входе и выходе станции сети с логического кольца. Результаты. Разработана имитационная модель, на основе которой можно получить зависимости максимального времени ожидания заявки в очереди для разных классов доступа, времени реакции и полезной пропускной способности сети от скорости передачи данных, числа станций сети, интенсивности генерации заявок, количества кадров, передаваемых за время удержания маркера, длины кадра. Научная новизна. Предложена методика имитационного моделирования локальной сети, отражающая ее работу как в устойчивом состоянии, так и при выполнении управляющих процедур, механизма назначения и обработки приоритетов. Практическая значимость. Определение характеристик сети в системах реального времени на железнодорожном транспорте на основе разработанной имитационной модели.ru_RU
dc.description.abstractEN: Purpose. To study the characteristics of the local network with the marker method of access to the bus its modified simulation model was developed. Methodology. Defining characteristics of the network is carried out on the developed simulation model, which is based on the state diagram-layer network station with the mechanism of processing priorities, both in steady state and in the performance of control procedures: the initiation of a logical ring, the entrance and exit of the station network with a logical ring. Findings. A simulation model, on the basis of which can be obtained the dependencies of the application the maximum waiting time in the queue for different classes of access, and the reaction time usable bandwidth on the data rate, the number of network stations, the generation rate applications, the number of frames transmitted per token holding time, frame length was developed. Originality. The technique of network simulation reflecting its work in the steady condition and during the control procedures, the mechanism of priority ranking and handling was proposed. Practical value. Defining network characteristics in the real-time systems on railway transport based on the developed simulation model.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськuk_UA
dc.subjectмаркерний метод доступу до шиниuk_UA
dc.subjectпризначення пріоритетівuk_UA
dc.subjectкласи доступуuk_UA
dc.subjectпроцедури керуванняuk_UA
dc.subjectмаркерный метод доступа к шинеru_RU
dc.subjectназначение приоритетовru_RU
dc.subjectклассы доступаru_RU
dc.subjectуправляющие процедурыru_RU
dc.subjectmarker bus access methoden
dc.subjectpriority rankingen
dc.subjectaccess classesen
dc.subjectcontrol proceduresen
dc.subjectКЕОМuk_UA
dc.titleМодифікована імітаційна модель локальної мережі з використанням маркерного методу доступу до шиниuk_UA
dc.title.alternativeМодифицированная имитационная модель локальной сети при маркерном методе доступа к шинеru_RU
dc.title.alternativeModified Network Simulation Model with Token Method of Bus Accessen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:№ 4 (46)
Статті КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf429,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.