Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1894
Title: Розвиток мотивації студентів до вивчення іноземних мов в процесі професійної підготовки
Other Titles: Развитие мотивации студентов к изучению иностранных языков в процессе профессиональной подготовки
Development of Students’ Motivation to Study Foreign Languages in the Process of Professional Training
Authors: Знанецький, Вячеслав Юрійович
Keywords: мотиваційні стратегії
самопізнання
ефективність викладання
професійно-орієнтоване спілкування
мотивація досягнення
поточний контроль
навчання
мотивационные стратегии
самопознание
эффективность преподавания
профессионально-ориентированное общение
мотивация достижения
поточный контроль
обучение
motivation strategies
self development
efficiency of teaching
professional speaking
motivation to achieve
continuous assessment
teaching
КФП
Issue Date: 2013
Publisher: Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
Citation: Знанецький В. Ю. Розвиток мотивації студентів до вивчення іноземних мов в процесі професійної підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Класич. приват. ун-ту. Запоріжжя, 2013. Вип. 22. С. 503–509.
Abstract: UK: У статті висвітлюються питання стосовно мотиваційних стратегій поведінки особистості під час вивчення іноземних мов на немовних факультетах вищих навчальних закладів в Україні. Формування мотивації навчання іноземним мовам в немовному ВНЗ має істотне значення для підвищення якості навчання. Способи і методи, що були розглянуті в цій статті, мають допомогти викладачам та студентам у формуванні орієнтовного і поведінкового елементів мотивації, що сприятиме підвищенню якості вивчення іноземних мов.
RU: В статье освещаются вопросы относительно мотивационных стратегий поведения личности во время изучения иностранных языков на неязыковых факультетах высших учебных заведений в Украине. Формирование мотивации изучения иностранных языков в неязыковом ВУЗЕ имеет существенное значение для повышения качества учебы. Способы и методы, которые были рассмотрены в настоящей статье, должны помочь преподавателям и студентам в формировании ориентировочного и поведенческого элементов мотивации что будет способствовать повышению качества изучения иностранных языков.
EN: The article describes motivation strategies of individual’s behavior while studying foreign languages at the high educational institutions. The motivation formation has a great value for the improvement of the education quality. Methods examined in the article have to enable both teachers and students to form an orientation and behavioral aspects of motivation. The last ones are to improve the quality of foreign languages studies.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1894
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2012/22/78.pdf
ISSN: 1992-5786 (Print)
2664-3529 (Online)
Appears in Collections:Статті КФП ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znanetskyi.pdf153,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.