Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1916
Title: До питання вибору матеріалів магнітопроводу тягового трансформатора підвищеної частоти
Other Titles: К вопросу выбора материалов магнитопровода тягового трансформатора повышенной частоты
Authors: Муха, Андрій Миколайович
Карзова, Оксана Олександрівна
Краснов, Роман Володимирович
Keywords: тяговий трансформатор
підвищена частота
магнітопровід
магнітні матеріали
питомі втрати
тяговый трансформатор
повышенная частота
магнитопровод
магнитные материалы
удельные потери
КТЕМ
Issue Date: 2013
Publisher: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Citation: Муха, А. М. До питання вибору матеріалів магнітопроводу тягового трансформатора підвищеної частоти / А. М. Муха, О. О. Карзова, Р. В. Краснов // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2013. – Вип. 1. – С. 107–117.
Abstract: UK: Підвищення потужності тягового електрообладнання призведе до збільшення його масогабаритних показників, що не завжди є можливим в умовах обмеженого простору кузову електрорухомого складу. Зменшення цих показників може бути досягнуто шляхом підвищення робочих частот, але такий підхід вимагає використання при виробництві відповідних матеріалів. Для виготовлення магнітопроводу потужного тягового трансформатора підвищеної частоти (до 3 кГц) доцільно використовувати електротехнічні сталі марок 3422, 3423, 3424, 3425, які забезпечують реалізацію необхідної потужності, є технологічними та характеризуються відносною стабільністю параметрів під впливом дестабілізуючих факторів. Як критерій оптимального значення магнітної індукції приймаємо мінімум значення втрат у магнітопроводі трансформатора. Розглянуто раціональну межу збільшення частоти, що забезпечує мінімальні габаритні показники та максимальний коефіцієнт корисної дії пристрою. Максимальна частота, яка відповідає верхній межі збільшення частоти, має назву «критична». Досліджено значення магнітної індукції, питомих втрат та критичної частоти для трансформаторів у діапазоні потужностей від 1000 до 16000 кВА. Надані результати досліджень дозволяють стверджувати, що зі збільшенням потужності трансформатора підвищеної частоти з метою зменшення втрат потужності у магнітопроводі слід зменшувати й робочу частоту. Це дещо зменшить виграш в об’ємі магнітопроводу, але забезпечить збереження значення втрат у магнітопроводі на низькому рівні. Окремим питанням надано дослідження доцільності впровадження трифазних тягових трансформаторів підвищеної частоти та визначено аналітичну залежність для тенденції зміни об’єму магнітопроводу трифазного трансформатора підвищеної частоти порівняно з трансформатором промислової частоти при підвищенні їх потужності. Використання трифазного тягового трансформатора підвищеної частоти дозволяє зменшити втрати потужності в магнітопроводі приблизно в три рази, порівняно із втратами потужності у магнітопроводі трифазного трансформатора промислової частоти.
RU: Повышение мощности тягового электрооборудования приведет к увеличению его массогабаритных показателей, что не всегда возможно, учитывая ограниченное пространство кузова электроподвижного состава. Уменьшение этих показателей может быть получено путем повышения рабочих частот, но такой подход требует использования при производстве соответствующих материалов. Для изготовления магнитопровода мощного тягового трансформатора повышенной частоты (до 3 кГц) целесообразно использовать электротехнические стали марок 3422, 3423, 3424, 3425, которые обеспечивают реализацию необходимой мощности, характеризуются технологичностью и относительной стабильностью параметров под воздействием дестабилизирующих факторов. В качестве критерия оптимального значения магнитной индукции принимаем минимум значения потерь в магнитопроводе трансформатора. Рассмотрена рациональная граница увеличения частоты, которая обеспечивает минимальные габаритные показатели и максимальный коэффициент полезного действия устройства. Максимальная частота, которая отвечает верхней границе увеличения частоты, имеет название «критическая». Исследованы значения магнитной индукции, удельных потерь и критической частоты для трансформаторов в диапазоне мощностей от 1000 до 16000 кВА. Представленные результаты исследований позволяют утверждать, что с увеличением мощности трансформатора повышенной частоты с целью уменьшения потерь мощности в магнитопроводе следует уменьшать и рабочую частоту. Это незначительно уменьшит выигрыш в объеме магнитопровода, но обеспечит сохранение значения потерь в магнитопроводе на низком уровне. Отдельным вопросом представлено исследование целесообразности внедрения трехфазных тяговых трансформаторов повышенной частоты и определена аналитическая зависимость для тенденции изменения объема магнитопровода трехфазного трансформатора повышенной частоты в сравнении с трансформатором промышленной частоты при повышении их мощности. Использование трехфазного тягового трансформатора повышенной частоты позволит уменьшить потери мощности в магнитопроводе приблизительно в три раза по сравнению с потерями мощности в магнитопроводе трехфазного трансформатора промышленной частоты.
Description: А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058, О. Карзова: ORCID 0000-0003-3607-1188
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1916
ISSN: 2072–2052
2074–9937
Appears in Collections:Статті КЕТЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107.pdf206,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.